Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że egzaminy odbędą się w ośmiu komisjach: w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Wrocławiu oraz po dwóch w Poznaniu i Warszawie, a dopuszczonych zostało 515 osób. 

Egzaminy każdego dnia rozpoczną się o godzinie 10:00, a czas przeznaczony na ich napisanie to sześć godzin, z czego osobom niepełnosprawnym przysługuje możliwość wydłużenia tego czasu o połowę.

Pierwsze dwa dni, to zadania polegające na opracowaniu projektu aktu notarialnego, ostatniego dnia kandydaci na notariuszy będą musieli napisać projekt odmowy dokonania czynności notarialnej albo uzasadnienia jej dopuszczalności, bądź na opracowaniu projektu czynności notarialnej innej niż akt notarialny.

Zadania przygotował zespół złożony m.in. z przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Notarialnej. 

Zgodnie z rozporządzenem Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnej do spraw aplikacji notarialnej oraz przeprowadzania egzaminu wstępnego i notarialnego, egzaminowanym przysługuje wybór między pisaniem odręcznym a skorzystaniem ze sprzętu komputerowego i specjalnie przygotowanej do tego aplikacji. O swojej decyzji należy poinformować komisję najpóźniej 21 dni przez wyznaczonym terminem egzaminu. 

Komputery mają być odpowiednio przygotowane i spełniać wymagania techniczne, a sama aplikacja egzaminacyjna będzie blokować dostęp do zewnętrznych zasobów i łączność z innymi urządzeniami, możliwe jest za to korzystanie z aktów prawnych i komentarzy do nich, a także orzecznictwa.