fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 24 marca 2009

[srodtytul]TERMINOLOGIA INFORMATYCZNA[/srodtytul]
- istotą obowiązującej od 8 października 2008 roku ustawy z 4 września była nowelizacja 33 ustaw spowodowana koniecznością ujednolicenia terminologii informatycznej; dzisiaj wchodzą w życie ostatnie jej przepisy wprowadzające zmiany do następujących ustaw: prawo bankowe; o systemie ubezpieczeń społecznych; o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu; o swobodzie działalności gospodarczej ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=283562]DzU z 2008 r. nr 171, poz. 1056[/link]) [srodtytul]SŁUŻBA CYWILNA[/srodtytul]
- po trzymiesięcznym vacatio legis nowa ustawa o służbie cywilnej; jej uchwalenie wymusiło nowelizacje następujących ustaw: o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe; Karta nauczyciela; o pracownikach urzędów państwowych; o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi; o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; o drogach publicznych; prawo geodezyjne i kartograficzne; o Straży Granicznej; o ubezpieczeniu społecznym rolników; o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; o Inspekcji Ochrony Środowiska; o kontroli skarbowej; o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa; prawo geologiczne i górnicze; prawo budowlane; o Najwyższej Izbie Kontroli; o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP; o statystyce publicznej; o rezerwach państwowych; o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego; o Radzie Ministrów; o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych; prawo energetyczne; o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych; o działach administracji rządowej; o systemie ubezpieczeń społecznych; o Polskiej Organizacji Turystycznej; o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw; Prawo własności przemysłowej; o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; prawo atomowe; o dozorze technicznym; o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych; o substancjach i preparatach chemicznych; prawo ochrony środowiska; prawo o miarach; prawo wodne; o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; o służbie zagranicznej; o transporcie drogowym; prawo farmaceutyczne; prawo lotnicze; o systemie oceny zgodności; o normalizacji; o transporcie kolejowym; o cudzoziemcach; o ochronie roślin; prawo zamówień publicznych; o Inspekcji Weterynaryjnej; o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych; prawo telekomunikacyjne; o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; o jednostkach doradztwa rolniczego; o finansach publicznych; o Prokuratorii Generalnej; o ochronie konkurencji i konsumentów; o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=293420]DzU z 2008 r. nr 227, poz. 1505[/link]) [srodtytul]SŁUŻBA ZAGRANICZNA[/srodtytul] - prezes Rady Ministrów określił stanowiska oraz mnożniki do ustalenia składników wynagrodzenia w służbie zagranicznej ([link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=304410]DzU nr 40, poz. 324[/link]) [srodtytul]DOWODY OSOBISTE[/srodtytul] - nowe rozporządzenie Rady Ministrów określające wzór dowodu osobistego oraz tryb postępowania związany z wydaniem tego dowodu, jego unieważnieniem, wymianą, zwrotem lub utratą (DzU nr 47, poz. 384)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA