fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Kara za sprzedaż biletów wysiadającym z autobusu - wyrok NSA

Adobe Stock
Podstawowym sposobem zawarcia umowy przewozu jest nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży – przypomniały sądy.

Marszałek województwa małopolskiego nałożył na właściciela firmy transportowej 2 tys. zł kary. Powodem był kontrola autobusu, która wykazała, że kierowca sprzedawał bilety osobom wysiadającym. Przedsiębiorca wyjaśniał, że w czasie gdy kierowca sprzedawał bilety dwóm osobom, pozostałe dwie zajęły miejsce z tyłu busa i szukały pieniędzy. Z uwagi na korki, jakie występowały na trasie „wyszło tak, że dopiero po przyjeździe na miejsce te dwie osoby zapłaciły za przejazd".

Mimo tych tłumaczeń urzędnicy uznali, że naruszono przepisy o transporcie drogowym. Karę utrzymało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. W jego ocenie przepis art. 92a ust. 1 ustawy nie pozostawia żadnych wątpliwości co do faktu, iż niewydanie pasażerowi wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu (a więc także wydanie takiego potwierdzenia w późniejszym czasie – po rozpoczęciu kursu) jest podstawą do nałożenia kary pieniężnej.

Zdaniem SKO, ustawodawca nieprzypadkowo w ten sposób ukształtował przesłanki odpowiedzialności przewoźnika. – Gdyby bowiem dopuścić możliwość wydawania biletów w dowolnym momencie trwania kursu, to prowadziłoby to do sytuacji, w której obowiązek wydania biletu mógłby nie być powszechnie respektowany, a przewoźnicy drukowaliby i wydawali bilety pasażerom jedynie w trakcie kontroli, za każdym razem uwalniając się w ten sposób od odpowiedzialności – wyjaśniło Kolegium. Jednocześnie wskazało, że wydawanie biletów pasażerom wysiadającym sprawiałoby, iż poza kontrolą byłoby to czy dane na bilecie odzwierciedlają rzeczywiście przejechaną przez pasażera trasę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie oddalił skargę. Wskazał, że jedną z zasad wykonywania przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym jest wymóg, aby pasażer otrzymywał potwierdzenie wniesienia opłaty w postaci biletu wydanego zgodnie z przepisami o kasach rejestrujących. Natomiast z załącznika nr 3 do ustawy wynika, że niewydanie pasażerowi wymaganego potwierdzenia wniesienia opłaty za przejazd przed rozpoczęciem kursu podlega karze w wysokości 2 tys. zł.

Nie budziło w ocenie sądu żadnych wątpliwości, że ustawa nakłada w przypadku wykonywania przewozów regularnych obowiązek wydania biletu za przejazd nie w jakiejkolwiek chwili realizacji przewozu, ale przed rozpoczęciem kursu przewozu dla danej osoby (danego pasażera), co wiąże się z określonymi obowiązkami dla kierowcy i pasażera.

Przedsiębiorca nie dał za wygraną. W skardze kasacyjnej, kwestionując stanowisko WSA przekonywał, że w przypadku, gdy zawarcie umowy przewozu nastąpiło w inny sposób niż wydanie biletu, np. poprzez zajęcie miejsca w środku transportu i zapłatę po zakończeniu przewozu – to zastosowanie mają przepisy ogólne zgodnie, z którymi potwierdzenie wykonania usługi przewozu wydaje się po jej zakończeniu.

Argumenty te nie przekonały Naczelnego Sądu Administracyjnego, który w lipcu przyznał rację WSA w Krakowie, że wydanie biletu za przejazd nie następuje w dowolnej chwili realizacji kursu przewozu - ale przed rozpoczęciem kursu przewozu. Zdaniem NSA znajduje to również potwierdzenie w treści art. 16 ust. 1 Prawa przewozowego, z którego wynika, że podstawowym sposobem zawarcia umowy przewozu jest nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży. Przewóz osób odbywa się bowiem zgodnie z przepisami Prawa przewozowego, do której to ustawy jako regulującej obowiązki i warunki wykonywania przewozu osób wprost odsyła art. 4 pkt 22 lit. m ustawy o transporcie drogowym.

– Skoro w rozpoznawanej sprawie bezsporne jest, że kierowca kontrolowanego pojazdu wydawał pasażerom wymagane potwierdzenia wniesienia opłat za przejazd (bilety) już po rozpoczęciu kursu, a konkretnie na przystanku, na którym pasażerowie ci wysiadali - to organ prawidłowo nałożył na skarżącego karę – podsumował NSA.

Orzeczenie jest prawomocne.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 lipca 2019 roku.

Sygnatura akt: II GSK 1978/17

Co mówi przepis

Umowę przewozu zawiera się przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia – przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym. Art. 16 ust. 1 ustawy z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA