fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Jak uzyskać zwrot kosztów leczenia udzielonego podczas pobytu za granicą

Adobe Stock
Jeżeli poniosłeś koszty leczenia w jednym z państw Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), możesz starać się o ich zwrot niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadałeś przy sobie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), czy też nie.

W sytuacji, gdy korzystając z opieki zdrowotnej zagranicą nie posłużono się EKUZ, całość bądź część niezbędnej do zapłaty kwoty być może będzie anulowana po przedłożeniu wystawcy rachunku certyfikatu zastępującego EKUZ.

Należy jednak pamiętać, że w większości państw członkowskich UE/EFTA ubezpieczony ponosi część kosztów związanych z udzielonymi świadczeniami rzeczowymi i koszty te nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia (tzw. kwota współfinansowania).

W odniesieniu do pozostałych kosztów istnieje możliwość ubiegania się o ich zwrot.

Krok 1. Sprawdź, czy posiadałeś prawo do świadczeń jako osoba ubezpieczona w NFZ. Możesz to zrobić np. korzystając ze Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

Krok 2. Opłać rachunki wystawione przez zagranicznego świadczeniodawcę.

Krok 3. Wypełnij wniosek o zwrot kosztów

Krok 4. Do wniosku załącz odpowiednie dokumenty

Lista dokumentów:

- imienne rachunki szczegółowe,

- faktury,

- recepty,

- inne dokumenty wystawione w ślad za udzielonymi ubezpieczonemu świadczeniami rzeczowymi potwierdzenia zapłaty kwot wyszczególnionych na rachunkach.

UWAGA! Rachunki oraz faktury załączane do wniosku powinny być składane w oryginale.

Krok 5. Złóż wniosek wraz z załącznikami do oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

Jak przebiega proces refundacji?

Polski ubezpieczony czasowo przebywający na terenie innego państwa członkowskiego będzie w zakresie zasad finansowania świadczeń traktowany jak obywatel tego państwa na terenie, którego przebywał.

Przebieg procesu ustalania należnej stawki zwrotu opiera się na wymianie informacji pomiędzy instytucją właściwą (Oddział Wojewódzki NFZ) z instytucją w państwie pobytu. Korespondencja pomiędzy instytucjami odbywa się, w myśl obowiązujących przepisów, na przewidzianym do tego celu formularzach lub dokumentach.

Instytucja państwa pobytu ustala należną kwotę zwrotu. Długość okresu związanego z rozpatrywaniem przekazanego przez NFZ zapytania jest uzależniona od czasu oczekiwania na określenie wysokości należnego zwrotu kosztów przez instytucję miejsca pobytu w danym państwie UE/EFTA. Po upływie 4 miesięcy od wysłania zapytania i braku odpowiedzi, Oddział Wojewódzki NFZ rozpatrujący wniosek wysyła ponaglenie wraz z kompletem dokumentacji w sprawie. W przypadku niektórych państw członkowskich UE/ EFTA z uwagi na średni czas oczekiwania na odpowiedź z instytucji, ponaglenie wysyłane jest każdorazowo po upływie kolejnych 6 miesięcy liczonych od dnia wysłania pierwszego zapytania.

Po otrzymaniu informacji z instytucji państwa pobytu o stosowanej stawce zwrotu, informacja o dokonaniu zwrotu przekazywana jest pisemnie przez Oddział Wojewódzki NFZ ubezpieczonemu.

Źródło: NFZ/EKUZ
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA