Rezygnacja z nierentownej części działalności nie oznacza, że przepadają wszystkie związane z nią wydatki. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 21 marca 2017 r. (I SA/Rz 103/17).

Spór z fiskusem zaczął się od wniosku o interpretację przedsiębiorcy działającego w branży ubezpieczeń. Przedsiębiorca postanowił poszerzyć zakres działalności i otworzyć fitness club. Na potrzeby obu rodzajów działalności wynajął lokal użytkowy, w którym wykonał niezbędne prace adaptacyjne. Po ich zakończeniu wprowadził lokal do ewidencji środków trwałych. Zakwalifikował go jako inwestycję w obcym środku trwałym. Następnie dokonywał miesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Z powodu braku klientów fitness club nie przyniósł oczekiwanych zysków. Przedsiębiorca zrezygnował więc z jego prowadzenia. Rozwiązał umowę najmu, a biuro ubezpieczeniowe przeniósł do innej miejscowości. Od właściciela nie dostał żadnej rekompensaty za poniesione nakłady inwestycyjne. Dlatego niezamortyzowaną część inwestycji zaliczył do kosztów uzyskania przychodów. Chciał, aby skarbówka potwierdziła, że postąpił prawidłowo.

Fiskus miał jednak inne zdanie. Uznał, że w tej sytuacji mamy do czynienia ze stratą, która jest wykluczona z podatkowych kosztów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Przepis ten mówi o stratach powstałych w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli utraciły one przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. Skarbówka stwierdziła, że przedsiębiorca zmienił rodzaj działalności z prowadzonej w dwóch zakresach (ubezpieczenia i fitness club) na jedną (ubezpieczeniową). Dlatego strata (niezamortyzowana część inwestycji) nie może być podatkowym kosztem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie przyznał rację przedsiębiorcy. Podkreślił, że wyłączenie z art. 23 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT nie ma w tej sprawie zastosowania, gdyż przyczyną powstania straty nie była zmiana rodzaju prowadzonej działalności, ale likwidacja działalności polegającej na prowadzeniu fitness clubu. Stał on się nierentowny, więc decyzja była uzasadniona ekonomicznie. Zdaniem sądu, powstanie straty wynika z działań przedsiębiorcy podjętych dla realizacji celu określonego w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, tj. zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów. Może on więc zaliczyć niezamortyzowaną część inwestycji do kosztów uzyskania przychodów.

Rzeszowski WSA powołał się też na uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 czerwca 2012 r. (II FPS 2/12). Wynika z niej, że firma, która poniosła stratę, gdyż musiała rozwiązać umowę najmu i nie zdążyła do końca zamortyzować inwestycji w obcym środku trwałym, ma prawo do rozliczenia podatkowych kosztów.

podstawa prawna: art. 22 ust. 1 oraz 23 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)