fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Postępowanie podatkowe

Termin wpłaty podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków

Adobe Stock
Podatnicy mogą mieć problemy w zakresie interpretacji przepisów dotyczących podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków.

Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 50 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym Minister Finansów ma możliwość przedłużania określonym grupom podatników m.in. terminu wpłaty podatku.

Nowe terminy

Zgodnie z treścią rozporządzenia termin do wpłaty przez podatników PIT, podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków, przedłuża się do:

1) 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utracił w całości lub w części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem – w przypadku gdy utrata w całości lub w części tego składnika majątku nastąpiła przed dniem 1 grudnia 2021 r.;

2) 31 grudnia 2021 r. – w pozostałych przypadkach.

Przedłużenie terminu stosuje się do podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków wynikającego z miesięcznych deklaracji składanych za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2021 r., a przez utratę składnika majątku rozumie się zbycie składnika majątku, realizację praw wynikających z praw pochodnych lub pochodnych instrumentów finansowych lub inne zdarzenie, skutkujące utratą własności lub prawa do składnika majątku.

Zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia, w przypadku gdy podatnik utraci przed 1 grudnia 2021 r. część składnika majątku, będącego przedmiotem opodatkowania w deklaracji złożonej za dany miesiąc, to zgodnie z regulacją podatnik nie będzie obowiązany do zapłaty całego podatku, a jedynie będzie zobowiązany do zapłaty podatku w tej części, jaka przypada na dochód z utraconego składnika majątku. Pozostałą część podatku podatnik zapłaci po utracie (zbyciu) pozostałych składników majątku, a gdy zbycie tego składnika nie nastąpi przed 1 grudnia 2021 r. – w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Regulacje ustawowe

Przedłużany rozporządzeniem termin pierwotnie określony został w art. 30da ust. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawowe regulacje dotyczące podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Zgodnie z treścią wspomnianego artykułu podatnicy mają obowiązek składać urzędom skarbowym deklaracje, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł oraz w tym terminie wpłacić podatek należny. Jeżeli po miesiącu, w którym łączna wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła kwotę 4 000 000 zł, przenoszone są kolejne składniki majątku, podatnicy obowiązani są składać deklarację do siódmego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przenoszone są składniki, oraz w tym terminie wpłacić podatek należny. Wskazane terminy zostały właśnie zmodyfikowane treścią rozporządzenia.

Kontrowersje

W uzasadnieniu do rozporządzenia Minister Finansów wskazał, że „przedłużenie terminu zapłaty podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków do czasu zbycia składnika majątku lub jego utraty w inny sposób (np. umorzenie lub wykup) ma na celu ułatwienie podatnikom wykonania zobowiązania podatkowego (zapłaty podatku) do czasu otrzymania przez nich środków pieniężnych (w przypadku, gdy utrata ma charakter odpłatny) lub gdy podatnicy zdecydują się nieodpłatnie przekazać majątek (np. w formie darowizny). Taki sposób realizacji poboru podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków znajduje aprobatę w orzecznictwie TSUE".

W istocie orzecznictwo TSUE kwestionuje rozwiązania wprowadzone przez niektóre państwa członkowskie UE dot. tzw. „exit tax", prowadzące do opodatkowania niezrealizowanego zysku bez odroczenia takiego opodatkowania do momentu faktycznego uzyskania przychodu.

Mając to na uwadze, nasuwa się pytanie czy rozporządzenie realizuje cel, który wskazano w uzasadnieniu. Do realnego odroczenia opodatkowania do momentu uzyskania przychodu lub dokonania darowizny (co Minister Finansów wskazuje jako uzasadnienie nowych regulacji) nie dojdzie, gdy utrata w całości lub w części tego składnika majątku nastąpi po 1 grudnia 2021 r. – w takiej sytuacji, zgodnie z literalną wykładnią nowych przepisów, termin na wpłatę podatku przypada 31 grudnia 2021 r., – co w niektórych przypadkach będzie oznaczało termin przypadający przed momentem utraty składnika majątku. Do odroczenia, o którym mowa w uzasadnieniu nie dojdzie również w sytuacji zmiany rezydencji podatkowej przez osobę fizyczną, która po zmianie rezydencji podatkowej nie utraci składnika majątku podlegającego podatkowi od niezrealizowanych zysków.

Ponadto, należy zauważyć, że przepisy ustawowe nie ograniczają stosowania podatku od niezrealizowanych zysków do utraty w całości lub części składnika majątku, a mówią expressis verbis o opodatkowaniu:

1) przeniesienia składnika majątku poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w wyniku którego Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, przy czym przenoszony składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu;

2) zmiany rezydencji podatkowej przez podatnika podlegającego w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, w wyniku której Rzeczpospolita Polska w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia składnika majątku będącego własnością tego podatnika, w związku z przeniesieniem jego miejsca zamieszkania do innego państwa.

Dziwi fakt, że Minister Finansów posługuje się w treści rozporządzenia terminami innymi niż te, które zawarte są w ustawie o PIT. I tak na przykład w rozporządzeniu jest mowa o utracie w całości lub części składnika majątku, natomiast w ustawie wskazuje się na przeniesienie składnika majątku poza terytorium RP w wyniku którego RP w całości albo w części traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tego składnika majątku, gdzie składnik majątku pozostaje własnością tego samego podmiotu.

Ta zmiana terminologii pomiędzy ustawą a rozporządzeniem prowadzi do powstania dodatkowych wątpliwości interpretacyjnych. Bardzo kłopotliwe dla podatników jest, że rozporządzenie dotyczy regulacji podatkowych, które już od samego początku budziły wiele kontrowersji. W odniesieniu do tej, jak i do wielu innych nowych regulacji pożądane byłoby uproszczenie przepisów już na poziomie ustawowym oraz opublikowanie przez Ministra Finansów przystępnych i precyzyjnych dla podatników objaśnień.

Leszek Marciniak - młodszy menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA