We wszystkich krajach UE od 1 sierpnia obowiązuje jednolita zasada poszanowania tożsamości kulturowej, religijnej i językowej dziecka, które trafi do rodziny zastępczej.

To efekt naszych starań prowadzonych na forum UE – chwali się polskie Ministerstwo Sprawiedliwości. – Przyjęcie rozporządzenia, które reguluje transgraniczną współpracę w sprawach rodzinnych i małżeńskich, zwiększa ochronę dzieci i gwarancje zawarte w konwencji ONZ o prawach dziecka.

Zmienione rozporządzenie zobowiązuje państwa UE, by zachowywały prawa dziecka do tożsamości kulturowej, religijnej i językowej w postępowaniach o ustanowienie pieczy zastępczej. Dzieci mają trafiać do rodzin z podobnego kręgu kulturowego, najlepiej do krewnych z kraju swego pochodzenia.

Czytaj więcej

Unia Europejska będzie chronić tożsamość kulturową dzieci

Dotąd ta zasada nie była respektowana. Zdarzały się przypadki oddawania dzieci, których rodzice są chrześcijanami, do rodzin muzułmańskich. Teraz, gdy polskie dziecko przebywające w innym kraju UE miałoby trafić do pieczy zastępczej, władze tego państwa muszą najpierw zwrócić się do polskiego konsula, a ten do Ministerstwa Sprawiedliwości.

– To my będziemy szukać opiekunów dla takich dzieci – mówił minister Michał Wójcik, wieloletni wiceminister sprawiedliwości.

Inne ważne przepisy, jakie przygotowano w MS, to m.in. zasady umożliwiające skuteczne ściąganie alimentów i zredukowanie traumatycznych przeżyć dzieci-ofiar przestępstw, przesłuchiwanych w postępowaniu karnym. To też ukrócenie handlu dziećmi czy nielegalnych adopcji.

Za naruszenie przepisów rozporządzenia Bruksela II bis grozi odpowiedzialność przed Trybunałem Sprawiedliwości UE. Skargę może wnieść Komisja Europejska i każde państwo członkowskie. Polską propozycję poparły m.in. Litwa, Łotwa, Portugalia i Rumunia. Na początku grudnia 2018 r. jednomyślnie zaaprobowała ją Rada UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.