Działki budowlane bez zwolnienia z VAT

W przypadku gruntów niezabudowanych opodatkowane są wyłącznie tereny przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego albo decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania.

Aktualizacja: 31.10.2016 11:54 Publikacja: 31.10.2016 10:30

Działki budowlane bez zwolnienia z VAT

Foto: www.sxc.hu

- Spółka (podatnik VAT czynny) zamierza sprzedać niezabudowaną działkę, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części oznaczonej tam jako 31.MN przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a pozostałą część działki stanowią – oznaczone w MPZP odpowiednio ZL oraz WS/ZI – grunty leśnie oraz tereny wód śródlądowych. Zgodnie z zapisami miejscowego planu, w odniesieniu do części działki oznaczonej symbolem ZL wydano zakaz realizacji obiektów budowlanych, jednak dopuszcza się wykorzystanie dróg leśnych jako szlaków turystycznych i ciągów spacerowych (pieszych, rowerowych i narciarskich) oraz realizację urządzonych miejsc do odpoczynku z obiektami i urządzeniami małej architektury. Natomiast w odniesieniu do części działki o symbolu WS/ZI obowiązuje zakaz budowy obiektów budowlanych, w tym obiektów tymczasowych i realizowanych na zgłoszenie, z wyjątkiem obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym mostów i kładek dla realizacji dróg, ciągów pieszych i szlaków rowerowych, budowli hydrotechnicznych związanych z ochroną powodziową. Czy możliwe jest zwolnienie z VAT dostawy tej powierzchni działki, która w miejscowym planie jest oznaczona symbolami ZL, WS/ZI? – pyta czytelnik.

Dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane jest zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Przez tereny budowlane rozumie się przy tym grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zob. art. 2 pkt 33 ustawy o VAT). Oznacza to, że w przypadku gruntów niezabudowanych opodatkowane VAT (według stawki podstawowej) są wyłącznie tereny budowlane (przeznaczone pod zabudowę). Pozostałe dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nieprzeznaczonymi pod zabudowę są natomiast zwolnione z VAT.

Czy są spełnione warunki

Skoro w przedstawionej sytuacji, w ustaleniach planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki obejmującej teren wód śródlądowych WS/ZI dopuszcza się budowę obiektów budowlanych infrastruktury technicznej, w tym mostów, kładek dla realizacji dróg, budowli hydrotechnicznych związanych z ochroną powodziową, które zgodnie z art. 3 pkt 3 prawa budowlane są budowlami, to ta część działki spełnia definicję terenu budowlanego określonego w art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Tym samym jej dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Również tę część przedmiotowej działki oznaczonej symbolem ZL stanowiącej teren leśny, na której zgodnie z miejscowym planem dopuszcza się m.in. realizację urządzonych miejsc do odpoczynku z obiektami i urządzeniami małej architektury będących obiektami budowlanymi zgodnie z art. 3 pkt 1 prawa budowlanego, należy uznać za teren budowlany. Oznacza to, że jej dostawa także nie może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Planowana dostawa przedmiotowej nieruchomości w części objętej symbolem WS/ZI oraz symbolem ZL, jako dostawa gruntów przeznaczonych pod zabudowę, nie będzie zatem mogła korzystać ze zwolnienia (interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach z 21 lipca 2016 r., IBPP2/4512-259/16/EK).

Oczywiście ze zwolnienia nie będzie mogła korzystać również ta część działki, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w części oznaczonej tam jako 31.MN przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Podsumowując, dostawa przedmiotowej działki (niezabudowanego gruntu) nie będzie mogła w ogóle skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Na innej podstawie

Należy jednak zauważyć, że od 1 stycznia 2014 r. do dostawy niezabudowanych gruntów może być stosowane zwolnienie określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Stosownie do tego przepisu (w brzmieniu obowiązujących od 1 stycznia 2014 r.), zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Na podstawie przedstawionego stanu faktycznego nie można jednak stwierdzić, czy te warunki są spełnione i czy planowana dostawa przedmiotowej działki będzie mogła być zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 710 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 290 ze zm.)

masz pytanie, wyślij e-mail: masz pytanie, wyślij e-mail

Grunty i budynki są zdefiniowane w prawie budowlanym

Aby ustalić znaczenie pojęcia „grunty przeznaczone pod zabudowę", którym posługuje się definicja terenów budowlanych zawarta w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT, należy odwołać się do definicji zawartych w ustawie – Prawo budowlane.

Budowa to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego (zob. art. 3 pkt 6 prawa budowlanego).

Obiekt budowlany to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych (zob. art. 3 pkt 1 prawa budowlanego).

Budynek to taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (zob. art. 3 pkt 2 prawa budowlanego).

Budowla to każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową (zob. art. 3 pkt 3 prawa budowlanego).

Obiekty małej architektury to niewielkie obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki (zob. art. 3 pkt 4 prawa budowlanego).

Prawo karne
Fakty i mity o "lex Tusk". Czy kontrowersyjna ustawa wpłynie na wynik wyborów
Materiał Promocyjny
Gdy zapadną egipskie ciemności
Prawo dla Ciebie
Lex Tusk: komisja ruszy przed wyborami, a odwołania do sądu już po nich
Prawo karne
Decyzje od ręki, spory na lata. Oto możliwy kalendarz prac komisji z Lex Tusk
Prawo
„Komisja może wezwać każdego, nie tylko Tuska. I każdemu wyrządzić krzywdę”
Sądy i trybunały
Sędzia Radzik nie będzie już wiceprezesem Sądu Apelacyjnego w Warszawie
Spadki i darowizny
Weszły w życie istotne zmiany w zachowkach