Urzędnicy

Czy okres zawieszenia urzędnika służby cywilnej wlicza się do stażu?

Urzędnik służby cywilnej został zawieszony w pełnieniu obowiązków, gdyż zostało wszczęte przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Czy okres takiego zawieszenia wliczał się będzie do stażu, od którego zależy wymiar dodatkowego urlopu wypoczynkowego?

Tak. Okres zawieszenia wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze urzędnika służby cywilnej oraz pracownika służby cywilnej. Tak wynika z art. 69 ust.4 ustawy o służbie cywilnej. Jednym z takich uprawnień przysługujących urzędnikowi sc jest prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego po przepracowaniu określonego w przepisach stażu pracy. Zgodnie, bowiem z art. 105 ustawy o sc urzędnikowi służby cywilnej przysługuje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze wynoszącym po pięciu latach zatrudnienia w służbie cywilnej 1 dzień. Urlop ten wzrasta z każdym rokiem pracy o 1 dzień aż do osiągnięcia 12 dni. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego wlicza się okres zatrudnienia w administracji publicznej.

W związku z tym, że okres takiego zawieszenia, trwa do czasu zakończenia postępowania dyscyplinarnego lub karnego, nie dłużej jednak niż trzy miesiące, maksymalny okres zawieszenia, jaki może powiększyć staż pracy danego urzędnika sc wynosi trzy miesiące. Jeśli postępowanie dyscyplinarne wszczęte przeciwko temu urzędnikowi nie zakończy się we wskazanym okresie urzędnik ten powinien wrócić do pracy. Przepisy nie pozwalają, bowiem na przedłużenie zawieszenia.

podstawa prawna: Art. 69, art. 105 ustawy z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1889 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL