fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje na rozwój firm w Polsce wschodniej

Fotolia.com
Pieniądze mają pomóc w rozkręceniu działalności nowych firm funkcjonujących jako spółki kapitałowe i mających za sobą pozytywną weryfikację w ramach tzw. platform startowych. Dotacja może sięgać nawet miliona zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w zakresie działania 1.1.2 „Rozwój startupów w Polsce wschodniej". Tym samym przychodzi czas realnej weryfikacji najciekawszych biznesowych pomysłów i przetestowania gotowości ich twórców i personelu do stania się prawdziwymi biznesmenami.

Czytaj także: Dofinansowanie dla firm z pomysłem na produkt

Konkurs skierowany jest do nowoutworzonych firm, które testowały swoje pomysły w ramach tzw. platform startowych, gdzie mogły liczyć na wsparcie ekspertów, mentorów oraz praktyków biznesu. Teraz te zweryfikowane pomysły na biznes mają zostać zamienione na prawdziwe, działające na rynku firmy. A ułatwić to mają pieniądze, które wolno przeznaczyć chociażby na zakup niezbędnego wyposażenia i pokrycie bieżących kosztów działalności. Na co dokładnie wolno będzie wydać dotacje, przedstawimy poniżej. Najpierw dokładne wyjaśnienie, kto może wystąpić do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości po pieniądze z tego działania.

Tylko zweryfikowani

Zgodnie z przyjętymi kryteriami dla działania 1.1.2 o dofinansowanie mają prawo ubiegać się wyłącznie mikro i małe przedsiębiorstwa, które:

- prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych,

- nie były notowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji w odpowiednim rejestrze działalności gospodarczej,

- nie przejęły działalności innego przedsiębiorstwa,

- nie dokonały jeszcze podziału zysków,

- nie zostały utworzone w wyniku połączenia,

- zakończyły program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach działania 1.1.1 programu „Polska wschodnia" „Platformy startowe dla nowych pomysłów", przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych" planu inkubacji oraz otrzymały raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej.

Na zakupy

Firmy spełniające łącznie powyższe warunki mają prawo ubiegać się o dofinansowanie sięgające 85 proc. tzw. kosztów kwalifikowanych, przy czym ich minimalna wartość powinna przekraczać 50 tys. zł. Z drugiej strony maksymalna wartość dotacji to nawet milion zł. Na co wolno będzie przeznaczyć te pieniądze? Katalog kosztów kwalifikowanych jest szeroki. Przykładowo w grę wchodzi zakup środków trwałych (z wyłączeniem nieruchomości), tj. maszyn, narzędzi, aparatury, komputerów, serwerów, telefonów, kas fiskalnych, szaf, segregatorów, innego wyposażenia administracyjnego itp. Kwalifikowane są także koszty rat leasingowych (z pominięciem wykorzystania leasingu zwrotnego). Jeżeli więc przedsiębiorca nie chce kupować środków trwałych, a woli je dzierżawić, to także może to zrobić.

Bardzo ważne, szczególnie w kontekście młodych innowacyjnych przedsiębiorstw może być zakup wszelkiego rodzaju wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej. Także wydatki na takie dobra mieszczą się w kosztach kwalifikowanych, jeżeli tylko wartości te spełniają łącznie następujące warunki:

- będą wykorzystywane wyłącznie do celów projektu objętego wsparciem,

- będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

- będą nabyte od osób trzecich nie powiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

Ponieważ cały czas mowa o wsparciu dla nowopowstałych firm, dopiero wchodzących na rynek ze swoimi produktami lub usługami, istotne mogą być koszty reklamy i marketingu. Dlatego nie powinno dziwić, że część dotacji wolno wykorzystać na pokrycie kosztów:

- działań informacyjno-promocyjnych,

- organizacji i przeprowadzenia działań służących ekspansji rynkowej, w tym międzynarodowej,

- udziału w targach, wystawach i misjach gospodarczych.

Ponadto finansowane mogą być usługi zewnętrzne, z wyjątkiem usług szkoleniowych. W szczególności chodzi tutaj o możliwość dokonania zakupu usług informatycznych, wzorniczych, technicznych, doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego. Zanim w nowoutworzonej firmie pojawią się pierwsze przychody, może minąć nieco czasu. Dlatego ważne jest, że z dotacji wolno także sfinansować wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zaangażowanego w rzeczową realizację projektu. Możliwy jest również zakup surowców lub materiałów służących przetestowaniu oraz właściwej produkcji.

