Tak. Przychody uzyskiwane przez przedsiębiorcę z pozarolniczej działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 49.39.39.0 – „Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany", powinny być opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5 proc., zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 października 2017 r., 0113-KDIPT2-1.4011.262.2017.2.MGR).

podstawa prawna: ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2157 ze zm.)