Czy zgodnie z nową ustawą – Prawo zamówień publicznych zamawiający może wybrać wykonawcę po upływie terminu związania ofertą?

Joanna Hołowińska: Nowa ustawa – Prawo zamówień publicznych kończy dotychczasowy spór i przesądza niejednolitą linię orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej odnośnie do możliwości wyboru wykonawcy po upływie terminu związania ofertą.

Czytaj także: Tydzień z przetargami w „Rzeczpospolitej"

Zgodnie z art. 252 ust. 2 nowej ustawy, jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. Biorąc pod uwagę brzmienie tego przepisu, należy stwierdzić, że zamawiający ma obowiązek przesłać takie wezwanie do wykonawcy. Zamawiający powinien zakreślić wykonawcy termin na udzielenie odpowiedzi. Upływ tego terminu spowoduje przyjęcie, że wykonawca nie podtrzymuje dotychczasowych warunków oferty, a zamawiający będzie mógł uniknąć niepewności co do dalszego postępowania.

Gdy wykonawca nie wyrazi zgody, jego oferta powinna zostać bowiem odrzucona zgodnie art. 226 ust. 1 pkt 13 pzp.

Zgodnie z ust. 3 tego artykułu zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Czy w każdym przypadku zamawiający musi przeprowadzić przed udzieleniem zamówienia publicznego analizę potrzeb i wymagań?

Zgodnie z art. 83 ust. 1 pzp zamawiający publiczny, przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, dokonuje analizy potrzeb i wymagań, uwzględniając rodzaj i wartość zamówienia. Zgodnie z przepisem do sporządzenia analizy zobowiązani są tylko zamawiający publiczni.

Czy zamawiający ma obowiązek żądania wadium?

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Na gruncie nowej ustawy pzp żądanie wniesienia wadium przez zamawiającego nie jest obowiązkowe, niezależnie od trybu, rodzaju oraz wartości prowadzonego postępowania. Wynika to z art. 97 ust. 1 nowej ustawy pzp, który ma zastosowanie również do udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne (zastosowanie tego przepisu nie zostało wyłączone na mocy art. 266 nowej ustawy pzp). Przepis art. 97 ust. 1 ma zastosowanie także w zamówieniach sektorowych, zgodnie z art. 362 pkt 1 ustawy pzp. Zamawiający, decydując się na skorzystanie z tego uprawnienia, zobowiązany jest natomiast w dokumentach zamówienia określić szczegółowe wymagania dotyczące wadium.

Jaką wysokość może mieć wadium?

Wysokość wadium w postępowaniach o udzielenie zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne nie może być większa niż 3 proc. wartości zamówienia.

W postępowaniach o wartości mniejszej niż progi unijne zamawiający może określić kwotę wadium w wysokości nie większej niż 1,5 proc. wartości zamówienia.

Do kiedy należy zadać pytania do treści specyfikacji warunków zamówienia, żeby zamawiający był zobowiązany do udzielenia odpowiedzi?

Zamawiający ma obowiązek udzielić odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, jeżeli wniosek ten wpłynął do zamawiającego nie później niż na odpowiednio 14 albo 7 dni przed upływem terminu składania ofert w postępowaniach powyżej progów unijnych. Natomiast w postępowaniach poniżej progów unijnych, jeżeli wniosek wpłynął do zamawiającego nie później niż na cztery dni przed upływem terminu składania ofert albo ofert podlegających negocjacjom. Jeżeli wniosek wpłynął w terminie, zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, a w przypadkach, o których mowa w art. 133 ust. 2 i 3 ustawy pzp, przekazuje wykonawcom, którym przekazał SWZ, bez ujawniania źródła zapytania. Co ciekawe, zamawiający nie ma już obowiązku przekazywania odpowiedzi wykonawcy, który złożył wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął po terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień ani obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

Na jakie czynności zamawiającego będzie można wnieść odwołanie w postępowaniach poniżej progu unijnego?

Do 31 grudnia 2020 r. wykonawcy mieli ograniczoną ustawowo możliwość wnoszenia odwołań do KIO w postępowaniach poniżej progów unijnych – dotychczasowy art. 180 ust. 2 pzp wskazywał zamknięty katalog czynności zamawiającego, które mogą stanowić podstawę odwołania. Od 1 stycznia 2021 r. nastąpiła zmiana: zgodnie z treścią art. 513 nowej ustawy możliwe jest zaskarżenie w zasadzie każdej niezgodnej z przepisami ustawy czynności lub zaniechania zamawiającego, niezależnie od wartości zamówienia.

Czy wprowadzenie zamawiającego w błąd dalej stanowi obligatoryjną przesłankę wykluczenia z postępowania?

W nowym prawie zamówień publicznych rzeczywiście nastąpiło przesunięcie kilku przesłanek wykluczenia, które do tej pory były obligatoryjnymi, do katalogu przesłanek fakultatywnych. Jedną z takich przesłanek jest właśnie wprowadzenie zamawiającego w błąd w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa (obecnie art. 109 ust. 1 pkt 8) bądź też w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa (art. 109 ust. 1 pkt 10).

Fakultatywność przesłanki wykluczenia oznacza, że zamawiający będzie mógł ją zastosować tylko wówczas, gdy przewidzi taką podstawę wykluczenia w dokumentach zamówienia.