Warunki odstąpienia od szkoleń okresowych bhp wobec pracowników administracyjno-biurowych są z pozoru oczywiste. Szkolenie to nie jest wymagane w sytuacji, gdy:

- rodzaj przeważającej działalności pracodawcy znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, oraz

- informacje wynikające z oceny ryzyka zawodowego nie uzasadniają zapewnienia szkolenia okresowego.

Często zdarza się jednak, że pracodawca opiera się na błędnych założeniach co do grupy swojej działalności albo ryzyka zawodowego pracownika. Problemy wynikają również z braku legalnej definicji „pracownika administracyjno-biurowego".

Czytaj także:

BHP: problem z brakiem legalnej definicji pracownika biurowego

Pod kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy

Która firma może odstąpić od szkoleń okresowych BHP

Szkolenie wstępne...

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Pracodawca nie powinien dopuścić pracownika do pracy, do wykonywania której nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, jak również dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. Bywa, że kwalifikacje merytoryczne zastępują właściwe koneksje. Nie jest to jednak możliwe w kwestii znajomości przepisów oraz zasad bhp. Przepisy prawa pracy są tu bezwzględne – przewidują obowiązek prawny zapewnienia właściwych szkoleń bhp.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy. Nie jest to wymagane, gdy podwładny ma podjąć pracę na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z nim kolejnej umowy o pracę.

... oraz okresowe

Przejście szkolenia wstępnego bhp nie powoduje, że pracownik może bazować na uzyskanej wówczas wiedzy do końca kariery zawodowej. Pracodawca musi zapewniać zatrudnionym również szkolenia okresowe – według właściwych programów oraz z częstotliwością wynikającą z przepisów rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (DzU nr 180, poz. 1860 ze zm.; dalej: rozporządzenie).

Rozporządzenie w § 14 ust. 2 dzieli osoby podlegające szkoleniom okresowym na kilka grup, tj.:

- osoby będące pracodawcami i inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów,

- pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

- pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji,

- pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby,

- pracowników administracyjno-biurowych i innych wyżej nie wymienionych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zwolniona grupa

Przez wiele lat zapewnianie szkoleń okresowych bhp było obowiązkowe względem wszystkich tych grup pracowniczych. Od 1 stycznia 2019 r. – zgodnie z dodanym do kodeksu pracy art. 2373 § 22 – szkolenie okresowe nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy (w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej) znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Nie dotyczy to sytuacji, gdy z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1 k.p., wynika, że zapewnianie szkoleń jest konieczne.

Aby pracodawca mógł odstąpić od zapewniania szkoleń okresowych, muszą być łącznie spełnione następujące przesłanki:

- odstępstwo może dotyczyć tylko pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,

- przeważająca część działalności pracodawcy znajduje się w nie wyższej niż trzecia kategorii ryzyka,

- ocena ryzyka nie uzasadnia zapewniania szkoleń okresowych.

Czytaj także: Szkolenie BHP po każdej przerwie w umowie

BHP: problem z brakiem legalnej definicji pracownika biurowego

Która firma może odstąpić od szkoleń okresowych BHP