Dla uzyskania korzystnych rozstrzygnięć w wyroku rozwodowym konieczna jest aktywność dowodowa w toku postępowania, która pozwoli sądowi nabrać przekonania do racji jednej ze stron w poszczególnych kwestiach. Katalog dowodów wykorzystywanych w sprawach rozwodowych jest w praktyce bardzo szeroki, przy czym niektóre materiały nie mogą posłużyć jako dowody w sprawie.

Więcej: Czym udowodnić roszczenia w sprawie rozwodowej

Sprawa o rozwód, ze względu na szeroki zakres rozstrzyganych kwestii, zwykle skomplikowane postępowanie dowodowe, często angażujące licznych świadków oraz biegłych psychologów badających rodziców i małoletnie dzieci, a także wobec doniosłości i długofalowych skutków orzeczenia, zazwyczaj zajmuje sądowi i stronom znaczną ilość czasu, zanim zostanie doprowadzone do etapu wyroku rozwodowego.

Więcej: Jak przyspieszyć w sądzie zakończenie związku

Wyrok rozwodowy, którym kończy się sprawa, nie przesądza jedynie o rozwiązaniu małżeństwa, ale zawiera wiele towarzyszących rozstrzygnięć, które wywołują istotne i długofalowe skutki prawne, często na kilka albo nawet kilkanaście lat. Niezwykle ważna jest więc świadomość prawna osób, które z własnej woli lub z woli małżonka zostają zaangażowane w sprawę rozwodową.

Więcej: O czym może rozstrzygać sąd w wyroku rozwodowym