Wynajmij biuro

Wreszcie pozostaje kategoria tzw. kosztów pośrednich:

- kosztów administracyjnych,

- zakupu usług zewnętrznych (np. pocztowych, telefonicznych, internetowych, księgowych, kurierskich związanych z obsługą projektu, powielania dokumentów związanych z obsługą projektu),

- kosztów wynajmu lub utrzymania budynków niezbędnych do realizacji projektu.

Także one mieszczą się w kategorii wydatków kwalifikowanych, a tym samym mogą być włączone do budżetu projektu i podlegać dofinansowaniu.

Kryteria rozstrzygające

Istnieją trzy kryteria rozstrzygające, na wypadek, gdyby kilka projektów uzyskało identyczną liczbę punktów, a nie wszystkie – ze względu na ograniczenia budżetowe – dałoby się sfinansować. Należą do nich:

- uzasadnienie biznesowe,

- innowacyjność produktu,

- prezentacja projektu przez wnioskodawcę.

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonej oceny więcej niż jeden projekt uzyska jednakową łączną liczbę punktów, wsparcie w pierwszej kolejności będzie przyznane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium „Uzasadnienie biznesowe". W przypadku, gdy przy zastosowaniu powyższego kryterium, więcej niż jeden projekt uzyska jednakową łączną liczbę punktów w kryterium „Uzasadnienie biznesowe", wsparcie w pierwszej kolejności będzie przyznane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w ramach kryterium „Innowacyjność produktu". Wreszcie, w sytuacji, gdy przy zastosowaniu powyższych kryteriów więcej niż jeden projekt uzyska jednakową łączną liczbę punktów, wsparcie w pierwszej kolejności będzie przyznane projektom, które otrzymały większą liczbę punktów w kryterium „Prezentacja projektu przez wnioskodawcę".

Nabór wniosków w etapach

Konkurs jest podzielony na siedem rund. Wnioski o dofinansowanie mogą być składane w następujących terminach:

- od 31 lipca do 30 września 2019 r.,

- od 1 października do 30 listopada 2019 r.,

- od 1 grudnia do 31 stycznia 2020 r.,

- od 1 lutego do 31 marca,

- od 1 kwietnia do 31 maja,

- od 1 czerwca do 31 lipca,

- od 1 sierpnia do 30 września 2020 r.

Istnieje ryzyko wcześniejszego zakończenia naboru i niezrealizowania wszystkich rund, jeżeli wartość złożonych wniosków dwukrotnie przekroczy kwotę budżetu przeznaczonego na cały konkurs.

 

Rzecz o finansach

- minimalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 50 tys. zł.,

- maksymalna kwota dofinansowania wynosi milion zł.,

- maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

- minimalny wkład własny beneficjenta, jako proc. wydatków kwalifikowanych, wynosi 15 proc.

Elementy modelu biznesowego

Każde z kryterium, na podstawie którego dokonuje się oceny, a w konsekwencji wyboru projektów, jest szczegółowo opisane. Przykładowo dla modelu biznesowego ocenie podlegają następujące elementy:

- propozycja wartości – innowacyjny produkt (wyrób lub usługa), który generuje wartość dla klientów oraz sposoby rozwiązywania problemów oraz zaspokajania potrzeb klientów. Propozycję wartości cechują zidentyfikowane przewagi konkurencyjne w stosunku do istniejących na rynku rozwiązań,

- segment klientów – zidentyfikowane grupy ludzi i organizacji, do których przedsiębiorstwo stara się dotrzeć z propozycją wartości i które chce obsługiwać, generując z tego tytułu przychody,

- relacje z klientami – sposoby kształtowania relacji z poszczególnymi segmentami klientów, uwzględniające pozyskiwanie klientów, zatrzymywanie klientów, zwiększenie sprzedaży czy utrzymywanie ich satysfakcji,

- kanały – sposoby oraz kanały komunikacji, dystrybucji oraz sprzedaży propozycji wartości do klientów,

- kluczowe działania - najważniejsze działania, które przedsiębiorstwo musi wykonać, aby model biznesowy sprawnie funkcjonował.

Opis wskazanych elementów modelu biznesowego jest obligatoryjny. Brak opisu jednego z elementów powoduje przyznanie 0 punktów w kryterium. Przedstawione elementy modelu biznesowego oceniane są w ramach kryterium jako całość. Ocenie podlegają stopień adekwatności, wykonalności i spójności przedstawionych elementów modelu biznesowego. Niewykazanie co najmniej jednej z cech modelu powoduje uzyskanie 0 pkt. w całym kryterium.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA