fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Roczna przerwa w prowadzeniu działalności gospodarczej nie zwalnia z prowadzenia księgi

123RF
W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi odprowadzać zaliczek na PIT. Ma jednak prawo ujmować w kosztach wydatki, które służą zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła jego przychodów.

Lekarz prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (skala podatkowa). Zdarzenia gospodarcze ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów prowadzonej metodą kasową. Przez cały rok 2017 ma zawieszoną działalność gospodarczą. Czy lekarz prawidłowo wskazał jako koszty uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów raty składek na obowiązkowe OC lekarzy w terminach: marzec 2017 r – 92 zł, czerwiec 217 r. – 92 zł, październik 2017 r. – 92 zł? Kolejną ratę lekarz zamierza ująć w pkpir w grudniu 2017 r. – pyta czytelnik.

Stosownie do art. 44 ust. 1 pkt  1 ustawy o PIT, podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 44 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 44 ust. 3f–3h ustawy o PIT.

Za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (art. 14 ust. 1 ustawy o PIT).

Mniej obowiązków

Podatnik prowadzący działalność, który na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z art. 44 ust. 1 pkt 1, ust. 3, 3f, 3g, 6 i 6b ustawy o PIT (opłacanie zaliczek na PIT) za okres objęty zawieszeniem (art. 44 ust. 10 ustawy o PIT).

Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy „wracają" do wpłacania zaliczek według obowiązujących zasad.

Uwaga! Artykuł 44 ust. 10 ustawy o PIT odnosi się wyłącznie do sytuacji zawieszenia działalności, dokonanego zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Nie świadczy usług...

Aby podatnik prowadzący działalność był zwolniony z obowiązku zapłaty zaliczek na PIT, w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie może prowadzić działalności gospodarczej, tj. np. świadczyć usług będących przedmiotem tej działalności. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik może jednak wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed datą za- wieszenia wykonywania działalności.

... ale dba o formalności

Zwolnienie z obowiązku uiszczania zaliczek na PIT nie zwalnia z obowiązku prowadzenia w sposób prawidłowy stosownej ewidencji księgowej (np. podatkowej księgi przychodów i rozchodów) i ujmowania w niej tych zdarzeń gospodarczych, które zgodnie z zapisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej podatnik ma prawo wykonywać w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Kwestię kosztów uzyskania przychodów w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej należy rozpatrywać na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o  PIT, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT.

Aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, musi spełniać następujące warunki:

- został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie są kosztem uzyskania przychodu wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż on sam),

- jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,

- pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

- został poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,

- został właściwie udokumentowany,

- nie znajduje się w grupie wydatków, których zgodnie z art.  23 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Składki OC lekarza

Z pytania wynika, że lekarz zawiesił na rok 2017 prowadzenie działalności gospodarczej. Jednak ponosi w tym okresie wymagane prawem wydatki na ubezpieczenie OC lekarzy za 2017 r. Poniósł już wydatki na raty za marzec, czerwiec i październik 2017 r., a poniesie jeszcze ratę za grudzień 2017 r. (po 92 zł każda rata).

Skoro ponoszone przez lekarza w okresie zawieszenia działalności gospodarczej wydatki na obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy za 2017 r. są wymagane prawem (przymusowe), a  więc służą zabezpieczeniu i  zachowaniu źródła przychodów, to zasadne jest ujęcie ich w podatkowej księdze przychodów i rozchodów za 2017 r.

Zaprezentowane stanowisko podzielają organy podatkowe (por. interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 maja 2017 r., 1061-IPTPB1.4511.140.2017.1.AG). ?

Autor jest doradcą podatkowym

KTO MA PRAWO DO ZAWIESZENIA FIRMY

Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywa- nie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca:

1) ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;

2) ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;

3) ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;

4) ma prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

5) wykonuje wszelkie obowiązki nakazane przepisami prawa;

6) ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej;

7) może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA