Wypłata świadczeń na rzecz byłych pracowników na podstawie porozumienia w związku z rozwiązaniem umowy o pracę nie jest kosztem uzyskania przychodu. Uznał tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Stwierdził także, że spółka nie odliczy zasądzonego odszkodowania za zwolnienie pracownika bez wypowiedzenia.

Spółka z branży energetycznej od 2011 r. przeprowadza restrukturyzację. Jednocześnie jest stroną umowy społecznej, która zapewnia pracownikom szczególną ochronę. Zwolnieni pracownicy skierowali przeciwko niej pozwy. Uzyskali potwierdzenie, że wypowiedzenie umów odbyło się z naruszeniem umowy społecznej. Spór dotyczył byłych pracowników, z którymi spółka zawarła porozumienie, na podstawie którego zobowiązała się do wypłaty na ich rzecz jednorazowego świadczenia. Miało to zabezpieczyć ją przed ewentualnymi dodatkowymi roszczeniami zwolnionych. Wysokość jednorazowego świadczenia była niższa niż odszkodowania, które musiałaby wypłacić w razie kontynuacji sporów i dalszych przegranych. Wypłata na podstawie porozumienia zwalniała spółkę z innych świadczeń z tytułu rozwiązania umowy o pracę. W szczególności z wypłaty jakichkolwiek kwot na podstawie umowy społecznej.

Spółka rozwiązała też z jednym pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia, zarzucając mu naruszenie obowiązków. Sąd uznał jednak, że żadna z przyczyn nie jest na tyle istotna, aby mogła być podstawą rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. W efekcie spółka wypłaciła mu odszkodowanie.

Wystąpiła o interpretację, by potwierdzić, że kwoty te są dla niej kosztem uzyskania przychodu. Argumentowała, że wynikają z regulacji prawa pracy oraz nie zostały wprost wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, który zabrania odliczenia wskazanych tam wydatków.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że kosztem może być tylko wypłata odszkodowań na podstawie wyroków sądowych w związku z naruszeniem umowy społecznej. W pozostałych przypadkach wypłaty kosztem nie są. Nie został spełniony podstawowy warunek odliczenia, bo między wydatkiem i przychodem nie ma związku przyczynowego. Celem jednorazowego świadczenia oraz odszkodowania za rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia było zwolnienie spółki z zobowiązań. Wydatki te nie przynoszą spółce żadnego przychodu. Nie jest to wypłata zaległego wynagrodzenia, ale sankcja za określone działanie pracodawcy. Jej skutkami nie można więc obciążać budżetu państwa poprzez obniżenie podstawy opodatkowania.

Spółka zaskarżyła interpretacje do WSA, ale ten przyznał rację fiskusowi. Uznał, że najważniejszy jest związek przyczynowo-skutkowy między kosztem a przychodem, a tego tu brak.

sygnatura akt: I SA/Gd 1525/17

Opinia

Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce

Autopromocja
Już w środę. Tylko w prenumeracie rocznej

Poradnik specjalny: Polski Ład - jak rozliczyć się z fiskusem

Zaprenumeruj

Problem dotyczy wielu firm. Niestety, ani organ podatkowy, ani sąd nie przyjmują argumentów, iż wypłata odszkodowania stanowi dla przedsiębiorcy wydatek mający na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów. Co do zasady kosztem związanym ze stosunkiem pracy jest nie tylko samo wynagrodzenie, ale także inne wydatki wynikające z faktu, iż pomiędzy wypłacającym i otrzymującym istnieje lub istniał stosunek pracy. W tym przypadku kosztem takim mogłoby być odszkodowanie za naruszenie przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę. Co więcej, gdyby firma nie wypłaciła byłemu pracownikowi żądanej kwoty, naraziłaby się na jeszcze wyższe koszty. Należy zaznaczyć, że wynagrodzenie jest kosztem podatkowym dla pracodawcy, a żaden przepis nie wyłącza z katalogu kosztów pozostałych wydatków związanych ze stosunkiem pracy.