Z jakimi dodatkowymi roszczeniami wobec banku mogą wystąpić frankowicze

Podstawowymi roszczeniami, z którymi występują frankowicze wobec banków, są roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu i zapłatę w związku z nieważnością umowy oraz roszczenia związane z tzw. odfrankowieniem kredytu. Nie są to jednak wszystkie roszczenia, z jakimi mogą wystąpić osoby, które zawarły z bankami wadliwe umowy kredytów frankowych.

Publikacja: 10.09.2023 15:00

Z jakimi dodatkowymi roszczeniami wobec banku mogą wystąpić frankowicze

Foto: Adobe Stock

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości

W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w tej kwestii ważne orzeczenie, w sprawie C-520/21, w którym rozstrzygnął pytanie prejudycjalne Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, czy w przypadku uznania, że umowa kredytu zawarta przez bank i konsumenta jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych, strony oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych w wykonaniu tej umowy (bank – kapitału kredytu, konsument – rat, opłat, prowizji i składek ubezpieczeniowych) oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, mogą domagać się także jakichkolwiek innych świadczeń, w tym należności, w szczególności wynagrodzenia, odszkodowania, zwrotu kosztów lub waloryzacji świadczenia. Pytanie prejudycjalne dotyczyło zatem zarówno roszczeń frankowiczów przeciwko bankowi o świadczenia dodatkowe, w szczególności wynagrodzenia, odszkodowania, zwrotu kosztów lub waloryzacji świadczenia, z tego tytułu, że zostali czasowo pozbawieni możliwości korzystania ze swoich pieniędzy, jak również roszczeń banków przeciwko frankowiczom o wynagrodzenie za korzystanie z udostępnionego kapitału.

TSUE uznał, że prawo Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie, aby banki mogły żądać od kredytobiorców dodatkowych świadczeń, w tym wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, natomiast nie ma przeszkód, aby frankowicze mogli dochodzić od banku takich dodatkowych świadczeń.

Czytaj więcej

Kredyty frankowe. Poradnik - jak rozwiązać spór z bankiem

Dodatkowe roszczenia

W związku z tym pojawiła się szansa na występowanie z roszczeniami nie tylko o zwrot przez bank nienależnych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, ale także zwrot tych świadczeń w zwaloryzowanej wysokości lub też dodatkowego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału uiszczanego przez lata na rzecz banku. Niemniej jednak należy dość ostrożnie podchodzić do występowania z takimi dodatkowymi roszczeniami, z uwagi na to, że sam Trybunał zwrócił uwagę, iż możliwość dochodzenia przez konsumenta – w przypadku uznania umowy kredytu hipotecznego za nieważną – roszczeń wykraczających poza zwrot miesięcznych rat i kosztów zapłaconych z tytułu wykonania tej umowy, a także ustawowych odsetek za opóźnienie, jest dopuszczalna, ale z zastrzeżeniem, że w danej sprawie konieczne jest to dla osiągnięcia celów dyrektywy 93/13, w tym przywrócenia sytuacji prawnej i faktycznej, w jakiej konsument znajdowałby się w przypadku niezawarcia umowy zawierającej klauzule abuzywne i zasady proporcjonalności. Praktyka i orzecznictwo sądów krajowych w tym zakresie jeszcze nie zostały ukształtowane.

Orzeczenie TSUE w tym przedmiocie ma niezwykle ważne znaczenie dla praktyki. Rozstrzygnięto także istotną kwestię dla sytuacji prawnej frankowiczów, a mianowicie, że roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału dochodzone przez banki nie mają podstawy prawnej. Niepewność w tym zakresie powstrzymywała do tej pory wielu frankowiczów przed wystąpieniem z roszczeniami przeciwko bankom. TSUE stwierdził, że banki nie mogą dochodzić dodatkowego wynagrodzenia.

Skutki restrukturyzacji Getin Noble S.A.

Kwestią, która wymaga jeszcze wyjaśnienia, jest możliwość dochodzenia roszczeń w związku z sytuacją, w jakiej znalazł się Getin Noble S.A. Przypomnieć wypada, że decyzją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z 29 września 2022 r. o  numerze DPR.720.6.2021.256 wszczęto przymusową restrukturyzację wobec Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Nadto w dniu 28 kwietnia 2023 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny złożył do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości tego banku, upadłość została ogłoszona w dniu 20 lipca 2023 r.

Skutkiem restrukturyzacji, w  ramach której znaczna część aktywów została wyłączona z Getin Noble Bank S.A. i ewentualnej upadłości banku, może być sytuacja, w której roszczenia frankowiczów – wierzycieli banku – nie zostaną zaspokojone albo zaspokojone tylko w nieznacznej części.

Czytaj więcej

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie roszczenia w sprawie kredytu frankowego

Czy decyzja BFG jest zgodna z prawemu unijnym

W związku z tym powstała potrzeba wyjaśnienia, czy decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji jest zgodna z prawem unijnym. W tej kwestii wystąpił z pytaniem prawnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Kwestia jest o tyle istotna, że w przypadku gdyby na skutek orzeczenia TSUE Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że BFG wydało decyzję o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A. z naruszeniem prawa, wówczas rozstrzygniecie to mogłoby stać się podstawą do dochodzenia przez frankowiczów roszczeń odszkodowawczych od Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Na rozstrzygnięcie TSUE i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w tym przedmiocie musimy jednak jeszcze poczekać.

Paweł Niedziałek - radca prawny, doradca restrukturyzacyjny, partner w MSN Legal Mazepus Szychowski Niedziałek

Czytaj więcej

Kredyty frankowe. Czy bank ma prawo żądać wynagrodzenia za korzystanie z kapitału?

Ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości

W dniu 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w tej kwestii ważne orzeczenie, w sprawie C-520/21, w którym rozstrzygnął pytanie prejudycjalne Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia, czy w przypadku uznania, że umowa kredytu zawarta przez bank i konsumenta jest od początku nieważna z powodu zawarcia w niej nieuczciwych warunków umownych, strony oprócz zwrotu pieniędzy zapłaconych w wykonaniu tej umowy (bank – kapitału kredytu, konsument – rat, opłat, prowizji i składek ubezpieczeniowych) oraz odsetek ustawowych za opóźnienie od chwili wezwania do zapłaty, mogą domagać się także jakichkolwiek innych świadczeń, w tym należności, w szczególności wynagrodzenia, odszkodowania, zwrotu kosztów lub waloryzacji świadczenia. Pytanie prejudycjalne dotyczyło zatem zarówno roszczeń frankowiczów przeciwko bankowi o świadczenia dodatkowe, w szczególności wynagrodzenia, odszkodowania, zwrotu kosztów lub waloryzacji świadczenia, z tego tytułu, że zostali czasowo pozbawieni możliwości korzystania ze swoich pieniędzy, jak również roszczeń banków przeciwko frankowiczom o wynagrodzenie za korzystanie z udostępnionego kapitału.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Prawo drogowe
Tragiczny wypadek na A1 wzbudza kontrowersje. Chodzi o policję i kierowcę BMW
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Dobra osobiste
Sąd zakazał Ziobrze wypowiadać się o Agnieszce Holland
Prawo dla Ciebie
Marian Banaś pisze do Andrzeja Dudy. O sprawie poinformował też ONZ
Dobra osobiste
Robert Bąkiewicz kłamcą wyborczym. Jest prawomocny wyrok
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Prawo dla Ciebie
Jak oddać głos w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum. Objaśniamy
Prawo dla Ciebie
Wybory 2023: głosowanie za granicą. Formalności i ważne terminy