- Zatrudniamy w spółce ponad 100 pracowników, ale nie więcej niż 600. Czy musimy powołać służbę bhp? Czy funkcje tej służby możemy powierzyć zewnętrznemu podmiotowi, czy też musimy zatrudnić specjalistę na umowę o pracę na część lub pełny etat? – pyta czytelniczka.

Zgodnie z art. 237

11

§ 1 kodeksu pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: służba bhp). Oznacza to, że taki pracodawca ma obowiązek utworzyć służbę bhp.

Czytaj też:

Zewnętrzna służba bhp nie dla dużych firm

BHP - obowiązek utworzenia własnej służby

Liczebność tej służby oraz wymiar etatu specjalisty ustala się odpowiednio do stanu zatrudnienia. Pracodawcy pozostawiono dużą dowolność w tym zakresie, określając jedynie wymagania minimalne.

Firma zatrudniająca od 100 do 600 pracowników może tworzyć jedno- lub wieloosobowe komórki bhp albo zatrudnić w takiej komórce pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. W zależności od wielkości zatrudnienia, zagrożeń oraz prac związanych z bhp, pracodawca powinien ocenić, czy potrzebuje zespołu wielo- czy jednoosobowego. Ponadto – zależnie od zapotrzebowania – może zatrudnić pracownika tylko na część etatu. Istotne jest, aby wymiar etatu pozwalał na wykonywanie obowiązków z zakresu bhp w zakładzie pracy.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Istnieje przy tym możliwość zmiany liczebności służby bhp poprzez nakaz Państwowej Inspekcji Pracy. Jak wynika z art. 237

11

§ 4 k.p.: „Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi". Tym samym pracodawcy powinni racjonalnie podejść do zagadnienia liczebności służby bhp czy też wymiaru etatu w zależności od potrzeb, specyfiki pracy pracowników spółki oraz zagrożeń w zakresie bhp.

Zgodnie z kodeksem pracy, pracodawcy zatrudniający powyżej 100 pracowników, co do zasady mają bezwzględny obowiązek utworzenia służby bhp w ramach wewnętrznych zasobów – pracowników spółki (powierzenie tej funkcji obecnemu pracownikowi lub zatrudnienie nowego pracownika). Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 października 2006 r. (I OSK 263/06). Wynika z niego, że pracodawca zatrudniający co najmniej 100 pracowników ma obowiązek tworzenia służby bhp na podstawie art. 237

11

§ 1 zd. 1 k.p. i nie może powierzyć wykonywania zadań tej służby ani pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy, ani specjalistom spoza zakładu pracy.

Możliwość powierzenia zadań służby bhp specjalistom spoza spółki (outsourcing) dopuszcza się tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy pracodawca nie jest w stanie znaleźć na rynku i zatrudnić odpowiedniej osoby. NSA potwierdził to w wyroku z 29 lutego 2019 r. (I OSK 841/17) uznając, że: „Dopiero, gdy pracodawca nie może znaleźć kompetentnych pracowników dla wykonywania służby BHP, może powierzyć wykonywanie zadań tej służby specjalistom spoza zakładu pracy, przy czym w razie sporu, to na pracodawcy ciąży obowiązek wykazania braku możliwości zatrudnienia właściwych pracowników, niezbędnych dla stworzenia zakładowej służby BHP".

Podsumowując, pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników ma obowiązek utworzyć służbę bhp składającą się z pracowników spółki. Tę funkcję może powierzyć podmiotowi zewnętrznemu jedynie wyjątkowo – gdy wykaże, że nie posiada kompetentnych pracowników i że nie był w stanie znaleźć ich na rynku pracy. W takiej sytuacji powierzenie tych zadań podmiotowi zewnętrznemu następuje jednak czasowo, tj. do czasu zatrudnienia odpowiedniej osoby.

Autorka jest radcą prawnym w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp.k.