Oszczędzasz w PPK? Do 15 kwietnia możliwa dopłata od państwa

Uczestnik PPK, który - pomimo spełnienia warunków do otrzymania dopłaty rocznej - jej nie otrzymał, może złożyć wniosek reklamacyjny. W takim przypadku dopłata roczna zostanie zaewidencjonowana na jego rachunku PPK w roku następnym albo w kolejnych latach.

Publikacja: 01.03.2024 15:41

Oszczędzasz w PPK? Do 15 kwietnia możliwa dopłata od państwa

Foto: Adobe Stock

Dopłata roczna za 2023 rok przysługuje tym uczestnikom PPK, którzy w 2023 roku zgromadzili na swoim rachunku lub rachunkach PPK wpłaty w wysokości co najmniej 732,90 zł. Jeżeli w 2023 roku uczestnik skorzystał z obniżenia swojej wpłaty podstawowej, wystarczą wpłaty w wysokości co najmniej 183,23 zł.

Dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymują bowiem ci uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez pracownika i pracodawcę) wyniosły co najmniej 3,5% 6-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2% (osoby o niższych dochodach), muszą zgromadzić co najmniej 25% powyższej kwoty. W 2023 roku minimalne wynagrodzenie za pracę od stycznia do czerwca wynosiło 3490 zł, a od lipca do grudnia - 3600 zł. W takim przypadku, przy ustalaniu uprawnienia uczestnika do dopłaty rocznej, brana jest pod uwagę niższa kwota - z pierwszej połowy roku.

Termin „otrzymania” dopłaty rocznej w PPK

Uprawnienia do dopłaty rocznej bada PFR, który w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy informację o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej za rok poprzedni, tj. zgromadzili na swoim rachunku lub rachunkach PPK odpowiednią kwotę, a ten w terminie do 31 marca każdego roku przekazuje uczestnikowi PPK, za pośrednictwem PFR, kwotę dopłaty rocznej w celu zaewidencjonowania jej na rachunku PPK. Dopłata roczna jest ewidencjonowana rachunkach uczestników PPK do 15 kwietnia roku następującego po roku kalendarzowym, za który przysługuje.

Ważne: Informacja o liczbie uczestników uprawnionych do dopłaty rocznej sporządzana jest na podstawie danych zawartych w ewidencji PPK oraz informacji zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i na kontach płatników składek, przekazywanych przez ZUS do PFR, w terminie do końca stycznia każdego roku kalendarzowego.

Brak dopłaty rocznej w PPK

Jeśli uczestnik PPK, który nabył prawo do dopłaty rocznej za dany rok, nie został uwzględniony w informacji o liczbie uczestników PPK, którzy nabyli prawo do dopłaty rocznej za ten rok, taka dopłata nie zostanie zaewidencjonowana na jego rachunku PPK we wskazanym wyżej terminie. Jednak może ona zostać zaewidencjonowana na jego rachunku PPK w roku następnym albo w kolejnych latach, o ile uczestnik PPK złoży w tej sprawie odpowiedni wniosek. Wniosek może złożyć sam uczestnik PPK, jego pracodawca, PFR lub instytucja finansowa, która prowadzi rachunek PPK tego uczestnika, oczywiście pod warunkiem, że prawo do tej dopłaty nie uległo przedawnieniu.

Przykład:

Uczestnik PPK ma dwa rachunki PPK, na których łącznie zgromadził wpłaty w wysokości uprawniającej go do dopłaty rocznej. Jednak błąd, który popełnił jeden z pracodawców w danych identyfikacyjnych tego uczestnika, które podał instytucji finansowej, nie pozwolił na uwzględnienie obu rachunków PPK przy badaniu uprawnień uczestnika do dopłaty rocznej. Zakładając, że w maju br. pracodawca złoży w imieniu tego uczestnika wniosek reklamacyjny i wniosek ten zostanie uwzględniony, dopłata roczna za 2023 rok dla tego uczestnika PPK zostanie zaewidencjonowana na jego rachunku PPK w 2025 roku.

Kto nie otrzyma dopłaty do rachunku w PPK

Należy przy tym dodać, że nie każdemu uczestnikowi PPK, który zgromadził na swoim rachunku lub rachunkach PPK odpowiednią kwotę wpłat, przysługuje dopłata roczna. Dopłata roczna nie przysługuje bowiem tym uczestnikom PPK, którzy — choćby w jednym miesiącu, w którym ich wpłata podstawowa była niższa niż 2% - osiągnęli łączne miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym lub uczestnikom, którzy po ukończeniu 60. roku życia rozpoczęli dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na ich rachunkach PPK.

Tylko jedna dopłata roczna

Należy także pamiętać, że za dany rok kalendarzowy uczestnik PPK może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej, niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków PPK, chociaż - przy ustalaniu uprawnienia do dopłaty rocznej - uwzględnia się kwoty wpłat dokonanych w związku ze wszystkimi rachunkami PPK prowadzonymi dla danego uczestnika. Stąd nie należy się spodziewać, że jeśli mamy klika rachunków PPK i na każdym zgromadziliśmy wpłaty w wysokości uprawniającej nas do otrzymania dopłaty rocznej, to na każdym z tych rachunków zostanie zaewidencjonowana dopłata roczna.

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna: ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 46 ze zm.)

Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek