Jakie są praktyczne sposoby wykonania wyroku ws. kredytu frankowego

Spory sądowe dotyczące tzw. kredytów frankowych są procesami długotrwałymi i najczęściej są one dwuinstancyjne. Kredytobiorcy często zmuszeni są więc czekać latami na prawomocne zakończenie sprawy i rozliczenie się z bankiem. Jak wygląda sytuacja kredytobiorców po uzyskaniu korzystnego rozstrzygnięcia? Jakie kroki powinni podjąć kredytobiorcy, by rozliczyć się z bankiem, wykreślić hipotekę i usunąć dane z rejestru dłużników BIK? Podstawę do tego stanowi prawomocny wyrok sądu.

Publikacja: 10.09.2023 15:00

Jakie są praktyczne sposoby wykonania wyroku ws. kredytu frankowego

Foto: Adobe Stock

Podstawą prawomocne orzeczenie

Zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Wyrok sądu II instancji jest prawomocny z chwilą wydania.

Zgodnie z art. 388 k.p.c. możliwe jest złożenie wniosku o wstrzymanie wykonania orzeczenia. W przypadku wystosowania przez bank takiego wniosku, sąd w tym samym składzie, który wydał orzeczenie, rozpoznaje wniosek wydając postanowienie o uwzględnieniu albo o oddaleniu takiego wniosku.Warto jednak dodać, że decyzja o wstrzymaniu wykonania orzeczenia jest w tych sprawach niezwykle rzadka. Postanowienie oddalające wniosek o wstrzymanie pozwala kredytobiorcy na podjęcie kroków zmierzających do rozliczenia z bankiem i wykonania wyroku.

W sprawach frankowych zasadniczo mamy do czynienia z następującymi typami wyroków (które są uzależnione od rozstrzygnięcia zapadłego w sprawie). Są to: wyrok ustalający nieważność umowy kredytu CHF, wyrok ustalający nieważność umowy i zasądzający określoną kwotę, a także wyrok zasądzający zapłatę określonej kwoty.

Czytaj więcej

Kredyty frankowe. Poradnik - jak rozwiązać spór z bankiem

Rozliczenie kredytu po unieważnieniu umowy

Wyrok ustalający nieważność umowy wywołuje skutki w sferze prawnej. Taki wyrok uprawnia do wstrzymania dalszej spłaty rat, wykreślenia hipoteki banku oraz do usunięcia danych na temat zadłużenia kredytobiorcy z BIK.Po prawomocnym zakończeniu sprawy, bank najczęściej dobrowolnie rozlicza się z kredytobiorcą, który wygrał przed sądem, zawierając z nim tzw. porozumienie kompensacyjne, w ramach którego raty kapitałowo-odsetkowe „kompensują się” z kapitałem kredytowym. Jeżeli jednak bank nie decyduje się na dobrowolne rozliczenie, kredytobiorcy pozostaje wezwać bank do zapłaty i złożyć oświadczenie o potrąceniu wierzytelności.

W ramach porozumienia wpłacone raty kapitałowo-odsetkowe są kompensowane z kapitałem kredytu. Kredytobiorca jest zobligowany do przedstawienia dowodów potwierdzających wysokość wpłaconych rat nieobjętych wyrokiem i  skompensować je z kwotą kapitału kredytu. Jeżeli bank jednak nie zgodzi się na porozumienie kompensacyjne, należy wezwać go do zapłaty kwoty i wyznaczyć bankowi termin.

W przypadki braku reakcji banku w wyznaczonym terminie kolejnym krokiem jest złożenie oświadczenia o potrąceniu wierzytelności.

Wyrok zasądzający określone kwoty

Najprostsza sytuacja występuje w przypadku spłaconych w całości kredytów, gdyż w takiej sytuacji sąd w wyroku zasądza kwotę, którą bank dobrowolnie ureguluje albo która to kwota zostanie wyegzekwowana na drodze postępowania egzekucyjnego.

Czytaj więcej

Z jakimi dodatkowymi roszczeniami wobec banku mogą wystąpić frankowicze

Usunięcie danych kredytobiorcy z BIK

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku unieważniającego umowę warto jak najszybciej wnioskować do banku o wykreślenie informacji na temat zadłużenia z rejestru BIK oraz wydanie tzw. listu mazalnego, będącego oświadczeniem banku o wygaśnięciu zobowiązania. To zdecydowanie przyspieszy dalsze postępowanie i ułatwi kredytobiorcy dokonanie rozliczeń z bankiem.

Co powinno znaleźć się we wniosku o wykreślenie danych z BIK? Oczywiście dane kredytobiorcy (takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania), dane banku oraz – dane umowy, która była podstawą dla wpisu w BIK. Warto, by taki wniosek zawierał również krótkie uzasadnienie.

Uzasadnienie wniosku sprowadzać się będzie do wskazania, że umowa została uznana za nieważną. Warto załączyć do wniosku odpis wyroku. Bank na rozpoznanie takiego wniosku ma 30 dni, a brak odpowiedzi ze strony banku w tym terminie należy poczytać za rozpatrzenie reklamacji zgodnie z wolą klienta (art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, o Rzeczniku Finansowym i o Funduszu Edukacji Finansowej).

Jak postępować, jeśli Bank nie wykreśli naszych danych z BIK? Należy zwrócić się bezpośrednio do BIK o wykreślenie wpisu i zaprzestanie dalszego przetwarzania danych osobowych.

Postępowanie egzekucyjne

Po prawomocnej przegranej, co do zasady, banki nie uchylają się od rozliczenia umów CHF, które zostały unieważnione przez sąd. Może jednak – czysto hipotetycznie – zdarzyć się sytuacja, że bank odmawia w całości albo w części wykonania wyroku. Wówczas sprawę należy skierować na drogę postępowania egzekucyjnego.

Do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego potrzebny jest odpis prawomocnego wyroku opatrzony klauzulą wykonalności. Klauzula wykonalności nadawana jest na wniosek uprawnionego. Zgodnie z treścią art. 77a ustawy o kosztach w sprawach cywilnych nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie. Tym samym, pierwszy taki wniosek jest darmowy.

Beata Rodak - adwokat w MSN Legal Mazepus Szychowski Niedziałek

Czytaj więcej

Frankowicz w sądzie: od pozwu po zaskarżenie wyroku

Podstawą prawomocne orzeczenie

Zgodnie z art. 363 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Wyrok sądu II instancji jest prawomocny z chwilą wydania.

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo drogowe
Tragiczny wypadek na A1 wzbudza kontrowersje. Chodzi o policję i kierowcę BMW
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Dobra osobiste
Sąd zakazał Ziobrze wypowiadać się o Agnieszce Holland
Prawo dla Ciebie
Marian Banaś pisze do Andrzeja Dudy. O sprawie poinformował też ONZ
Dobra osobiste
Robert Bąkiewicz kłamcą wyborczym. Jest prawomocny wyrok
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy