Nawet jeśli zmarły pozostawił testament, w którym zadecydował o tym, komu przekazał auto, to i tak trzeba uzyskać formalne potwierdzenie bycia spadkobiercą. Z wnioskiem o przerejestrowanie pojazdu może bowiem wystąpić jedynie jego właściciel.

Postępowanie spadkowe

Dlatego podstawą do przerejestrowania pojazdu na jednego bądź kilku spadkobierców jest uzyskanie sądowego stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialne poświadczenie dziedziczenia. Jeśli postępowanie ma prowadzić notariusz, muszą się przed nim stawić wszystkie osoby, które mogą być spadkobiercami. Konieczne jest dostarczenie odpisu aktu zgonu spadkodawcy i odpisów aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa) spadkobierców.

Zarejestrowany przez notariusza akt stanowi dowód, że dana osoba jest spadkobiercą. Jeśli którykolwiek ze spadkobierców nie zgodzi się na załatwienie sprawy przed notariuszem lub złoży wniosek do sądu, to tylko sędzia może rozpatrzyć sprawę. Wniosek należy kierować do sądu rejonowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego.

Po przeprowadzeniu rozprawy sędzia wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Wymienione są w nim udziały w częściach ułamkowych, np. samochód dziedziczy żona i dwoje dzieci zmarłego, czyli mają po 33 proc. każde. Nie jest to jednak jeszcze podstawa do przejęcia auta po zmarłym przez jedną osobę.

Aby znieść współwłasność pojazdu, trzeba sporządzić umowny dział spadku. W tym celu spadkobiercy muszą na piśmie wskazać, komu przypada samochód i czy ewentualnie należy spłacać pozostałe osoby. I dopiero wówczas można udać się do wydziału komunikacji. Właściwy jest urząd miejsca zamieszkania osoby rejestrującej.

Trzeba mieć ze sobą takie dokumenty jak przy rejestracji. Do przerejestrowania pojazdu po zmarłym niezbędne są ponadto: wniosek o rejestrację pojazdu, dokument poświadczający tożsamość dziedziczącego oraz karta pojazdu i dowód rejestracyjny, jeżeli były wcześniej wydawane. Jeżeli samochód otrzymany w spadku nie posiada karty pojazdu albo została ona zagubiona, należy ją wyrobić. Jest to kolejny koszt w wysokości 75 zł.

Trzeba pamiętać o fiskusie

Ze stwierdzeniem nabycia spadku łączy się obowiązek rozliczenia z urzędem skarbowym. Od uprawomocnienia się wyroku o nabyciu rozpoczyna się też bieg sześciomiesięcznego terminu na złożenie zawiadomienia o nabyciu spadku, zwalniającego z podatku najbliższych członków rodziny (małżonek, dzieci). Niezłożenie tego zawiadomienia w terminie oznacza konieczność zapłacenia podatku, jeśli wartość majątku przekracza 9637 zł. Gdy spadkobierca postanowi sprzedać samochód, musi zapłacić podatek, jeżeli do transakcji dojdzie przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło przyjęcie pojazdu. Podatek płaci się od dochodu według stawek PIT, przychodem jest cena na umowie sprzedaży, kosztem mogą być jedynie nakłady na auto, jakie poczynił spadkobierca.