Kiedy będzie VAT od obrotu kolekcjonerskiego w internecie

Zbieracz, który sfinalizował kilkaset transakcji, prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem VAT. Nie ma przy tym znaczenia, że zakupy te miały na celu uzupełnienie jego prywatnych zbiorów, a nie osiągnięcie zysku.

Publikacja: 10.12.2014 06:20

Nie trzeba rejestrować firmy, by zostać uznanym za przedsiębiorcę z tytułu handlu w Internecie

Nie trzeba rejestrować firmy, by zostać uznanym za przedsiębiorcę z tytułu handlu w Internecie

Foto: Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek

Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 października 2014 r. (I FSK 1577/13). Zdaniem sądu sprzedaż kolekcjonerska podlega opodatkowaniu VAT, nawet gdy nie ma charakteru incydentalnego.

Aktywność handlowa w obrocie towarami kolekcjonerskimi nie zawsze jest ukierunkowana na uzyskanie zysku. Często bowiem realizowana jest jedynie w celu zaspokajania potrzeb kolekcjonerskich. W wyroku z 23 października 2014 r. NSA stanął na stanowisku, że stała i profesjonalna aktywność kolekcjonera w zakresie zbywania i nabywania przedmiotów prywatnej kolekcji czyni go podatnikiem VAT i wymaga opodatkowania prowadzonej sprzedaży kolekcjonerskiej. W sprawie, w której wydany został wyrok, kontrowersje budziło to, czy kolekcjonera prowadzącego działalność w zakresie obrotu przedmiotami kolekcjonerskim należy uznać za podatnika wykonującego działalność gospodarczą w rozumieniu w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT.

Ustalenia organów

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego zapadł w sprawie kolekcjonera monet, który jako pasjonat numizmatyki za pomocą portalu internetowego Allegro sprzedawał monety powtarzające się i niepasujące do profilu jego kolekcji. Dla celów sprzedaży internetowej założył trzy konta na portalu aukcyjnym, a do ich obsługi założył osobne konto bankowe. W ciągu roku kolekcjoner przeprowadził za pomocą portalu Allegro 733 transakcje sprzedaży monet na łączną kwotę przewyższającą 45 000 zł.

Działalnością opodatkowaną VAT jest działalność prowadzona w sposób profesjonalny, niezależny, ciągły lub ze stałym wykorzystywaniem swojego majątku

W związku z przeprowadzoną u kolekcjonera kontrolą organ podatkowy wszczął postępowanie podatkowe w sprawie niezaewidencjonowanej sprzedaży monet, a następnie wydał decyzję określającą zobowiązanie podatkowe kolekcjonera. Zdaniem organu kolekcjoner prowadził bowiem działalność gospodarczą w zakresie handlu numizmatykami, która podlegała opodatkowaniu VAT. W ocenie organu systematyczna i odpłatna sprzedaż monet za pośrednictwem portalu internetowego Allegro spełnia przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej, jako że ma charakter częstotliwego, zarobkowego, ciągłego i zorganizowanego działania, polegającego na systematycznym obrocie monetami.

Co na to WSA

Kolekcjoner monet nie zgodził się z decyzją organu podatkowego, w związku z czym wniósł do wojewódzkiego sądu administracyjnego o uchylenie zaskarżonej decyzji. Sąd uznał jednak, że przedstawiona przez kolekcjonera skarga nie zasługuje na uwzględnienie, a organy podatkowe prawidłowo ustaliły stan faktyczny sprawy oraz właściwie zastosowały przepisy prawa podatkowego.

Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalnością opodatkowaną VAT jest działalność prowadzona w sposób profesjonalny, niezależny, ciągły lub ze stałym wykorzystywaniem swojego majątku. Zdaniem sądu duża częstotliwość i ciągłość sprzedaży, jej zorganizowany charakter przejawiający się w sprzedaży przez ogłoszenia za pośrednictwem portalu internetowego, w założeniu trzech kont na Allegro i w posiadaniu konta bankowego wyłącznie do obsługi tych transakcji, a także samodzielność w prowadzeniu działalności na własny rachunek, świadczą o tym, że prowadzona przez kolekcjonera sprzedaż wypełniała znamiona działalności gospodarczej.

Sąd podkreślił, że bez znaczenia dla oceny, czy mamy do czynienia z prowadzeniem przez kolekcjonera działalności gospodarczej, jest to, czy działalność ta generuje zysk. Systematyczne oferowanie do sprzedaży monet, i to w krótkich odstępach czasu, należy zatem uznać za działalność gospodarczą bez względu na to, czy miało ono cel zarobkowy czy jedynie było związane z realizowaniem przez kolekcjonera jego hobby.

Szczególna procedura

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z rozstrzygnięciem sądu wojewódzkiego, oddalając tym samym skargę kasacyjną wniesioną przez kolekcjonera. Sąd potwierdził, że działalność kolekcjonera obejmująca rejestrację trzech kont na portalu Allegro i pozyskiwanie tą drogą nabywców monet, a także zakup monet w różnych formach od różnych odbiorców, jest działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, czy działalność ta była prowadzona przez kolekcjonera w celu osiągnięcia zysku. Działalnością gospodarczą na gruncie VAT jest bowiem również aktywność ukierunkowana na osiągnięcie innych celów, np. oświatowych, zdrowotnych, kulturalnych, charytatywnych czy też kolekcjonerskich.

Sąd podkreślił, że wyjątkowy charakter działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży kolekcjonerskiej został uwzględniony w ustawie o VAT poprzez wprowadzenie szczególnej procedury w zakresie opodatkowania obrotu przedmiotami kolekcjonerskimi. Podstawą opodatkowania jest bowiem w tym przypadku nie cała kwota należna z tytułu dostawy, lecz jedynie marża (tj. różnica między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszona o kwotę podatku), przy założeniu, że nabycie towarów przez sprzedającego przedmioty kolekcjonerskie nie było opodatkowane VAT.

Autorka jest konsultantką podatkową w ECDDP Sp. z o.o.

Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego