Mikroprzedsiębiorcy, w rozumieniu ustawy - Prawo przedsiębiorców, zwolnieni są ze stosowania ustawy o PPK, jeżeli wszystkie osoby zatrudnione złożyły im deklarację o rezygnacji z dokonywana wpłat do PPK. Tak wynika z art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy o PPK

Wyłączenie to obowiązuje tak długo, jak długo przedsiębiorca spełnia wskazane wyżej wymogi. W przypadku zaprzestania spełniania przez niego co najmniej jednej z tych przesłanek, a zatem np. w razie utraty statusu mikroprzedsiębiorcy lub zatrudnienia nowej osoby zatrudnionej, która nie złożyła deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK bądź złożenia wniosku o dokonywanie wpłat do PPK przez osobę zatrudnioną, która wcześniej złożyła deklarację o niedokonywaniu wpłat, stosuje się do niego ustawę o PPK.

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który - w co najmniej jednym roku z ostatnich dwóch lat spełniał - łącznie następujące warunki:

• zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

• osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro. 

Należy także pamiętać, że w związku z tzw. autozapisem, każda złożona do końca lutego 2023 roku deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK przestanie być skuteczna od marca 2023 roku. Dla mikroprzedsiębiorcy, korzystającego ze zwolnienia ze stosowania ustawy o PPK oznacza to, że jeżeli zatrudnione przez niego osoby nie zadeklarują ponownie niedokonywania wpłat do PPK, mikroprzedsiębiorca będzie miał obowiązek uruchomić ten program.

Czytaj więcej

Przy obniżeniu wpłaty uczestnika PPK pracodawca sprawdza tylko pensję, którą wypłaca

Przepisy ustawy o PPK nie wskazują, w jakim terminie mikroprzedsiebiorca, który traci zwolnienie ze stosowania ustawy o PPK, powinien uruchomić u siebie PPK, a więc przede wszystkim zawrzeć umowę o zarządzanie PPK. W celu ustalenia tego terminu, należy zatem zastosować odpowiednio art. 8 ustawy o PPK. Oznacza to, że dzień, w którym przedsiębiorca przestał spełniać jedną z przesłanek zwolnienia, należy uznać za pierwszy dzień, od którego należy liczyć wskazany w art. 16 ustawy o PPK termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Z kolei umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PPK, nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym przypada termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pierwszej osoby.

Zasada ta będzie miała również zastosowanie w przypadku utraty zwolnienia przez mikroprzedsiębiorcę z związku z tzw. autozapisem. Oznacza to, że jeśli osoby zatrudnione 1 marca roku, w którym obowiązuje tzw. autozapis, nie ponowią deklaracji o niedokonywaniu wpłat do PPK – dzień ten trzeba będzie uznać za pierwszy dzień, od którego należy liczyć wskazany w art. 16 ustawy o PPK termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK. Umowa o zarządzanie PPK powinna zostać zawarta, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PPK, nie później niż na 10 dni roboczych przed dniem, w którym przypada termin zawarcia umowy o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pierwszej osoby zatrudnionej. Mikroprzedsiębiorca będzie miał obowiązek poinformować o tym osoby zatrudnione, które zadeklarowały mu niedokonywanie wpłat do PPK, do końca lutego roku, w którym ma miejsce tzw. autozapis.

Więcej na temat PPK na mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.html.

Podstawa prawna:

art. 8 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 16, art. 23 ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.)

Małgorzata Jankowska, ekspert PFR Portal PPK