Prowadzę działalność gospodarczą (kiosk) opodatkowaną podatkiem liniowym. Zdarzenia gospodarcze ewidencjonuję w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. W ramach prowadzonej działalności zajmuję się także sprzedażą kosmetyków. Czy jeżeli sporządzę spis z natury na 31 grudnia 2016 r., w którym ujmę posiadane towary handlowe, to muszę dodatkowo sporządzać spis z natury na 1 stycznia 2017 r.? – pyta czytelniczka.

Zasady sporządzania spisu z natury przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów określają przepisy rozporządzenia ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia tej księgi (dalej: rozporządzenie).

Stosownie do § 27 ust. 1 rozporządzenia, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie utraty w ciągu roku podatkowego prawa do zryczałtowanego opodatkowania podatkiem dochodowym, zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Towarami handlowymi ujmowanymi w spisie są wyroby przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzerobionym. Towarami handlowymi są również produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej (zob. § 3 pkt. 1 lit. a rozporządzenia).

Wątpliwości czytelniczki sprowadzają się do odpowiedzi na pytanie, czy jeżeli sporządzi spis z natury na dzień 31 grudnia 2016 r., to czy musi sporządzać spis z natury także na dzień 1 stycznia 2017 r.

Odpowiedź na to pytanie jest w § 27 ust. 2 rozporządzenia. Stanowi on, że obowiązek sporządzenia spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego nie dotyczy podatników, którzy sporządzili spis z natury na koniec poprzedniego roku podatkowego. W tym przypadku zamiast spisu z natury na dzień 1 stycznia roku podatkowego do księgi wpisuje się spis z natury sporządzony na dzień 31 grudnia poprzedniego roku podatkowego.

Czytelniczka, która sporządzi spis z  natury na dzień 31 grudnia 2016 r., nie ma zatem obowiązku sporządzać spisu z natury na dzień 1 stycznia 2017 r. Do prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów na rok 2017 r. (na otwarcie tej księgi) powinna wpisać wartość spisu z natury sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r.

Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy