Podatnicy podatku od środków transportowych zgłaszają do opodatkowania środki transportowe w terminie 14 dni od ich nabycia. Jednak konieczność złożenia deklaracji w podatku od środków transportowych wiąże się nie tylko z powstaniem (wygaśnięciem) obowiązku podatkowego. Do 15 lutego każdego roku podatkowego podatnik musi złożyć deklarację i wykazać w niej wszystkie posiadane środki transportowe (podlegające opodatkowaniu).

Składana w tym terminie deklaracja DT-1 nie dotyczy roku minionego (tak jak ma to miejsce w podatku dochodowym). Stanowi ona punkt wyjścia dla ewentualnych zmian powodujących powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego. Wszelkie zmiany w stanie posiadania pojazdów w trakcie roku wiążą się z koniecznością wypełniania kolejnych deklaracji dotyczących kupionych (sprzedanych) w tym czasie pojazdów.

Złożenie deklaracji do 15 lutego jest obowiązkiem podatnika. Jego niedopełnienie może się wiązać z odpowiedzialnością karną skarbową. Właściwy dla podatku od środków transportowych jest lokalny organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent miasta), który w sprawach karnych skarbowych kieruje zawiadomienie do odpowiedniego urzędu skarbowego. Dlatego o konieczności złożenie deklaracji należy pamiętać co roku. Spotyka się to z krytyką podatników, szczególnie posiadających te same pojazdy niezmiennie od wielu lat. Nie jest to jednak zbędna formalność. W praktyce służy ona skutecznie ochronie interesów podatników. Właściciele środków transportowych często zapominają o zgłoszeniu zbycia (wyrejestrowania) któregoś z pojazdów. Składając deklaracje, podatnik ma pewność, że nieuwzględniony w niej pojazd nie zostanie opodatkowany bez uprzedniego wyjaśnienia sprawy.

Ze strony ministerstwa

Najłatwiej wywiązać się z obowiązku złożenia deklaracji, korzystając z formularza na stronie Ministerstwa Finansów. Aby go odnaleźć, wystarczy wpisać w przeglądarce: Ministerstwo Finansów podatki i opłaty lokalne formularze. Alternatywą jest uzyskanie druku w urzędzie gminy. Właściwe dla podatku od środków transportowych formularze to:

- DT-1 (deklaracja) i

- DT-1A (załącznik do deklaracji).

Formularz interaktywny pozwala na wpisanie odpowiednich danych, a następnie wydrukowanie deklaracji lub też zapisanie w formie elektronicznej w celu wysłania za pośrednictwem platformy e-puap.

Krok po kroku

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Wypełnienie załączników znacznie ułatwi pracę nad sporządzeniem deklaracji, dlatego najlepiej zacząć od druku DT-1A. Załącznik składa się z dwóch części:

Część A – Dane Podatnika

Część B – Dane dotyczące środków transportowych

W tej części załącznika znajduje się kilka rodzajów informacji.

- Punkt 1 – służy określeniu, czy pojazd jest własnością czy współwłasnością podatnika,

- Punkty od 2 do 7 – zawierają dane identyfikacyjne pojazdu,

- Punkty od 8 do 12 – to informacje potrzebne do określenia właściwej liczby miesięcy obowiązku podatkowego.

Ma to znaczenie szczególnie przy składaniu deklaracji w związku z nabyciem (zbyciem) środka transportowego. Dla właściwego obliczenia liczby miesięcy nie bierze się pod uwagę tego miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, natomiast należy uwzględnić cały miesiąc, w którym nastąpiło zbycie.

Przykład

Pojazd został zakupiony 31 stycznia 2016 r. i zbyty 1 lutego 2016 r. W takim przypadku dla obliczenia podatku należy uwzględnić tylko jeden miesiąc (luty).

Warto pamiętać, że pojazdy wycofane czasowo z ruchu, na podstawie decyzji organu rejestracji pojazdów, nie podlegają opodatkowaniu. Pozwala to uniknąć płacenia podatku za nieużywany pojazd.

- Punkty od 13 do 20 – to dane techniczne istotne dla ustalenia właściwej stawki podatkowej.

