Pracodawca może nałożyć na pracownika karę w sytuacji, gdy ten nie przestrzega:

- ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, lub

- przepisów bhp bądź przeciwpożarowych, lub

- przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy i usprawiedliwiania nieobecności.

W razie naruszenia tych obowiązków, pracodawca może zastosować karę upomnienia lub nagany. Dodatkowo, za:

- nieprzestrzeganie przepisów bhp albo przeciwpożarowych, lub

- opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, lub

- stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy

pracodawca może nałożyć karę pieniężną.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Kara pieniężna za jedno przekroczenie oraz za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia podwładnego. Natomiast łącznie nałożone kary pieniężne nie mogą przewyższać 1/10 pensji, jaka pozostaje pracownikowi do wypłaty po dokonaniu ewentualnych potrąceń.

Czytaj też:

Kiedy pracodawca rozpatruje sprzeciw od kary porządkowej samodzielnie

Sprzeciw od kary porządkowej - jak pracodawca może prawidłowo odrzucić

Związek zawodowy wypowie się w sprawie kary porządkowej

Ważne terminy...

Wymierzając karę pracodawca musi pamiętać o związanych z tym wymogach.

Po pierwsze kary nie wolno zastosować po upływie 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu i po upływie 3 miesięcy od dopuszczenia się tego naruszenia.

... i procedura

Po drugie pracodawca może wymierzyć karę tylko po uprzednim wysłuchaniu podwładnego. Następnie musi go powiadomić o zastosowanej karze na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia i jego datę. Z tego pisma ukarany musi się też dowiedzieć o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia.

Kolejny obowiązek pracodawcy to złożenie odpisu takiego zawiadomienia do akt osobowych pracownika. Co istotne, wymierzając karę porządkową nie musi on powiadomić o tym związku zawodowego reprezentującego ukaraną osobę.

Nie warto ryzykować

Jeżeli pracownik nie zgadza się z nałożoną karą, to w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu może wnieść sprzeciw. Pracodawca decyduje o jego uwzględnieniu lub odrzuceniu po rozpatrzeniu stanowiska związku zawodowego, który reprezentuje ukaranego.

Przepisy nie precyzują, czy pracodawca sam powinien poinformować związek o wniesionym sprzeciwie. Niektórzy uznają, że nie ma takiego obowiązku i że to zainteresowany pracownik powinien poinformować związek.

Jednak mimo że nie ma wyraźnego nakazu w przepisie, że pracodawca musi poinformować związek o wniesionym sprzeciwie, dominuje pogląd, że jest to jego obowiązek. Powiadomienie związku jest bezpieczniejsze dla pracodawcy. Jeśli bowiem odrzuci sprzeciw bez zasięgnięcia opinii związkowców, to sąd może takie działanie uznać za naruszenie trybu postępowania przy nakładaniu kary i uchylić sankcję.

Jeśli pracodawca jest przekonany o słuszności nałożonej kary, nie warto ryzykować takiego uchylenia i lepiej poinformować związek o wniesionym sprzeciwie, pamiętając jednocześnie, że stanowisko organizacji związkowej ma charakter opiniodawczy i nie wiąże pracodawcy.

Katarzyna Dulewicz, radca prawny, Partner w kancelarii CMS