fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Kadry

Obrażanie kolegów z pracy może skutkować nałożeniem upomnienia lub nagany

123RF
Przepisy obligują pracowników do przestrzegania w firmie zasad współżycia społecznego. Chamskie zaczepki mogą skutkować nałożeniem upomnienia lub nagany.

Za nieprzestrzeganie przez podwładnego ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy zatrudniający może stosować m.in. karę nagany. Pozwala na to art. 108 § 1 pkt 2 kodeksu pracy. Natomiast samą organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki stron angażu ustala regulamin pracy (art. 104 § 1 k.p.).

Nie ma słowa o kulturze

Minimalną treść regulaminu, ale tylko w zakresie praw i obowiązków pracodawcy i pracowników związanych z porządkiem w procesie pracy, zawiera art. 1041 k.p. Nie ma w nim mowy o obligu kulturalnego zachowania wobec kolegów z firmy. Nie oznacza to jednak, że zakazane jest umieszczenie w regulaminie pracy stosownej klauzuli wraz ze wzmianką o sankcjach grożących za jej naruszenie.

Są sposoby, by dyscyplinować

Może się oczywiście zdarzyć, że takiego zapisu we wspomnianym dokumencie zabraknie, a podwładny zaprezentuje arogancką postawę w stosunku do współpracowników. W takiej sytuacji i tak narazi się on na ewentualne konsekwencje służbowe. Zatrudniający dysponuje bowiem, w takich przypadkach, odpowiednimi środkami dyscyplinującymi.

Abstrahując od najbardziej skrajnych okoliczności wymagających rozstania z etatowcem (i to również w trybie pilnym), zatrudniający może nałożyć na niesubordynowanego etatowca albo karę porządkową upomnienia, albo nagany.

Do tego, by być miłym i uprzejmym wobec kolegów, obliguje treść art. 100 § 2 pkt 6 k.p. Przepis ten mówi o konieczności przestrzegania w firmie przez pracowników zasad współżycia społecznego. Chamskie zaczepki natomiast niewątpliwie wprowadzają nerwową atmosferę wśród załogi, co – w konsekwencji – może zdezorganizować jej pracę.

Należy wyraźnie podkreślić, że zastosowanie przez szefa kary porządkowej, przede wszystkim nagany, działa z jednej strony prewencyjnie. Jest bowiem wielce prawdopodobne, że odstraszy innych etatowców od tożsamego czy podobnego postępowania. Z drugiej zaś strony utwierdzi podwładnych w przekonaniu, że przełożony, w celu wyegzekwowania kulturalnego zachowania ukarze każdego, kto na to zasłuży. Krzywda ofiary zostanie zatem niejako zrekompensowana.

Przykład

Szef dowiedział się o ostrej wymianie poglądów między pracownikami, w trakcie której jeden z nich ubliżył drugiemu. Po wysłuchaniu wyjaśnień agresora uznał, że podwładny postąpił na tyle karygodnie, że upomnienie byłoby zbyt łagodną karą. W ustawowym terminie chce wręczyć mu pismo informujące o nałożeniu na niego nagany.

Konieczne jest dopełnienie formalności

Jakie elementy powinno zawierać pisemne zawiadomienie pracownika o zastosowaniu kary porządkowej?

Odpowiedzi na to pytanie dostarcza art. 110 k.p. Wyznacza on obligatoryjną treść tego pisma.

W zawiadomieniu należy zamieścić rodzaj i datę naruszenia obowiązków pracowniczych (w tym przypadku naruszenie porządku w procesie pracy).

W piśmie konieczna jest też informacja o prawie zgłoszenia przez zatrudnionego sprzeciwu (pamiętajmy, by wskazać również termin na jego wniesienie).

Dopuszczalne jest również zamieszczenie w piśmie dodatkowych danych, jak np. wzmianki o złożeniu zawiadomienia o ukaraniu do akt osobowych delikwenta, czy wyliczenie czynników, jakimi kierował się przełożony przy wyborze kary >patrz wzór zawiadomienia o nałożeniu kary porządkowej za ubliżenie współpracownikowi. ?

Autorka jest adwokatem

podstawa prawna: art. 100 § 2 pkt 6, art. 104 § 1, art. 1041, art. 108 § 1 pkt 2 oraz art. 110 ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2016r., poz. 1666 ze zm.).

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA