fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Kasa fiskalna online – co nowego od maja 2019 r.

Fotolia.com
Do końca miesiąca firmy mają czas na zapoznanie pracowników prowadzących ewidencję na kasie fiskalnej z informacją o obowiązujących w tym zakresie zasadach oraz skutkach ich nieprzestrzegania.

Przedsiębiorcy sprzedający towary lub wykonujący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych co do zasady zobowiązani są ewidencjonować przychód za pomocą kasy fiskalnej, co wiąże się z wieloma obowiązkami. Ponadto, od 2020 r. w niektórych branżach zaczną obowiązywać kasy fiskalne online. Niektóre zmiany przepisów obowiązują już od maja 2019 r.

Czytaj też:

W związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących, podatnicy, którzy ewidencjonują sprzedaż na rzecz osób prywatnych i rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących, zostali zobowiązani do:

- zapoznania osób (pracowników) prowadzących ewidencję na kasie fiskalnej z informacją o zasadach ewidencji, która powinna obejmować podstawowe zasady jej prowadzenia, zasady wystawiania paragonu fiskalnego oraz skutki ich nieprzestrzegania – w terminie do 31 maja br. lub w przypadku nowych pracowników przed rozpoczęciem ewidencji;

- uzyskać oświadczenie od każdej osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, potwierdzające zapoznanie się z informacją o zasadach ewidencji w terminie do 31 maja br. lub w przypadku nowych pracowników przed rozpoczęciem ewidencji;

- sprawdzić, czy do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane są właściwe litery (oznaczenia) na kasie fiskalnej – jeżeli oznaczenia są niewłaściwe, to ich zmiany należy wprowadzić do 1 sierpnia br. Oznaczenia literowe od A do G, stosowane dotychczas, mogą być używane do 31 lipca 2019 r.

Uwaga! Wzór oświadczenia oraz zakres informacji znajduje się w załączniku nr 1 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Od 1 sierpnia 2019 r. obowiązujące oznaczenia to:

- litera A – stawka podstawowa podatku w wysokości 22 proc. lub 23 proc.,

- litera B – stawka obniżona podatku w wysokości 7 proc. lub 8 proc.

? litera C – stawka obniżona podatku w wysokości 5 proc.,

? litera D – stawka obniżona podatku w wysokości zero proc.,

? litera E –zwolnienie od podatku,

? litera F i G –pozostałe stawki podatku, w tym wartość zero proc. (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy o VAT.

Dodatkowo, w trakcie weryfikowania oznaczeń na kasie fiskalnej należy zweryfikować, czy wyświetlacz kasy rejestrującej znajduje się w miejscu widocznym dla klienta i umożliwiającym mu odczyt wyświetlanych danych.

Od kiedy nowe wymogi

Stosowanie kasy fiskalnej online będzie obowiązkiem dotyczącym wszystkich podatników rejestrujących sprzedaż na rzecz osób prywatnych. Taką kasę można kupić już od maja 2019 r. Obowiązek posiadania kas online od 2023 r. będzie dotyczył wszystkich podatników (czyli od momentu, gdy przestaną obowiązywać przepisy przejściowe), a nie tylko wybranych branż, wskazanych w art.145b ust. 1 ustawy o VAT.

Od 31 grudnia 2019 r. do posiadania kasy online będą zobowiązane branże motoryzacyjne oraz stacje paliw, od 30 czerwca 2020 r. również m.in. restauracje oraz przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych na opał. Od 31 grudnia 2020 r. takie kasy będą musieli posiadać podatnicy świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne, kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i stomatologów, prawnicze lub związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Uwaga! Kasy z elektronicznym i papierowym zapisem kopii (niekwalifikowane jako kasy online) będą mogły być stosowane do momentu wygaśnięcia zezwoleń na ich używanie. Ponadto, od 1 maja 2019 r. w kasach fiskalnych z papierowym zapisem kopii, pamięć fiskalna nie będzie podlegała wymianie.

Ulga na zakup

Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, istnieje prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), jednak nie więcej niż 700 zł, dotyczące podatników, u których:

? powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online;

? nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży oraz rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących online, jednak dotychczas nie używali kas rejestrujących lub kas (z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii) do prowadzenia ewidencji sprzedaży.

Aby móc skorzystać z odliczenia tej ulgi, zakup kasy online nie może wystąpić później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Zgodnie z przepisami przejściowymi, za dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji podatnik zobowiązany do wymiany kasy starego typu na kasę online (w jednym z trzech terminów,) może przyjąć dzień, w którym ustawodawca nakłada na niego obowiązek jej posiadania. Gdy podatnik nabył kasę fiskalną starego typu przed 1 maja 2019 r., aby odliczyć lub zwrócić ulgę na zakup kasy fiskalnej stosuje przepisy wskazane w rozporządzeniu ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących. Po 1 maja 2019 r. ulga przysługuje wyłącznie na kasy online.

Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej należy dodatkowo spełnić dwa warunki: rozpocząć prowadzenie ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej online, oraz posiadać faktury potwierdzające zakup kasy rejestrującej, a także dowód zapłaty całej należności za jej zakup.

Wymiana kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii na kasę online, dokonana przez podatników, którzy na mocy nowelizacji ustawy o VAT nie są zobowiązani do jej wymiany, nie zobowiązuje do zwrotu odliczonej lub zwróconej ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Jak wykazać przywilej

Jeżeli spełnione są warunki dające prawo do odliczenia bądź zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej, czynny podatnik VAT wykazuje ją w deklaracji VAT-7/7K za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym.

Jeżeli wartość podatku należnego, pomniejszona o podatek naliczony, jest większa lub równa wartości ulgi na zakup kasy, to podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o wysokość przysługującej ulgi (należy wykazać ją w poz. 52 w części E deklaracji VAT-7).

Gdy podatek należny w ogóle nie wystąpił lub wartość podatku należnego pomniejszona o podatek naliczony jest mniejsza, nieodliczoną wartość podatnik może:

? wykazać do zwrotu na rachunek bankowy w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem;

? powiększyć o nią kwotę podatku naliczonego do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

W przypadku podatnika zwolnionego z VAT, ulga na zakup kasy fiskalnej może zostać wyłącznie zwrócona. Aby wystąpić o zwrot ulgi, taki podatnik musi złożyć wniosek zawierający m.in. imię i nazwisko lub nazwę, dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej, a także numer rachunku, na który ma być zwrócona ulga, w terminie do kolejnego miesiąca, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy fiskalnej.

Co z połączeniem z Centralnym Repozytorium Kas

Podatnik, który zakupił kasę online, po dokonaniu jej fiskalizacji jest zobowiązany zapewnić połączenie, które umożliwi automatyczne bądź ręczne przesyłanie danych, m.in. e-paragonów, między kasą fiskalną online, a Centralnym Repozytorium KAS (CRK). Połączenie z Centralnym Repozytorium Kas następuje na poziomie fiskalizacji kasy online, dokonywanej przy pomocy serwisanta.

Centralne Repozytorium KAS, zgodnie z art. 111a ust. 3 ustawy o VAT, ma służyć do:

? odbierania i gromadzenia danych z kas rejestrujących, które obejmują:

? dane o sprzedaży wykazane w prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT;

? dane o zdarzeniach zapisywanych w pamięciach kas rejestrujących, mających znaczenie dla pracy kas rejestrujących, które wystąpiły podczas używania tych kas, w tym o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych;

? analizy i kontroli danych z kas rejestrujących;

? przesyłania poleceń do kas rejestrujących, dotyczących pracy kas.

W przypadku, gdy wystąpi niezależny od podatnika problem z łącznością z CRK, należy niezwłocznie po uzyskaniu łączności przesłać dane z kasy. Gdy podatnik często ma problem z uzyskaniem dostępu do sieci (np. praca w miejscu ze słabszym dostępem do sieci), należy uzyskać od naczelnika urzędu skarbowego specjalną zgodę na przesyłanie danych w określonych odstępach czasu. Wzór wniosku znajduje się w załączniku 2 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Zespół wFirma.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA