W sprawie chodziło o płaski klocek z czterema „ząbkami„. Jest on objęty ochroną w całej Unii od 2010 r.  Dziewięć lat później, na wniosek wspomnianej niemieckiej firmy, EUIPO unieważnił tę ochronę, argumentując, że wszystkie cechy zarejestrowanego wzoru wynikały z jego funkcji technicznej i konieczności łączenia z innymi klockami z zestawu. Faktycznie, według Rozporządzenia Rady (WE) nr 6/2002 z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych ochronie nie podlegają ” cechy postaci produktu, które muszą być koniecznie odtworzone w dokładnej formie i wymiarach, aby umożliwić produktowi mechaniczne złożenie lub połączenie z innym produktem lub umożliwić mu umieszczenie w innym produkcie, na nim lub dookoła niego, tak aby oba produkty mogły spełniać swoje funkcje."

Jednak w 2021 r. Sąd Unii Europejskiej, rozpatrując skargę Lego, unieważnił tę decyzję EUIPO. Wskazał bowiem, że ta sama dyrektywa zawiera szczególny wyjątek, dotyczący tzw. „systemów modułowych”. Rozszerza on ochronę na wzory mające zapewnić wielokrotne składanie lub łączenia wymienialnych produktów w ramach takiego systemu. To orzeczenie zaskarżyła z kolei w 2022 r. Delta Sport. Jednak jej skarga została oddalona 24 stycznia 2024 r.

Sąd UE podkreślił, że unieważnienie prawa do wzoru następuje tylko wtedy, gdy wszystkie jego cechy wskazane w zgłoszeniu są wyłączone z ochrony. Argumenty skarżącej spółki zaś dotyczył tylko jednej z kilku cech klocka, dlatego Sąd je oddalił. Delta Sport nie wykazała też - zdaniem składu orzekającego - że sporny wzór nie spełnia warunków do objęcia go wyjątkiem dotyczącym systemów modułowych (nowości, indywidualnego charakteru( — w to na skarżącej spoczywał w tej sprawie ciężar dowodu. Firma może odwołać się do Trybunału Sprawiedliwości UE, działającego w tym przypadku jako II instancja. Ma na to 2 miesiące i 10 dni.

Czytaj więcej

Konstrukcja klocka LEGO nie dla konkurencji - wyrok Sądu Unii Europejskiej