Maciej Zborowski

Karami za przestępstwa skarbowe są grzywna w stawkach dziennych, ograniczenie wolności i pozbawienie wolności.

Za najpoważniejsze przestępstwa podatkowe, np. uchylanie się od opodatkowania lub oszustwa, grzywny mogą być nawet wielomilionowe. Za przestępstwa skarbowe popełnione 2015 r. mogą wynieść 16, 8 mln zł, a po nadzwyczajnym obostrzeniu kary nawet 25,2 mln zł.

Kara ograniczenia wolności trwa od miesiąca do dwóch lat. Polega przede wszystkim na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym z zastosowaniem dozoru elektronicznego lub na potrąceniu od 10 do 25 proc. miesięcznego wynagrodzenia za pracę na cel społeczny wskazany przez sąd. Kara pozbawienia wolności trwa od pięciu dni do pięciu lat, a po jej nadzwyczajnym obostrzeniu nie powinna przekroczyć lat dziesięciu.

Karą za wykroczenia skarbowe jest grzywna określona w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że za te popełnione w 2015 r. najniższa grzywna może opiewać na 175 zł, a najwyższa na 35 tys. zł. Za niezłożenie np. w terminie deklaracji można natomiast ukarać grzywną do dwukrotności minimalnego wynagrodzenia, tj. w 2015 r. – 3,5 tys. zł.

Sąd powinien baczyć, aby dolegliwość kary nie przekraczała stopnia winy. Powinien też uwzględnić następstwa czynu zabronionego, rodzaj i stopień naruszenia, motywację i zachowanie sprawcy, właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed i po popełnieniu czynu zabronionego, zwłaszcza gdy sprawca starał się zapobiec uszczupleniu należności publicznoprawnej lub ją później wyrównać.

Orzeczenie kary niezgodnie z przepisami może być przedmiotem zarzutu w postępowaniu apelacyjnym.

Autor jest adwokatem i doradcą podatkowym w Kancelarii Podatkowej Irena Ożóg sp. k.