Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 2 kwietnia 2019 r. (I FSK 561/17).

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu dóbr i usług dla przemysłu rolno-spożywczego. W ramach działalności spółka prowadzi politykę CSR (Corporate Social Responsibility) obejmującą głównie remonty obiektów użyteczności publicznej realizowane przez spółkę na jej koszt (lub w formie współfinansowania) oraz przekazywanie towarów na rzecz społeczności lokalnych, wśród których prowadzi sprzedaż. Na remontowanych obiektach spółka umieszcza swoje logo.

Czytaj także: Czy odpowiedzialny biznes CSR daje prawo do odliczenia VAT

Spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji odnośnie do prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z CSR, opodatkowania VAT przekazanych towarów oraz opodatkowania wykonanych prac. Zdaniem spółki przysługuje jej prawo do odliczenia VAT od nakładów związanych z CSR. Ponadto, w ocenie spółki, przekazanie towarów z tym związanych podlega VAT (z wyjątkiem tzw. prezentów o małej wartości), ale nie powinna ona traktować wykonania prac CSR jako czynności opodatkowanej. Spółka we wniosku podkreślała, że działalność CSR jest dla niej alternatywną formą reklamy, a ze względu na specyfikę działalności jest to reklama bardziej efektywna niż tradycyjny przekaz radiowy czy telewizyjny.

Dyrektor IS w Warszawie uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe.

Podatnik wniósł jednak skargę do WSA. Sąd uchylił zaskarżoną interpretację, a następnie organ złożył skargę kasacyjną.

NSA przyznał rację podatnikowi. Świadczenie usług oraz przekazywanie towarów w ramach programów CSR jest związane z działalnością gospodarczą, ponieważ stanowi formę reklamy i służy celom marketingowym. Sąd przyznał, że działalność CSR wpływa na wizerunek firmy, stanowi nieraz bardziej efektywną reklamę niż tradycyjna, a przez to pośrednio wpływa na wyniki oraz sukces rynkowy firmy. Sąd zwrócił uwagę na ostatnią linię orzeczniczą w tym zakresie. Zdaniem sądu stanowisko organu jest przejawem anachronicznego podejścia do nowoczesnych metod promocji. W opinii sądu organ powinien ustosunkować się do celowości ponoszonych kosztów w kontekście specyfiki branży podatnika oraz zastosowanych strategii marketingowych.

Autorka jest współpracowniczką zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte

komentarz eksperta

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Klaudia Kurzawińska-Butt, doradca podatkowy, starsza konsultantka w dziale doradztwa podatkowego Deloitte

Społeczna odpowiedzialność nie ma definicji w przepisach podatkowych. Pojęcie to pojawia się m.in. w normie ISO 26000 jako „odpowiedzialność organizacji za wpływ podejmowanych przez nią decyzji i działań na społeczeństwo i środowisko poprzez przejrzyste i etyczne postępowanie, które: przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, w tym zdrowia i dobrobytu społeczeństwa; uwzględnia oczekiwania interesariuszy (...)".

Zgodnie z tą normą, jeżeli przedsiębiorca prowadzi działania odpowiedzialne społecznie, to wówczas może mieć to wpływ na jego przewagę konkurencyjną i reputację. Ponadto, może się to przełożyć na zdolność pozyskiwania i zatrzymania pracowników i klientów. Działalność CSR ma również wpływ na opinie inwestorów, mediów, dostawców i klientów.

Biznes nie ma wątpliwości, że inwestowanie w działania takie jak podejmowała skarżąca w opisywanym wyroku (czyli np. przeprowadzanie remontu szkół, świetlic, placówek ochrony zdrowia czy domów dziecka, poprzedzone wnikliwą analizą biznesową i marketingową w danym regionie oraz akceptacją władz samorządowych) ma pozytywny wpływ na działalność gospodarczą i często przyczynia się pośrednio do wzrostu obrotu. W szczególności dobra opinia wśród potencjalnych klientów może mieć wpływ na wzrost zaufania do sprzedawcy lub marki, a w efekcie również na zwiększenie sprzedaży. Ponadto, w komentowanej sprawie udział w remontach brali bezpośrednio pracownicy spółki, często również mieszkańcy danego regionu, a także kontrahenci spółki. Należy uznać, że udział zaangażowanych pracowników wpływa na pozytywne postrzeganie swojego pracodawcy, co przekłada się na ich pracę i wyniki spółki. Takich pozytywnych aspektów zdają się nie zauważać organy podatkowe i wciąż prezentowane są opinie, że wydatki na działalność CSR nie dają prawa do odliczenia VAT, ponieważ nie spełniają wymogów art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, gdyż nie mają związku z działalnością opodatkowaną.

Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie Investrand BV (C-435/05), prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi nawet w przypadku braku bezpośredniego i ścisłego związku pomiędzy transakcją zakupową a sprzedażową. Są to tzw. koszty ogólne działalności podatnika, przy poniesieniu których nie można wskazać konkretnego wpływu na dalszą sprzedaż i cenę towarów podatnika.

W wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe nie zauważają również pośredniego związku wydatków CSR z działalnością opodatkowaną. W interpretacji wydanej dla skarżącej organ uznał, że nie ma związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy remontem wybranych obiektów a wzrostem sprzedaży spółki w późniejszym okresie. Również fakt umieszczenia tablic z logo spółki na remontowanych obiektach nie ma – zdaniem fiskusa – znaczenia w sprawie, ponieważ prace remontowe nie mają związku z działalnością skarżącej polegającą na sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych.

Taka wykładania przepisów prezentowana przez organy podatkowe nie jest akceptowana przez sądy administracyjne. Już w wyroku z 13 listopada 2013 r. (I FSK 1606/12) NSA uznał, że wydatki związane z CSR są wydatkami o charakterze marketingowym i wizerunkowym, a więc istnieje pośredni związek z działalnością opodatkowaną.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą mają świadomość tego, że w dzisiejszych czasach znaczenie ma nie tylko jakość sprzedawanych towarów i usług, ale również relacja z klientem i troska o społeczeństwo, w którym klient funkcjonuje. Negatywne stanowisko organów podatkowych powoduje, że podmioty gospodarcze mogą niechętnie angażować się w projekty na rzecz społeczności lokalnych i ochrony środowiska, ponieważ mają na uwadze ryzyko zakwestionowania prawa do odliczenia VAT od takich wydatków. Opisywana sprawa wskazuje również, że w przypadku wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w tym zakresie, podatnicy nadal powinni liczyć się z ryzykiem uzyskania negatywnej interpretacji. Wyrok NSA oraz korzystne dla podatników orzeczenia sądów dają jednak nadzieję na uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia w przypadku zaskarżenia negatywnej interpretacji indywidualnej do sądu administracyjnego, a nawet na zmianę praktyki w przyszłości.