- Punkty 21 i 22

W punkcie 21 należy wpisać kwotę podatku wynikającą z uchwały rady miasta (gminy) w sprawie podatku od środków transportowych.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych wskazuje wysokość minimalnych oraz maksymalnych stawek. W związku z tym w różnych gminach obowiązują różne stawki podatku od środków transportowych. Uchwałę można znaleźć na stronie internetowej lokalnego urzędu.

Uwaga! Punkt 22 nie dotyczy deklaracji rocznych. Należy go wypełnić, jeżeli składana jest deklaracja związana z wygaśnięciem obowiązku podatkowego. Służy to obliczeniu kwoty podatku do zwrotu.

Na drugiej stronie załącznika znajduje się miejsce na jeszcze dwa pojazdy. Większa liczba posiadanych pojazdów (podstaw opodatkowania) wymaga odpowiedniej ilości załączników, które należy ponumerować

Deklarację na podatek od środków transportowych składa się na bieżący rok podatkowy, dlatego w punkcie 4 należy wpisać: 2016.

Część A – Nazwa i adres organu podatkowego – to pole wymaga wpisania adresu organu podatkowego, którym jest wójt (burmistrz, prezydent miasta)

Część B – Dane podatnika

Część C – Przyczyna złożenia deklaracji

W tej części należy zaznaczyć punkt 1. Pozostałe wiążą się ze zmianą obowiązku podatkowego w trakcie roku podatkowego. Zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby (punkt czwarty) wymaga wypełnienia pozycji nr 19.

Część D – Dane dotyczące przedmiotów opodatkowania

Najłatwiej wypełnić tę część deklaracji, grupując załączniki pod względem rodzajów środków transportowych i na tej podstawie uzupełnić tabelę.

Ostatnia kolumna przeznaczona jest na podanie łącznej kwoty podatku za wszystkie pojazdy danego rodzaju. Pozostałe kolumny służą wskazaniu liczby środków transportowych danego rodzaju. Pierwsza tabela przeznaczona jest dla autobusów oraz innych środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu (samochody ciężarowe) lub dopuszczalnej całkowitej masie zespołu pojazdów (przyczepy, naczepy, ciągniki) do 12 ton >patrz obok u góry.

Pozostałe trzy tabele dotyczą większych samochodów ciężarowych, ciągników, przyczep/naczep >patrz obok.

Część E – Kwota podatku

W punkcie 80 należy zsumować wszystkie kwoty z załączników (punkt 21). Kolejne miejsca (81 i 82) dotyczą rat podatku. Jeżeli kwota podatku jest parzysta, raty będą równe, w innym przypadku należy je zaokrąglić.

Przykład

Kwota podatku wynosi 800 zł. Wpisać należy dwie równe raty po 400 zł.

Przykład

Kwota podatku wynosi 845 zł. Pierwszą ratę (422,50 zł) należy zaokrąglić do 423,00 zł, a drugą do 422,00 zł.

W punkcie 83 należy podać liczbę składanych załączników. Ma to znaczenie, jeśli liczba załączników jest znaczna.

Część G - Podpis

Wskazówki

Wielu podatników co roku składa takie same deklaracje, ponieważ stan posiadania pojazdów nie ulega u nich zmianie. W takiej sytuacji uciążliwość składania deklaracji łatwo ograniczyć do minimum. Skorzystanie z interaktywnego formularza pozwala na zapisanie kopii deklaracji. W kolejnych latach wystarczy zaktualizować kwoty (jeżeli stawki uległy zmianie). Informację o nowych stawkach najłatwiej uzyskać, dzwoniąc do jednostki zajmującej się podatkami w gminie.

Składając deklarację po raz pierwszy, warto udać się do urzędu osobiście. Z pomocą odpowiedniej osoby wypełnienie deklaracji zajmuje niewiele czasu. Ponadto uzyskuje się pewność, że deklaracja wypełniona jest prawidłowo i śmiało można ją wykorzystywać do aktualizacji w późniejszych latach.

Autor jest głównym specjalistą w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Szczecin

podstawa prawna: ustawa z 12 stycznia 191 r. o podatkach i opłatach lokalnych

REKLAMA: Prowadzisz firmę transportową? Sprawdź rozwiązania od VisionTrack.com