Paweł Niedziałek

Z jakimi dodatkowymi roszczeniami wobec banku mogą wystąpić frankowicze

Podstawowymi roszczeniami, z którymi występują frankowicze wobec banków, są roszczenia o ustalenie nieważności umowy kredytu i zapłatę w związku z nieważnością umowy oraz roszczenia związane z tzw. odfrankowieniem kredytu. Nie są to jednak wszystkie roszczenia, z jakimi mogą wystąpić osoby, które zawarły z bankami wadliwe umowy kredytów frankowych.

Negocjacje i renegocjacje kontraktów w branży hotelarskiej

Sposobem na zmianę umów przedsiębiorców zagrożonych niewypłacalnością może być wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Ważnym czynnikiem, od którego zależy jego powodzenie, są negocjacje z wierzycielami.

Umowa najmu lokalu mieszkalnego z przedsiębiorcą

Przedsiębiorcami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które mają zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.