Rodzimi przedsiębiorcy nierzadko zawierają z osobami fizycznymi umowy cywilnoprawne. Przedmiotem takich umów jest zazwyczaj dorywcze wykonanie określonych czynności lub dzieł. Stąd, umowy te to – w zależności od ich przedmiotu – umowy-zlecenia albo umowy o dzieło.

Przychody osiągane z tytułu umów zleceń i umów o dzieło kwalifikowane są do tzw. przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Jak wynika z art. 41 ust. 1 ustawy o PIT, przedsiębiorca wypłacający wynagrodzenie z tytułu takich umów ma obowiązki płatnika w przypadku, gdy świadczenia te przekazywane są na rzecz osób podlegających tzw. nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Nieco bardziej skomplikowana jest jednak sytuacja, w której stroną umowy cywilnoprawnej (zleceniobiorcą lub wykonującym dzieło) jest osoba fizyczna nieposiadająca miejsca zamieszkania na terytorium RP. Najczęściej takie umowy są zawierane z obywatelami Ukrainy.

Zasadą jest, że osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium RP (w rozumieniu ustawy o PIT) podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium RP (ograniczony obowiązek podatkowy) z uwzględnieniem postanowień umów międzynarodowych, których Polska jest stroną. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, podatek dochodowy od kwot uzyskanych na terytorium RP przez takie osoby m.in. z działalności wskazanej w art. 13 ust. 2 i 6–9 ustawy o PIT (umowy zlecenia i o dzieło), pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20 proc. przychodu.

Takie ryczałtowe opodatkowanie stosuje się z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Przykładowo, według polsko-ukraińskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochody z wolnych zawodów, a także z innej działalności o samodzielnym charakterze podlegają opodatkowaniu tylko w państwie miejsca zamieszkania, jeżeli nie znajduje zastosowania rozwiązanie szczególne właściwe dla sytuacji, w której działalność jest prowadzona za pośrednictwem stałej placówki (art. 14 umowy). Jeżeli jednak praca nie ma samodzielnego charakteru, to stosuje się reguły właściwe dla opodatkowania dochodów z pracy najemnej, co oznacza, że z uwzględnieniem przewidzianych sytuacji szczególnych podstawową zasadą jest opodatkowanie dochodów z pracy wykonywanej w Polsce przez obywatela Ukrainy w naszym kraju (art. 15 umowy). Jak przy tym jednak stanowi art. 29 ust. 2 ustawy o PIT, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji.

Do poboru tego zryczałtowanego podatku są – zgodnie z art. 44 ust. 4 ustawy o PIT – obowiązani płatnicy wskazani w jej art. 4 ust. 1, a więc przedsiębiorcy wypłacający świadczenia z tych tytułów. Ponadto, na płatników takich nałożone zostały pewne obowiązki sprawozdawcze. Muszą oni bowiem sporządzać i przekazać zarówno podatnikom, jak i właściwym urzędom skarbowym informacje IFT-1/IFT-1R, a także sporządzić roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR).

Autor jest doradcą podatkowym