Koronawirus: świadczenie postojowe również dla studenta – zleceniobiorcy

Osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych mogą starać się o świadczenie postojowe, nawet jeśli z tego tytułu nie podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Aktualizacja: 16.05.2020 12:20 Publikacja: 16.05.2020 00:01

Koronawirus: świadczenie postojowe również dla studenta – zleceniobiorcy

Foto: Adobe Stock

- Czy student, do czasu ukończenia 26. roku życia, zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia), może otrzymać świadczenie postojowe? – pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 15zq ust. 1 pkt 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmienionej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. (dalej: tarcza antykryzysowa), osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (dalej: umowa cywilnoprawna) – przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Czytaj także:

Wniosek o ponowną wypłatę postojowego już dostępny

Istotne warunki dla uzyskania świadczenia postojowego przez studenta – zleceniobiorcę są następujące:

a) umowę cywilnoprawną zawarł przed 1 kwietnia 2020 r.,

b) nie może wykonywać swojej pracy w całości lub w części na skutek przestoju w prowadzeniu działalności przez zleceniodawcę, z którym zawarł umowę cywilnoprawną i nastąpiło to na skutek COVID-19,

c) nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu,

d) w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku uzyskał przychód z zawartej umowy, który nie przekroczył trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie 15 595,74 zł brutto).

Świadczenie postojowe przysługuje tylko tym studentom, którzy zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i są:

1) obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) posiadającymi prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

3) cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli osobą zatrudnioną na umowę zlecenia jest student, który nie ukończył 26 lat, kluczowe dla otrzymania przez niego świadczenia postojowego z ZUS jest stwierdzenie, że „nie podlega on ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu". Jako że studenci nie są w ogóle objęci ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zawartej z nimi umowy zlecenia – ani dobrowolnymi, ani obowiązkowymi – to za „inny tytuł" należy uznać inną, dodatkowo zawartą (oprócz umowy zlecenia) umowę, np. umowę o pracę. Wówczas student podlegałby ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę, a świadczenie postojowe by mu nie przysługiwało.

Jeśli jednak student był przed 1 kwietnia zatrudniony wyłącznie na podstawie umowy zlecenia, to spełnia przesłankę niepodlegania ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Student otrzyma świadczenie postojowe w wysokości do 2080 zł. Jeśli jednak suma wszystkich jego przychodów z zawartych umów cywilnoprawnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złoży wniosek o świadczenie postojowe, wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), to świadczenie postojowe będzie mu przysługiwało w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów.

Należy mieć na uwadze, że na chwilę obecną świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie trzy razy. Każde kolejne świadczenie ZUS może przyznać nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia. Warunkiem jego przyznania jest już samo oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Wioleta Biel jest ekspertem #EMPATOMATU, doradcą podatkowym

Magdalena Ostasz jest ekspertem #EMPATOAMTU, radcą prawnym

- Czy student, do czasu ukończenia 26. roku życia, zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia), może otrzymać świadczenie postojowe? – pyta czytelnik.

Zgodnie z art. 15zq ust. 1 pkt 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmienionej ustawą z dnia 16 kwietnia 2020 r. (dalej: tarcza antykryzysowa), osobie wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło (dalej: umowa cywilnoprawna) – przysługuje świadczenie postojowe, jeżeli nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Jak kwestionować niezgodne z prawem plany inwestycyjne sąsiada? Odpowiadamy
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Praca, Emerytury i renty
Krem z filtrem, walizka i autoresponder – co o urlopie powinien wiedzieć pracownik
Zdrowie
Jak uzyskać pieniądze za błędy medyczne. Odpowiadamy na pytania
Nieruchomości
Większe odległości od działki sąsiada. Jakie zmiany się szykują
Podatki
Jak rozliczyć PIT od wynajmu pokoi gościnnych na wsi