Firma

Jak przekształcić spółkę cywilną w jawną

Fotolia.com
- Chciałabym doprowadzić do przekształcenia spółki cywilnej w jawną. Jak to należy zrobić – pyta pan Jerzy.

W świetle art. 860 Kodeksu cywilnego istotą spółki cywilnej jest zobowiązanie się przez jej wspólników do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, a w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa owego podmiotu wymaga formy pisemnej. Jest ona zastrzeżona wyłącznie dla celów dowodowych. Jej niezachowanie nie wywołuje zatem skutku w postaci nieważności.

Spółka cywilna może ulec przekształceniu w jaw- ną. W tym celu wspólnicy spółki cywilnej podejmują jednogłośnie stosowną uchwałę. Zgłoszenie przekształcenia do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby podmiotu (wskazanego już w umowie spółki jawnej) wymaga podpisu wszystkich jego uczestników. Ponadto powinno zawierać:

- firmę, siedzibę i adres,

- przedmiot działalności,

- nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) wspólników oraz ich adresy albo adresy do doręczeń,

- nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu oraz sposób reprezentacji.

Wszelkie zmiany ww. danych wymagają zgłoszenia do KRS w ciągu 7 dni od daty ich zaistnienia. Zgłoszenie do KRS przekształcenia spółki cywilnej w jawną powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty podjęcia przez osoby wchodzące w skład spółki cywilnej uchwały o przekształceniu.

Z chwilą wpisu do KRS spółka cywilna staje się jawną, a osoby wchodzące w skład spółki cywilnej stają się wspólnikami spółki jawnej. Podmiotowi temu przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące wspólny majątek uczestników dotychczasowej spółki cywilnej.

Sąd Najwyższy w wyroku z 7 maja 2009 r., IV CSK 14/09 podniósł, że:

1. Spółka jawna, będąca rezultatem „przeistoczenia" się spółki cywilnej staje się właścicielem ruchomości i nieruchomości dotychczasowej wspólności łącznej wspólników tej spółki, bez potrzeby dokonywania jakichkolwiek dodatkowych czynności prawnych, a tylko zgłaszając do odpowiednich rejestrów, ksiąg wieczystych itp. Wstępując ex lege w stosunki materialnoprawne spółki cywilnej (wspólników spółki cywilnej) wstępuje też w stosunki procesowe, np. jako strona toczącego się już postępowania sądowego ze wszelkimi uprawnieniami strony, zachowaniem terminów, obowiązków dowodowych itp.

2. Jeżeli na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki cywilnej działalność spółki wykazuje straty, które wywierają wpływ na wartość majątku wspólnego wspólników spółki i wynika to z jej wyliczeń bilansowych, to należy te straty uwzględnić dokonując rozliczenia ze wspólnikiem.".

Sąd Apelacyjny w Warszawie w postanowieniu z 17 marca 2006 r., I ACz 288/06 argumentował ponadto, że „Długi zaciągnięte przez wspólników spółki cywilnej są nadal ich długami, za które odpowiadają solidarnie także po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną.".

Podmiot przekształcony (czyli spółka jawna) pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które przysługiwały spółce cywilnej, chyba że ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowi inaczej.

„Ustawodawca nie wyłączył możliwości kontynuacji, na podstawie art. 553 § 2 k.s.h., stosunków admi- nistracyjnoprawnych wykreowanych na podstawie tej ustawy. Na tle regulacji przyjętej w powołanym przepisie nie powinno budzić wątpliwości, że podmiotem zezwolenia na prowadzenie apteki, udzielonego wspólnikom spółki cywilnej, po jej przekształceniu pozostanie spółka jawna." (z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 17 kwietnia 2009 r., II GSK 71/09).

Przed dokonaniem zgłoszenia wspólnicy zobligowani są dostosować umowę podmiotu do przepisów o kontrakcie spółki jawnej. Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale z 12 marca 2003r., III CZP 96/02, konstatując, że „Do wniosku o rejestrację spółki jawnej w trybie art. 26 § 4 k.s.h. należy dołączyć umowę spółki cywilnej ze zmianami, dostosowującymi jej treść do wymagań przewidzianych dla spółki jawnej.".

Spełnione muszą być więc kryteria określone w art. 23 oraz 25 k.s.h. Mianowicie: konieczne jest zachowanie formy pisemnej umowy spółki - uchybienie tejże formie wywołuje bowiem efekt w postaci jej nieważności. Minimalne zaś elementy kontraktu spółki jawnej to: firma i siedziba spółki, określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość, przedmiot działalności, a także czas trwania, jeżeli jest oznaczony.

Tekst umowy spółki jawnej może stanowić załącznik do uchwały o przekształceniu spółki cywilnej w jawną. Alternatywnym sposobem jest dołączenie do w/w uchwały dwóch kolejnych powziętych na zasadzie art. 26 § 6 k.s.h. w zw. z § 4, tj.: w/s zmiany umowy s.c. oraz ustalenia tekstu jednolitego umowy spółki jawnej.

Skutek w postaci przekształcenia następuje z chwilą wpisu do KRS. Ma on charakter konstytutywny. Istotne jest, że umowa spółki jawnej, powsta- łej z przekształcenia ze spółki cywilnej, nie może być zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Zgłoszenie do KRS przekształcenia spółki cywilnej w jawną powinno nastąpić w ciągu siedmiu dni od daty podjęcia przez osoby wchodzące w skład spółki cywilnej uchwały o przekształceniu.

podstawa prawna: art. 860 oraz 865 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 459)

podstawa prawna: art. 23, 25–26 oraz art. 553 § 2–3 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 791

podstawa prawna: art. 22 ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 700)

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL