fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Podział spółki przez wydzielenie – skutki w CIT

www.sxc.hu
Podczas przejęcia działalności podstawowej w ramach podziału spółki przez wydzielenie, przychód nie jest obciążony CIT, jeśli spółka przejmująca posiada powyżej 10 proc. akcji.

Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 5 stycznia 2015 r. (IBPBI/2/ 4231236/14/AP).

Spółka akcyjna zwróciła się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie przyszłej, dotyczącej powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dotyczyło to przejęcia działalności podstawowej w ramach podziału spółki dzielonej przez wydzielenie.

Wnioskodawca prowadzi działalność na terytorium Polski w zakresie produkcji energii elektrycznej, ciepła, sprężonego powietrza i chłodu. Spółka posiada większościowy pakiet akcji innej spółki akcyjnej (spółki dzielonej). W dacie złożenia wniosku na pakiet ten składało się 99,35 proc. akcji w kapitale zakładowym. Pozostałe akcje pozostały własnością Skarbu Państwa i podlegały udostępnieniu pracownikom jako akcje pracownicze związane z prywatyzacją spółki dzielonej.

W ramach reorganizacji podmiotów w grupie kapitałowej planowane było przeprowadzenie rozdziału podstawowej działalności spółki dzielonej m.in. w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji oraz obrotu energią cieplną od pozostałej działalności niezwiązanej z podstawową działalnością (w tym przypadku polegającej na wykonywaniu działalności transportowej) przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych. Na tej podstawie ma zostać przeniesiona na rzecz wnioskodawcy część majątku spółki dzielonej, związana z podstawową działalnością. Przenoszone składniki majątkowe spółki dzielonej mają stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa. Spółka zakładała, że dzięki restrukturyzacji osiągnie m.in. optymalizację kosztów, ułatwienie zarządzania poszczególnymi rodzajami działalności, które obecnie rozproszone są na kilka jednostek z grupy kapitałowej i wzrost skuteczności tego zarządzania, uproszczenie struktury grupy, optymalizację zakupów i kosztów.

Zdaniem wnioskodawcy, ze względu na to, że będzie on posiadać powyżej 10 proc. akcji (a także prawa głosu) spółki dzielonej, a ponadto podział zostanie przeprowadzony z uzasadnionych względów ekonomicznych w związku z przejęciem działalności podstawowej, w ramach podziału spółki dzielonej przez wydzielenie, nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

Izba skarbowa uznała to stanowisko za prawidłowe.

Komentarz eksperta

Łukasz Kupryjańczyk, doradca podatkowy, starszy menedżer w dziale doradztwa podatkowego EY, w zespole doradztwa transakcyjnego

Ze stanowiskiem władz podatkowych niewątpliwie należy się zgodzić. Jest ono spójne z brzmieniem art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o CIT, który reguluje kwestię opodatkowania dochodów w przypadku połączeń i podziałów spółek. Stanowisko to jest również zgodne z prezentowaną w tej materii linią interpretacyjną.

Wątpliwości podatników w podobnych przypadkach biorą się głównie z dość nietypowego kształtu transakcji, a mianowicie podziału, w którym spółką przejmującą jest wspólnik lub udziałowiec podmiotu dzielonego. W takiej sytuacji, w typowym scenariuszu nie dochodzi bowiem do wydawania udziałów przez spółkę przejmującą (notabene samej sobie), gdyż taką możliwość wykluczają przepisy k.s.h. Taka konstrukcja powoduje natomiast, że art. 10 ust. 1 pkt 1, który mówi o braku opodatkowania spółki przejmującej lub nowo zawiązanej, może się wydawać problematyczny w interpretacji. Definiuje on bowiem jako niepodlegającą opodatkowaniu nadwyżkę otrzymanego majątku ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom), których w tym przypadku nie ma. Organy słusznie stoją na stanowisku, że mimo wszystko w takiej sytuacji w myśl tego przepisu do opodatkowania nie będzie dochodziło.

Przy określaniu konsekwencji podatkowych dla tego rodzaju transakcji należy odnieść się również do art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, który stanowi, że przy podziale spółek dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10 proc., dochodem jest nadwyżka przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki dzielonej nad kosztami uzyskania. W zdecydowanej większości podziałów ten warunek (tj. niższy niż 10 proc. udział w spółce dzielonej) rzadko występuje, a zatem do opodatkowania też nie dochodzi. W konsekwencji, transakcja podziału, gdzie spółką przejmującą jest właściciel spółki dzielonej w więcej niż 10 proc. powinna być neutralna podatkowo dla spółki przejmującej.

Wnioskodawca właściwie zacytował liczne interpretacje na poparcie swojej tezy, które potwierdzają słuszność prezentowanego stanowiska, a więc np. interpretację Izby Skarbowej z Bydgoszczy z 14 listopada 2007 r. (1TPB3/423-64/07/MK), interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 26 stycznia 2010 r. (IPPB1/423-753/09-5/AG) czy też interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 2 maja 2014 r. (IBPI/2/423-162/14/BG).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA