NSA: księgowy ratusza za błąd odda stołek

Sąd administracyjny w sprawie o odwołanie skarbnika gminy zajmuje się tylko formalną stroną takiej procedury. Jego skutki w sferze pracowniczej należą do sądu pracy.

Publikacja: 29.06.2023 07:17

NSA: księgowy ratusza za błąd odda stołek

Foto: Adobe Stock

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) oddalił skargę kasacyjną w sporze o odwołanie z ważnej funkcji w ratuszu.

Sprawa dotyczyła kobiety, która na wniosek burmistrza uchwałą radnych została odwołała ze stanowiska skarbnika – głównego księgowego budżetu. Było to równoznaczne z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia. Księgowa zaskarżyła uchwałę do sądu administracyjnego, zarzucając jej rażące naruszenia przepisów, w tym prawa pracy.

Burmistrz bronił spornej uchwały. Wskazał, że powoduje ona podwójny skutek: w sferze pracowniczej i publicznoprawnej. Sąd administracyjny jest zaś uprawniony do jej badania tylko w zakresie wymaganej przepisami formy tego odwołania. A te zostały spełnione.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie skargę byłej głównej księgowej ratusza oddalił. Zauważył, że skarbnik gminy jest ustawowym, obligatoryjnym elementem struktury organizacyjnej samorządu. Jego powoływanie i odwołanie należy do wyłącznej właściwości rady gminy – na wniosek wójta. Kompetencje te są ograniczone wyłącznie wymaganiem złożenia przez wójta wniosku w takiej sprawie. Sąd podkreślił, że jego wyrok nie może rozstrzygać o istnieniu stosunku pracy. Skutki spornej uchwały w sferze prawa pracy podlegają kognicji sądu pracy.

Podstaw do unieważnienia uchwały nie dopatrzył się też NSA. Burmistrz, mając zgodę rady, mógł odwołać skarbnika. Formalnie wszystko było prawidłowo, a nie ma znaczenia, czy było to zgodne z prawem pracy. To osobna kwesta podlegająca ocenie sądu pracy.

Jak zauważył sędzia sprawozdawca Kazimierz Bandarzewski, ze względu na szczególne uprawnienia skarbnika radni muszą kierować się tym, czy należycie pilnuje on publicznych pieniędzy. A w spornej sprawie były dowody na to, że tak się nie stało. Powodem odwołania było naruszenie zarządzenia dotyczącego obiegu dokumentów księgowych. Zgodnie z nim do skierowania faktury na określoną kwotę do zapłaty konieczne było opatrzenie jej pieczęcią i podpisem. Tymczasem skarżąca skierowała do wypłaty fakturę bez pieczęci, czyli doszło do naruszenia.

Ponadto zdaniem NSA burmistrz ma prawo dobierać sobie do współpracy osoby, do których ma zaufanie. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III OSK 2496/21

Czytaj więcej

Odwołanie skarbnika przez radę gminy wymaga wniosku wójta
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego