- W celach intensyfikacji obrotu i umacniania marki na rynku spółka (podatnik VAT czynny) podejmuje wiele działań (akcji promocyjnych) zachęcających obecnych i potencjalnych klientów do nabywania produktów spółki. W ramach akcji promocyjnych klienci przy zakupie produktu spółki mogą otrzymać nieodpłatnie dodatkowe towary o niskiej wartości oznaczone logo spółki (tzw. gadżety). Akcje promocyjne są organizowane w Polsce i są kierowane zarówno do klientów prowadzących działalność gospodarczą (niepowiązanych ze spółką w żaden sposób), jak i klientów indywidualnych. Spółka nabywa gadżety w kraju od firmy zewnętrznej. Podatek naliczony od nabycia tych gadżetów spółka odliczyła w całości, gdyż przekazanie gadżetów ma związek ze sprzedażą opodatkowaną VAT. Czy nieodpłatne przekazanie gadżetów, których jednostkowa cena nabycia (bez VAT) nie przekracza 10 zł, nie podlega opodatkowaniu VAT także w przypadku jednorazowego przekazania kontrahentowi większej liczby gadżetów (w tym – w jednym opakowaniu, np. pudełku) o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto? – pyta czytelniczka.

Czytaj także: Firmowe gadżety dla klienta bez VAT

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów na terytorium Polski (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 2 pkt 1 ustawy o VAT). Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 in principio ustawy o VAT).

Stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Czytaj także: Prezenty dla pracowników nie zawsze z VAT

Nie dotyczy to przekazywanych prezentów o małej wartości i próbek (>patrz ramka), jeżeli przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT).

Opodatkowaniu VAT podlega zatem każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, z którym wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych. Wyjątkiem są tu przekazane towary stanowiące prezenty o małej wartości lub próbki, jeżeli przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika.

W zależności od wartości

Nie jest więc opodatkowane VAT przekazanie (na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, np. cele marketingowe lub promocyjne) towarów, których jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazania towaru, nie przekracza 10 zł. Nie jest również opodatkowane VAT przekazanie prezentów, których wartość mieści się w przedziale od 10,01 zł do 100,00 zł, jednak pod warunkiem prowadzenia dodatkowej ewidencji pozwalającej na ustalenie tożsamości osób obdarowanych. Spełnienie którejkolwiek z tych przesłanek pozwala więc na nieopodatkowywanie nieodpłatnych przekazań. Jeżeli natomiast wartość przekazanego towaru przekracza100 zł, to podatnik ma obowiązek opodatkować wartość nieodpłatnego świadczenia.

Uwaga! Jeżeli wartość jednostkowa wydawanego towaru nie przekracza 10 zł, to jego wydanie nie podlega opodatkowaniu VAT niezależnie od tego komu zostały wydane towary i czy podatnik prowadzi ewidencję osób obdarowanych.

Cel związany z działalnością gospodarczą

W świetle przedstawionego stanu faktycznego i obowiązujących przepisów ustawy o VAT należy stwierdzić, że nieodpłatne przekazanie przez spółkę gadżetów, których jednostkowa cena nabycia netto nie przekracza 10 zł, nie podlega opodatkowaniu VAT. Są to bowiem prezenty o małej wartości, które są przekazywane na cele związane z działalnością gospodarczą spółki (działania marketingowo-promocyjne).

Ile kosztuje jeden przedmiot

Na opodatkowanie przedmiotowego nieodpłatnego przekazania gadżetów przez spółkę nie ma wpływu ile towarów jest przekazanych jednemu podmiotowi. Istotne znaczenie ma to, że jednostkowy koszt wytworzenia (ewentualnie cena nabycia) pojedynczego towaru nie przekracza 10 zł netto. Nieodpłatne przekazanie przedmiotowych gadżetów przez spółkę nie jest zatem dostawą towarów i nie podlega opodatkowaniu VAT.

Fiskus potwierdza

Stanowisko to podzielają organy podatkowe (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 3 stycznia 2017 r., 2461-IBPP1.4512.801.2016.1.AW; interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 marca 2014 r., ITPP1/443-1375/13/DM).

W świetle aktualnej praktyki organów podatkowych, przekazanie większej ilości towarów, np. w pudełku stanowiącym swoiste opakowanie zbiorcze, nie ma znaczenia dla kwalifikacji towarów, które się w nim znajdują, jako prezentów o małej wartości. Przekazanie towarów w takim opakowaniu nie stanowi o tym, że opakowanie zbiorcze towarów jest samodzielnym towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Opakowanie zbiorcze jest jedynie opakowaniem ochronnym lub ozdobnym przeznaczonym do przewozu, przechowywania lub estetycznego spakowania zawartości, które nie będzie przedmiotem samodzielnego obrotu pomiędzy spółką a wybranymi klientami. Opakowanie zbiorcze z towarami wewnątrz nie jest zbiorem rzeczy, gdyż pomiędzy pojedynczymi sztukami towaru, zapakowanymi w opakowanie zbiorcze, nie ma żadnego istotnego i wyraźnego powiązania funkcjonalnego. Nie ma znaczenia konkretna liczba pojedynczych sztuk towarów, ich rodzaj uporządkowania etc. Przekazywane w opakowaniu zbiorczym towary nie będą też stanowić rzeczy złożonej, gdyż poszczególne, pojedyncze sztuki towaru nie są częściami składowymi większej całości. W rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, towarem są pojedyncze sztuki towaru, dlatego zgodnie z przedstawioną argumentacją i przepisami ustawy, w odniesieniu do każdej pojedynczej sztuki towaru należy ocenić, czy jego wydanie spełnia wymogi zaklasyfikowania go jako prezentu o małej wartości.

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych, nieodpłatne przekazanie gadżetów, których jednostkowa cena nabycia (bez VAT) nie przekracza 10 zł, nie podlega opodatkowaniu VAT także w przypadku jednorazowego przekazania kontrahentowi większej liczby gadżetów (także w jednym opakowaniu, np. w pudełku) o łącznej wartości przekraczającej 10 zł netto (zob. interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 3 stycznia 2017 r., 2461-IBPP1.4512. 801.2016.1.AW; interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 4 kwietnia 2016 r., IBPP1/4512-999/15/AW).

Czytaj także: Czy gadżety dla klientów opatrzone logo zawsze są kosztem

Kilka sztuk jako zestaw

Jeżeli kilka sztuk towaru stanowiłoby zestaw, to zalecałbym ostrożność. Nie można bowiem wykluczyć zmiany stanowiska organów podatkowych. Za rzecz według prawa cywilnego uważa się m.in. zestaw rzeczy. Towarami w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są przede wszystkim rzeczy.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 2 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, 2, 3, 4 i 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1221 ze zm.)

Prezenty o małej wartości i próbki

Przez prezenty o małej wartości, stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy o VAT, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

1) o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;

2) których przekazania nie ujęto w tej ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Natomiast przez próbkę, stosownie do art. 7 ust. 7 ustawy o VAT, rozumie się identyfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika:

1) ma na celu promocję tego towaru oraz

2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru.