Wyrażanie przez nauczycieli akademickich swoich przekonań nie stanowi przewinienia dyscyplinarnego. Tak wynika z wchodzącej w życie 10 grudnia nowelizacji prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.

Określana jest jako „pakiet wolnościowy" lub „pakiet wolności akademickiej". Przewiduje m.in. możliwość zaskarżenia postanowienia rektora o poleceniu rzecznikowi dyscyplinarnemu rozpoczęcia prowadzenia sprawy. Komisja dyscyplinarna przy ministrze uchyli postanowienie – gdy sprawa będzie dotyczyła wyrażania przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.

Zgodnie z wchodzącymi w życie rozwiązaniami od orzeczenia komisji dyscyplinarnej przy ministrze będzie przysługiwało zażalenie do Sądu Apelacyjnego w Warszawie – Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Wszczęte i niezakończone do tej pory postępowania wyjaśniające i postępowania dyscyplinarne umarza się w zakresie, w jakim dotyczą wyrażania przez nauczycieli akademickich przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.

Czytaj więcej

Sejm przyjął pakiet Czarnka: bez dyscyplinarki za światopogląd

Rektor będzie musiał zapewnić w uczelni poszanowanie wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, a także debaty akademickiej organizowanej przez członków wspólnoty uczelni z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni.

Podczas prac nad nowelizacją projekt negatywnie oceniły m.in.: Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich Akademia Młodych Uczonych, a także rzecznik praw obywatelskich. Zwracali uwagę, że dotychczasowe przepisy wystarczająco chroniły wolność słowa.

Nowelizacja przewiduje też, że środki finansowe na szkolnictwo wyższe i naukę przyznane w formie dotacji celowej na rok 2020 na inwestycje w kształcenie i działalność naukową oraz inwestycje w badania naukowe lub prace rozwojowe niewykorzystane w roku 2021 pozostaną w dyspozycji podmiotu, któremu zostały przyznane. Wykorzysta je w 2022 r. Zmiana jest związana z pandemią.

Podstawa prawna: ustawa z 1 października 2021 r. (DzU z 25 listopada 2021 r., poz. 2141)

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