fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Gmina ustala opłaty za ścieki zgodnie z przepisami

Fotorzepa, dp Dominik Pisarek
To, że gmina wykonuje zadania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, nie oznacza jeszcze, że zwolniona jest od obowiązku zachowania trybu określonego w przepisach
[b]Tak postanowił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 8 sierpnia 2010 r., II SA/Gd 329/10[/b]
[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]
Rada gminy podjęła uchwalę w sprawie opłat za dostawę wody i zbiorowego odprowadzania nieczystości ciekłych na terenie gminy, wskazując jako podstawę prawną art. 18 ust. 2 pkt 15 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=EB5F3AE311E60FE3FA85630AEFE99306?id=163433]ustawy o samorządzie gminnym[/link] w związku z art. 4 ust. 1 pkt 2 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=7F483FD48835D0C962975B1D70F205A3?id=74522]ustawy o gospodarce komunalnej[/link].
Wojewoda wniósł do WSA skargę na tę uchwałę, domagając się stwierdzenia jej nieważności ze względu na rażące naruszenie przepisów prawa. Zdaniem wojewody rada gminy, podejmując uchwałę, przekroczyła uprawnienia zastrzeżone dla organu stanowiącego gminy.
[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]
WSA uwzględnił skargę.
Rada gminy, działając jako organ stanowiący, uchwaliła obowiązujące stawki opłat za dostarczanie wody oraz odprowadzanie nieczystości wyłącznie na podstawie ogólnych przepisów kompetencyjnych, w rezultacie naruszając przepisy obowiązującej ustawy szczególnej.
Trafnie bowiem wywodzi wojewoda, że art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej nie znajduje zastosowania w materii regulowanej w zaskarżonej uchwale, a to ze względu na przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, będące przepisem szczególnym.
Z datą wejścia w życie wskazanej ustawy (tj. od 14 stycznia 2002 r.) rady gmin utraciły uprawnienie do ustalania cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, posiadając jedynie kompetencje do zatwierdzania taryf określonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne.
To, że gmina wykonuje zadania przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, nie oznacza, że zwolniona jest z obowiązku zachowania trybu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 oraz art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także że radzie gminy przysługuje kompetencja do ustalania stawek opłat za wodę na podstawie art. 4 ustawy o gospodarce komunalnej.
Zadanie gminy o charakterze użyteczności publicznej musi być wykonywane zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków. Tymczasem w tej sprawie rada gminy podjęła uchwałę ustalającą ceny jako organ stanowiący i na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce komunalnej, który nie mógł mieć zastosowania w materii regulowanej w tej uchwale.
Zdaniem sądu zasadne jest też stanowisko wojewody co do braku kompetencji rady gminy do zatwierdzenia taryf w sytuacji wspólnego wykonywania przez gminy zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz przeniesienia w związku z tym wymienionych uprawnień na właściwy organ związku międzygminnego.
Nie może być aprobowana sytuacja, że na obszarze gminy to samo zadanie publiczne byłoby realizowane w drodze uchwał właściwych organów różnych osób prawnych (gminy i związku międzygminnego).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA