Koronawirus: istotne zmiany dla pracodawców w tarczy 3.0

Tarcza 3.0 nie przyniosła wielkiej rewolucji w stosunkach pracy. Wprowadzone zmiany mają raczej charakter doprecyzowujący i porządkujący dotychczasowe przepisy.

Aktualizacja: 31.05.2020 13:43 Publikacja: 31.05.2020 00:01

Koronawirus: istotne zmiany dla pracodawców w tarczy 3.0

Foto: AdobeStock

Wsparcie starosty również na niepełnosprawnych

Na podstawie art. 15zzb tzw. tarczy antykryzysowej pracodawcy mogą starać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników przez starostę. Kwota pomocy waha się od 50 do 90 proc. minimalnego wynagrodzenia, a jej wysokość zależy od tego, jak bardzo biznes pracodawcy ucierpiał wskutek epidemii COVID-19. Jednak zgodnie z art. 15zzb ust. 12 tarczy przedsiębiorca nie może uzyskać dofinansowania w części, w której te same koszty są finansowane z innych środków publicznych. Stawia to w trudnej sytuacji pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, gdyż wynagrodzenia takich pracowników mogą być dofinansowywane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Czytaj także: Będzie możliwość obcięcia pensji pracowników nawet na rok

Ustawodawca zauważył ten problem. Tarcza 3.0 wprowadziła art. 15 zze1, na podstawie którego pracodawca będący przedsiębiorcą, o którym mowa w art. 15zzb ust. 1 (czyli korzystającym z dopłat starosty do wynagrodzeń), korzystający z dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, może otrzymać dofinansowanie wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego również od starosty w części, w jakiej wynagrodzenie nie podlega dofinansowaniu na podstawie ustawy o rehabilitacji.

Zasady podpisywania umów o dopłaty z FGŚP

Wnioskując o wsparcie na ochronę miejsc pracy na podstawie art. 15g tarczy antykryzysowej – tj. świadczenia wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – pracodawca musi podpisać z wojewódzkim urzędem pracy umowę, która szczegółowo reguluje zasady wypłaty środków. Wzór umowy załącza się do wniosku o dofinansowanie. Umowę uważa się za podpisaną z momentem wypłaty pierwszej transzy świadczeń.

Urzędy pracy prezentują różne stanowiska co do tego, w jaki sposób pracodawca powinien podpisać tę umowę. Niektóre dopuszczały jej podpisanie za pomocą podpisu kwalifikowanego lub podpisu zaufanego. Inne wymagały przesłania skanu dokumentu podpisanego odręcznie.

Te wątpliwości rozwiewa art. 58 tarczy 3.0. Zgodnie z nim w sprawach dotyczących udzielania wsparcia związanego z utrzymaniem miejsc pracy, o którym mowa w art. 15g i art. 15zzb–15zze tarczy antykryzysowej – w szczególności zawierania i zmiany umów – podpis zaufany oraz podpis osobisty uznaje się za równoważne co do skutków prawnych z podpisem własnoręcznym.

Oznacza to, że osoby, które dysponują profilem zaufanym, mogą skorzystać z opcji podpisu zaufanego dostępnego w tym profilu i w ten sposób podpisać umowę z wojewódzkim urzędem pracy.

Z kolei osoby, które posiadają nowy e-dowód osobisty i aktywowały opcję podpisu osobistego, mogą wykorzystać ten podpis do podpisania umowy z wojewódzkim lub powiatowym urzędem pracy.

Obie te formy, zgodnie z przywołanym art. 58 tarczy 3.0, są równoważne co do skutków prawnych podpisowi własnoręcznemu. Nie ma więc potrzeby podpisywania umowy własnoręcznie i wysyłania jej skanu do urzędu.

Ważność potwierdzeń uprawnień lub kwalifikacji

Tarcza 3.0 przedłużyła ważność dokumentów potwierdzających posiadanie określonych uprawnień lub kwalifikacji wydanych na podstawie art. 23715 k.p. Jeżeli te uprawnienia straciły ważność po 7 marca 2020 r., to nadal są ważne, jednak nie dłużej niż do upływu 60. dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego / stanu epidemii.

Podobny przepis wprowadzono w stosunku do osób, których obowiązek posiadania określonych kwalifikacji wynika z ustawy o dozorze technicznym (osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń). Jeżeli ich kwalifikacje straciły ważność po 1 marca 2020 r., wydłużono ich ważność do 30. dnia po odwołaniu obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2020 r.

Analogiczne uprawnienie dotyczy świadectw kwalifikacyjnych spawaczy, operatorów spawania oraz zgrzewaczy tworzyw sztucznych.

Autorka jest radcą prawnym, starszym prawnikiem w kancelarii MDDP Olkiewicz i Wspólnicy

Wsparcie starosty również na niepełnosprawnych

Na podstawie art. 15zzb tzw. tarczy antykryzysowej pracodawcy mogą starać się o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników przez starostę. Kwota pomocy waha się od 50 do 90 proc. minimalnego wynagrodzenia, a jej wysokość zależy od tego, jak bardzo biznes pracodawcy ucierpiał wskutek epidemii COVID-19. Jednak zgodnie z art. 15zzb ust. 12 tarczy przedsiębiorca nie może uzyskać dofinansowania w części, w której te same koszty są finansowane z innych środków publicznych. Stawia to w trudnej sytuacji pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, gdyż wynagrodzenia takich pracowników mogą być dofinansowywane na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Edukacja i wychowanie
Medycyna u Rydzyka z zaświadczeniem od proboszcza. Resort Czarnka: to legalne
Prawo dla Ciebie
Od 1 października zaczyna obowiązywać Konwencja Stambulska
Zawody prawnicze
Egzamin na aplikacje prawnicze nieznacznie łatwiejszy niż rok temu
Prawo drogowe
Egzaminacyjna turystyka ma się dobrze. Gdzie najłatwiej zdać na prawo jazdy
Materiał Promocyjny
SSC/GBS Leadership Program 2023
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Konsumenci
Zamieszanie w sprawach frankowych przez brak uchwały SN