fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Gmina, która buduje za pieniądze z UE, też może odzyskać VAT

www.sxc.hu
Samorząd może ubiegać się zwrot podatku naliczonego zawartego w fakturach sfinansowanych przez Unię Europejską. Ma do tego prawo, jeśli inwestycja jest związana ze sprzedażą opodatkowaną, np. gdy buduje wodociąg, kanalizację lub oczyszczalnię ścieków
Zgodnie z ogólną zasadą podatnik może odliczyć VAT naliczony związany ze sprzedażą opodatkowaną. Wynika ona z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT.
Związek podatku naliczonego ze sprzedażą jest podstawową przesłanką, której spełnienie umożliwia odliczenie podatku naliczonego i ewentualny jego zwrot. Reguła ta dotyczy także gmin oraz innych jednostek samorządu terytorialnego (ewentualnie ich jednostek organizacyjnych). W zakresie, w jakim gminy (inne jednostki samorządu terytorialnego) są podatnikami, przysługuje im więc generalnie prawo do odliczenia podatku naliczonego. Warto o tym pamiętać. Jest to szczególnie istotne, gdy prowadzone są inwestycje.
Te zwykle związane są  z dużymi wydatkami. Oznacza to, że w fakturach od wykonawców wykazane są również znaczne kwoty podatku naliczonego.

Koszty kwalifikowane

Jednocześnie często – przynajmniej w części – inwestycje finansowane są ze środków pomocowych (w tym ze środków unijnych). Wówczas gmina uzyskuje finansowanie tzw. kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Co to są koszty kwalifikowalne Koszty kwalifkowalne to te, które mogą podlegać zwrotowi (sfinansowaniu) w ramach unijnych programów pomocowych. Muszą być „prawdziwie i definitywnie” (genuinely and definitively) ponoszone przez podmiot realizujący dany projekt  czy  zadanie finansowane środkami pomocowymi. Faktycznie ponoszenie ciężaru podatku nie ma miejsca, gdy VAT – który obciąża dane zakupy – może być odliczony przez nabywcę usługi. Jeśli więc VAT podlega odliczeniu, to nie jest on kosztem kwalifikowalnym. Wynika to z zasady 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 448/2004 z 10 marca 2004 zmieniającego rozporządzenie Komisji nr 1685/2000 w sprawie szczegółowych zasad wdrażania rozporządzenia Rady nr 1260/1999 w zakresie uznawania wydatków na działania współfinansowane z funduszy strukturalnych. Zgodnie z nią VAT jest kosztem kwalifikowalnym, jeżeli beneficjentowi nie przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego z tytułu danego zakupu. VAT jest kosztem kwalifikowanym, gdy beneficjentowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu danego zakupu. Dla inwestora zwykle prościej jest potraktować VAT w ten sposób. Wówczas  w ramach środków unijnych zwracane będą kwoty brutto zakupów. Nie zawsze jest to  możliwe. Część wątpliwości wynika z braku wiedzy. Często zdarza się, że podmioty wypłacające dotację nie bardzo rozumieją specyfikę funkcjonowania VAT i uznają, że skoro gmina jest podatnikiem, to zawsze ma prawo do odliczenia podatku (niezależnie  czy inwestycja wiąże się ze sprzedażą opodatkowaną czy nie). Z kolei gminy w wielu wypadkach obawiają się działań zmierzających do odliczenia VAT naliczonego lub nie widzą możliwości ich podejmowania. Dotyczy to zarówno inwestycji już zrealizowanych, jak i planowanych. Warto więc podkreślić, że w wielu wypadkach odzyskanie przez gminy podatku naliczonego jest możliwe.  Bardzo często inwestycje są bowiem wykorzystywane (lub mogą być) do działalności opodatkowanej. Co do zasady to wystarczy, aby odliczyć VAT. Nie zmienia tego sfinansowanie zakupu z dotacji (ze środków unijnych bądź innych). Celem prawa do odliczenia podatku jest bowiem uwolnienie podatnika prowadzącego działalność gospodarczą od finansowego ciężaru podatku. Nie ma tutaj znaczenia źródło finansowania wydatków, w których zawarty był podatek obciążający podatnika. Liczy się jedynie obiektywny fakt przeznaczenia towarów i usług obciążonych podatkiem do działalności opodatkowanej.

ETS pozwala

Takie wnioski wynikają także z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, np. z wyroku w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Królestwu Hiszpanii (C-204/03). Trybunał jednoznacznie w nim stwierdził, że nie można wprowadzić do prawa krajowego przepisów, które ograniczałyby możliwość odliczenia VAT od zakupów finansowanych subwencjami. Od inwestycji, które były finansowane (współfinansowane) ze środków unijnych, można więc odzyskiwać podatek naliczony. Możliwość odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego w gminach istnieje zarówno w odniesieniu do inwestycji przyszłych, jak i już zrealizowanych. Każdy podatnik VAT ma bowiem prawo do skorygowania swoich przeszłych zobowiązań podatkowych. Może ponownie złożyć deklaracje za okresy rozliczeniowe za ostatnie pięć lat licząc od początku roku, w którym podatek naliczony został poniesiony.

Warto skorygować

Nic nie stoi więc na przeszkodzie, aby po analizie gminnych inwestycji (sposobu ich sfinansowania, związku ze sprzedażą opodatkowaną) złożyć korekty deklaracji i domagać się zwrotu podatku naliczonego. Należy również mieć na uwadze kwestie związane z podatkiem naliczonym w odniesieniu do inwestycji przyszłych. Warto je planować z uwzględnieniem przepisów o VAT, np. postarać się związać ich efekty ze sprzedażą opodatkowaną. Autor jest doktorem nauk prawnych, wspólnikiem w kancelarii doradztwa podatkowego EOL Zobacz serwisy: » Samorząd » Finanse » Podatki i opłaty » VAT » Samorząd » Dotacje unijne dla samorządów
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA