Urząd marszałkowski ogłosił konkurs dla regionalnych instytucji otoczenia biznesu. W zależności od schematu działania 1.3.6 mogą to robić samodzielnie (Schemat A) lub we współpracy z inną jednostką otoczenia biznesu (Schemat B). W tym drugim przypadku współpraca musi zostać nawiązana przez minimum dwie instytucje wspierające przedsiębiorców lub działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

Schemat A przewiduje wsparcie doradcze i szkoleniowe podmiotów wspierających przedsiębiorczość, w tym zarządzających parkami przemysłowymi, naukowo-technologicznymi, inkubatorami przedsiębiorczości, ośrodków innowacji (w oparciu o zidentyfikowane potrzeby instytucji). Wsparcie może dotyczyć także wdrożenia TIK w celu podniesienia jakości oferowanych usług.

Natomiast Schemat B to przygotowanie i świadczenie pakietowych usług służących podniesieniu innowacyjności firm (w ramach tego typu przedsięwzięć dopuszczalna jest również promocja rozwoju technologicznego innowacyjności), w tym inwestycje w infrastrukturę, wyłącznie w celu świadczenia nowych usług (profesjonalizacja usług). Warto zaznaczyć ,że preferowane będą projekty:

- z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego,

- o największym udziale wkładu prywatnego.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 proc. w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi blisko 20 mln zł.

Instytucje wspierające firmy i rozwojów przedsiębiorczości, które dostrzegają potrzebę uatrakcyjnienia swojej własnej oferty i dostosowania jej do potrzeb wynikających z obecnych wyzwań i oczekiwań stawianych przed gospodarką regionu warmińsko-mazurskiego, powinny sięgnąć po opisane wsparcie. Więcej szczegółów na ten temat, w tym regulamin naboru wniosków , wytyczne, kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl.