Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. W październiku 2015 r. sprzedałem towar i wystawiłem fakturę. W styczniu br. klient zwrócił towar, a ja wystawiłem fakturę korygującą. Klient odmówił jednak przyjęcia i potwierdzenia faktury korygującej, nie odebrał również listu z fakturą korygującą, który do niego wysłałem (list został mi zwrócony z informacją, że adresat odmówił przyjęcia). Czy mimo to mogę zmniejszyć przychód i podatek od towarów i usług? – pyta czytelnik.

Jak stanowi art. 14 ust. 1 ustawy o PIT, za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu, między innymi, wartości zwróconych towarów. A zatem wartość zwróconego towaru pomniejsza pana przychód z działalności gospodarczej.

Od stycznia na bieżąco

Do końca 2015 r. w tego typu przypadkach przyjmowano, że korekta przychodów powinna być robiona wstecznie, tj. poprzez zmniejszenie przychodów w miesiącu ich uzyskania (zob. przykładowo wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 czerwca 2012 r., II FSK 2422/10, z 12 lipca 2012 r., II FSK 2660/10 i z 25 kwietnia 2014 r., II FSK 4/13).

Od 1 stycznia 2016 r. do ustawy o PIT został jednak dodany art. 14 ust. 1m, który stanowi, że jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, to korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub w przypadku braku faktury inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Oznacza to, że obecnie korekty przychodów w związku ze zwrotem towarów powinny być rozliczane na bieżąco (w okresach rozliczeniowych wystawienia faktury korygującej lub innego dokumentu potwierdzającego zwrot towarów).

Także w odniesieniu do wcześniejszych przychodów

Co istotne, przepis ten ma zastosowanie również w przypadku korygowania przychodów uzyskanych przed 1 stycznia 2016 r. (zob. art. 11 ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów – DzU z 2015 r., poz. 1595), jeżeli – jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów z 25 września 2015 r. – zdarzenie powodujące korektę wystąpiło po 31 grudnia 2015 r. Taki właśnie przypadek ma miejsce w przedstawionym stanie faktycznym (skoro towar został przez klienta zwrócony w styczniu 2016 r.). A zatem na podstawie wystawionej w styczniu 2016 r. faktury korygującej jest pan uprawniony do zmniejszenia przychodu tego właśnie miesiąca (względnie zwiększenia kosztów uzyskania przychodów, gdyż jak stanowi art. 14 ust. 1n ustawy o PIT, jeżeli w okresie rozliczeniowym, o którym mowa w art. 14 ust. 1m ustawy o PIT, podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, to podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody).

Bez znaczenia w PIT

Bez znaczenia jest przy tym z punktu widzenia PIT okoliczność, że klient odmówił przyjęcia faktury, a w konsekwencji nie posiada pan potwierdzenia otrzymania przez nabywcę wystawionej mu faktury korygującej. Przepisy ustawy o PIT nie uzależniają możliwości zmniejszania przychodów (np. z tytułu zwrotu towarów) od uzyskiwania takich potwierdzeń.

Dwa warunki

Jeśli chodzi o VAT, to rozliczanie przez sprzedawców faktur korygujących dokumentujących zwrot towarów wymaga co do zasady uzyskania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę zwróconego towaru (zob. art. 29a ust. 13 w zw. z art. 29a ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT). Nie jest to jednak zasada bezwzględnie obowiązująca, gdyż art. 29a ust. 15 ustawy o VAT określa wiele przypadków, gdy uzyskiwanie potwierdzeń otrzymania faktury korygującej przez nabywcę nie jest konieczne.

Z przepisów tych wynika, między innymi, że warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub usługobiorcę nie stosuje się w przypadku, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej (zob. art. 29a ust. 15 pkt 4 ustawy o VAT). Warunki określone w tym przepisie są w omawianej sytuacji spełnione, gdyż:

1) jest pan w stanie udokumentować próbę doręczenia faktury korygującej nabywcy (posiada pan bowiem zawierający fakturę korygującą list z adnotacją, że adresat odmówił jego przyjęcia),

2) nabywca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej (skoro zwrócił panu towar).

W której deklaracji

A zatem w przedstawionej sytuacji również dla celów VAT może pan rozliczyć wystawioną fakturę korygującą bez uzyskania potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę. Rozliczenie to (zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego) może pan zrobić w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za dowolny okres rozliczeniowy, poczynając od okresu rozliczeniowego, w którym otrzymał pan zwrot zawierającego fakturę korygującą listu z adnotacją, że adresat odmówił przyjęcia go (zob. art. 29a ust. 16 ustawy o VAT).

Przykład

W październiku 2015 r. podatnik sprzedał towar za 1000 zł netto + 230 zł VAT i wystawił fakturę dokumentującą jego dostawę. Przychód z tytułu tej dostawy podatnik uwzględnił w przychodach z działalności gospodarczej z października 2015 r. oraz wykazał tę dostawę w deklaracji VAT-7 za październik 2015 r.

W styczniu 2016 r. nabywca zwrócił towar. 15 stycznia 2016 r. podatnik wystawił fakturę korygującą i wysłał ją listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do klienta. 3 lutego 2016 r. podatnik otrzymał zwrot listu z adnotacją, że adresat odmówił jego przyjęcia. W tej sytuacji podatnik jest uprawniony do:

1) zmniejszenia przychodu z działalności gospodarczej w styczniu 2016 r. o 1000 zł,

2) obniżenia w deklaracji VAT-7 za luty 2016 r. (lub późniejszej) podstawy opodatkowania (o 1000 zł) oraz podatku należnego (o 230 zł).

Autor jest doradcą podatkowym