Większy zakres obowiązków i uprawnień ustanowiony dla rady nadzorczej powinien pozytywnie wpłynąć na jakość nadzoru nad spółkami oraz przyczynić się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia potencjalnych oszustw, nadużyć finansowych czy działań na szkodę spółki.

Rada Nadzorcza jest organem, który ma na celu kontrolowanie działań danego przedsiębiorstwa bez bezpośredniego ingerowania w jego działania czy strukturę. Jest wybierana przez Zgromadzenie Wspólników i jest swego rodzaju nadzorcą majątku, który właściciele powierzyli do zarządzania organom zarządczym. Obowiązek powołania rady nadzorczej spoczywa na spółkach akcyjnych oraz spółkach publicznych – w przypadku tych pierwszych, ilość członków rady powinna wynosić minimum 3 osoby, zaś w przypadku drugich, 5 członków.