Tak uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 26 kwietnia 2019 r. (0112-KDIL3-3.4011.26.2019.4.MM)

Wnioskodawca jest pracownikiem polskiej spółki z o.o., będącej częścią międzynarodowej grupy kapitałowej (grupa), w której spółką dominującą jest spółka notowana na giełdzie w Wielkiej Brytanii (spółka dominująca).

Czytaj także: Jak wyznaczyć moment powstania przychodu

Walne zgromadzenie spółki dominującej w 2006 r. wprowadziło w grupie program motywacyjny, na podstawie którego określonym kategoriom osób związanych z grupą przyznane zostało uprawnianie do objęcia akcji nowej emisji spółki dominującej na preferencyjnych zasadach (program).

W 2013 r. wnioskodawcy przyznana została wstępna pula opcji uprawniających do objęcia w przyszłości akcji spółki dominującej. Uprawnienie do realizacji opcji i objęcia akcji uwarunkowane zostało wymogiem pozostawania w zatrudnieniu w ramach grupy do określonej daty oraz osiągnięciem przez spółkę dominującą określonych wskaźników finansowych w określonym przedziale czasowym. Z uwagi na spełnienie tych warunków, w listopadzie 2016 r. wnioskodawcy została przyznana określona, ostateczna pula opcji uprawniających do nabycia akcji spółki dominującej.

Przyznane wnioskodawcy opcje na akcje nie były zbywalne w żadnym czasie ani pod żadnymi warunkami. Co więcej, nie było możliwe ustalenie wartości rynkowej przyznanych wnioskodawcy opcji, między innymi z uwagi na to, że otrzymywane opcje są niezbywalne i w momencie otrzymania opcji nie ma pewności, czy będą one mogły zostać zrealizowane (możliwość realizacji opcji była uzależniona od przyszłych zdarzeń).

Zgodnie z regułami programu wnioskodawca był uprawniony do realizacji opcji przez objęcie akcji spółki dominującej w dwóch transzach:

? 65 proc. należnych akcji wnioskodawca mógł objąć w listopadzie 2018 r., przy czym faktyczne nabycie pierwszej transzy akcji nastąpiło w styczniu 2017 r. (pierwsza transza),

? 35 proc. należnych akcji wnioskodawca mógł nabyć w listopadzie 2018 r. i w tym też miesiącu miało miejsce nabycie drugiej transzy akcji (druga transza).

W związku z realizacją opcji i objęciem akcji spółki dominującej wnioskodawca poniósł wydatek na objęcie akcji przyznanych zarówno w ramach pierwszej, jak i drugiej transzy.

Program zawiera także zastrzeżenie, zgodnie z którym tylko określona część akcji może zostać zbyta przez wnioskodawcę. Pozostała część jest objęta restrykcjami dotyczącymi zbywalności tak długo, jak długo wnioskodawca pozostaje związany z grupą.

Opisany we wniosku program motywacyjny jest elementem systemu wynagradzania. Przyznane wnioskodawcy opcje na akcje, uprawniające do nabycia w przyszłości akcji spółki dominującej, stanowią inne prawo majątkowe.

Dyrektor KIS, przyznając rację wnioskodawcy uznał, że w związku z uczestnictwem przez wnioskodawcę w programie, wnioskodawca powinien rozpoznać przychód dla celów PIT wyłącznie w związku ze zdarzeniami polegającymi na zbyciu akcji objętych w wyniku realizacji programu (tj. w związku ze zbyciem akcji w ramach pierwszej i drugiej transzy oraz w późniejszych datach, w których dojdzie do zbycia akcji). Co za tym idzie, wnioskodawca nie był zobowiązany do rozpoznania przychodu ani na moment przyznania mu opcji na akcje, ani na moment realizacji opcji skutkującej objęciem przez niego określonej puli akcji spółki dominującej.

Hubert Gregorski konsultant w PwC

W pierwszej kolejności należy wskazać, że do końca 2017 r. programy motywacyjne były dość powszechnie wykorzystywanym narzędziem wynagradzania, w szczególności kadry zarządzającej przedsiębiorstw będących częścią grup kapitałowych. Przykładowo, prawo do otrzymania świadczenia menedżer uzyskiwał po osiągnięciu określonych wskaźników finansowych. Rozwiązanie takie było o tyle korzystne podatkowo, że otrzymywane świadczenia nie były opodatkowane według skali podatkowej, lecz traktowane jak przychody z zysków kapitałowych, podlegające 19-proc. stawce PIT.

Od 1 stycznia 2018 r., zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o PIT (art. 10 ust. 4), przychody z realizacji praw z określonych papierów wartościowych lub z pochodnych instrumentów finansowych, które zostały uzyskane w następstwie objęcia lub nabycia tych praw jako świadczenie w naturze lub nieodpłatne świadczenie, należy zaliczyć do źródła przychodów, w ramach którego to świadczenie zostało uzyskane – w naturze lub nieodpłatne. W rezultacie, przychody takie traktowane są jako wynagrodzenie danej osoby (np. przychód ze stosunku pracy lub z działalności wykonywanej osobiście) i podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej. Wyjątkiem są jednak niektóre programy motywacyjne oparte na akcjach, spełniające warunki określone w przepisach ustawy o PIT.

Komentowana interpretacja wpisuje się w pozytywną linię interpretacyjną potwierdzającą, że momentem powstania przychodu dla celów PIT nie powinien być ani moment przyznania podatnikowi opcji na akcje, ani moment realizacji opcji skutkującej objęciem przez podatnika określonej puli akcji, gdyż nie dochodzi wówczas do realnego przysporzenia. W rezultacie, dyrektor KIS potwierdził, że przychód powstaje dopiero w momencie zbycia akcji.