Wprowadzone modyfikacje wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2017 r., którym zmieniono rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (dalej r.w.p.s.). Aktem tym od 30 sierpnia 2017 r. rozbudowano wykaz stanowisk zawarty w załączniku nr 3 do r.w.p.s. Ponadto od 1 stycznia 2018 r.:

- nastąpi podwyższenie minimalnych kwot miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę (załącznik nr 1 do r.w.p.s.), a

- maksymalny poziom dodatku funkcyjnego dla osób zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania (załącznik nr 2 do r.w.p.s.) zostanie określony kwotowo.

Zmiany dotyczące wynagrodzeń

Obecnie tabele minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zawarte w załączniku nr 1 do r.w.p.s., określają minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla:

- pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich oraz biurach (odpowiednikach biur) związków jednostek samorządu terytorialnego (dalej j.s.t.), samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki i jednostek administracyjnych j.s.t. (część A) oraz

- pozostałych pracowników samorządowych (część B).

Jak zwrócono uwagę w uzasadnieniu nowych przepisów, minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego określone w załącznika nr 1 do r.w.p.s. obowiązują od 2009 r. i wymagały aktualizacji, zwłaszcza z uwagi na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Po zmianach, od 1 stycznia 2018 r. w załączniku nr 1 do r.w.p.s. zostanie wprowadzona ujednolicona tabela, która będzie obejmować minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (z dotychczasowej części A i części B), a minimalne kwoty wynagrodzenia zasadniczego zostaną podwyższone (np. w I kategorii zaszeregowania minimalna kwota wynagrodzenia zasadniczego będzie wynosić 1700 zł, a w XVII kategorii zaszeregowania – 2100 zł).

Natomiast w załączniku nr 2 do r.w.p.s. forma ustalania stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania zostanie zmieniona z procentowej na kwotową. Jak wyjaśniono w uzasadnieniu nowych przepisów, celem takiego rozwiązania było zapobieżenie automatycznemu wzrostowi kwoty indywidualnego dodatku funkcyjnego w przypadku wzrostu najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Uzupełnienie wykazu stanowisk

Wprowadzone od 30 sierpnia 2017 r. zmiany w załączniku nr 3 do r.w.p.s. polegają m.in. na uzupełnieniu wykazu stanowisk:

- o stanowisko zastępcy pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych - z minimalną kategorią zaszeregowania XIII, a w zakresie wymagań kwalifikacyjnych z odesłaniem do odrębnych przepisów (o ochronie informacji niejawnych); również w odniesieniu do stanowiska pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych wymagania kwalifikacyjne (w zakresie wykształcenia, umiejętności zawodowych i stażu pracy) zostały określone przez odesłanie do odrębnych przepisów,

- o zawody informatyczne – dodano stanowiska: informatyka urzędu, programisty aplikacji, projektanta systemów teleinformatycznych, analityka (systemów teleinformatycznych, baz danych, sieci komputerowych), administratora (baz danych, systemów komputerowych, zintegrowanych systemów zarządzania) i konsultanta do spraw systemów teleinformatycznych, a zrezygnowano ze stanowisk: programista i projektant,

- o stanowiska z zakresu służby BHP (starszego inspektora ds. BHP i inspektora ds. BHP) oraz o stanowiska z zakresu wewnętrznej służby ochrony (szefa ochrony, starszego wartownika-konwojenta, wartownika konwojenta i młodszego wartownika-konwojenta), w zakresie wymagań kwalifikacyjnych z odesłaniem do odrębnych przepisów (dotyczących odpowiednio: służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony osób i mienia),

- w odniesieniu do jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, centrów integracji społecznej oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej o stanowiska: starszego dziennego opiekuna i dziennego opiekuna, z ustaleniem minimalnej kategorii zaszeregowania na poziomie odpowiednio: XII i XI oraz z odesłaniem w zakresie wymaganych kwalifikacji do odrębnych przepisów (o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3).

podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. (DzU z 2017 r. poz. 1621)