fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Unijne bezzwrotne środki dla przedsiębiorców - szczebel krajowy i regionalny

Adobe Stock
Miliony złotych trafią na realizację projektów badawczych i rozwojowych, dzięki którym na rynku pojawią się nowe produkty, usługi i technologie. To efekt konkursów o unijne środki, jakie są przeprowadzane w wielu województwach.

O unijne bezzwrotne środki przedsiębiorcy mogą walczyć na dwóch szczeblach: krajowym i regionalnym. W pierwszym przypadku chodzi głównie o program „Inteligentny rozwój" i jego działania zarządzane przede wszystkim przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W drugim o programy regionalne, za których realizację odpowiadają urzędy marszałkowskie poszczególnych województw. Na tym tle wyróżnia się jeszcze program „Polska wschodnia", który jest programem ponadregionalnym skierowanym m.in. do przedsiębiorców prowadzących działalność na obszarze jednego z następujących województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego.

Koncentrując się na programach regionalnych, ważna jest w nich zasada, że udzielane wsparcie ma przyczyniać się do rozwijania lokalnej gospodarki, zwiększania jej konkurencyjności, rozwiązywania lokalnych problemów wynikających np. z bezrobocia lub zbyt małej aktywności zawodowej, a także niskiego poziomu innowacyjności. Jasnym jest więc, że wszelkie działania przedsiębiorców, jeżeli miałyby korzystać z regionalnego wsparcia, muszą być realizowane na obszarze danego województwa. Szukając więc działań pomocowych dla siebie, należy sięgnąć do programu tego województwa, gdzie firma prowadzi swoją działalność. W innym wypadku tylko wówczas, gdy gotowa jest do znaczącego rozszerzenia działalności, tj. uruchomienia nowej działalności lub jej części w innym regionie.

Lokalne bony

Jednym ze sposób dystrybucji funduszy unijnych jest przyznawanie ich w formie bonów na innowacje. Pozwalają one przedsiębiorcom na dokonywanie zakupów wyspecjalizowanych usług badawczo-rozwojowych i/lub związanych ze zmianą wzornictwa. Firma może wybrać jednostkę badawczą i wspólnie z nią realizować projekt, o którym można powiedzieć, że jest szyty na miarę. Jednostka badawcza zna bowiem firmę i jej oczekiwania, a przedsiębiorca może na bieżąco śledzić przeprowadzany proces, wprowadzając do niego, w razie konieczności, modyfikacje. Dzięki temu firma może uczestniczyć w realizacji projektu badawczo-rozwojowego i mieć szansę na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań, mimo braku własnego zaplecza badawczego, odpowiedniej infrastruktury i wykwalifikowanej kadry.

Ostatecznie, po wykonaniu usługi i wystawieniu faktury przez jednostkę – usługodawcę – część należnego jej wynagrodzenia jest pokrywana ze środków unijnych. Programy typu bon na innowacje mają zachęcić przedsiębiorców do mocniejszego zaangażowania się we współpracę z sektorem naukowym.

Obecnie tego typu programy są realizowane m.in. w województwie małopolskim, gdzie przedsiębiorcy od 31 marca do 30 czerwca (nabór podzielony jest na etapy) mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach działania 1.2.3 „Bony na innowacje". Firmy mają prawo ubiegać się o tzw. mały lub duży bon. W tym pierwszym wartość projektu (kosztów kwalifikowanych) nie może przekraczać 50 tys. zł, a w dużym bonie 200 tys. zł. Maksymalny poziom dofinansowania może sięgać 85 proc., a na sfinansowanie najlepszych przedsięwzięć przeznaczono blisko 16,5 mln zł.

Przed podobną szansą stoją lubelscy przedsiębiorcy. Także w tym regionie nabór wniosków wystartował 31 marca, ale zakończy się wcześniej, ponieważ już szóstego maja. Firmy mają prawo ubiegać się o bon, który pozwala na sfinansowanie m.in. usług badawczo-rozwojowych, w zakresie:

- opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowania cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.,

- opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych,

- testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie usług badawczo-rozwojowych wsparciem mogą zostać objęte koszty wykonania audytu technologicznego, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.

W przypadku województwa lubelskiego na dofinansowanie wszystkich projektów zarezerwowana została kwota 12,8 mln zł. Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości.

Województwo łódzkie

Szanse na prowadzenie projektów badawczych i rozwojowych mają także łódzkie firmy. Tutaj za sprawą działania 1.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw", do którego nabór wniosków ma zostać przeprowadzony w okresie od końca kwietnia do końca maja. O dotacje na działania związane z tworzeniem i rozwijaniem oferty produktowej (wyrobów, usług, procesów) mogą wystąpić zarówno mikro, małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa, a także konsorcja przemysłowe (liderem konsorcjum musi być firma).

W przypadku przedsiębiorstw możliwe jest także finansowanie prac przedwdrożeniowych, które są związane z realizowanymi badaniami i pracami rozwojowymi. Elementem takiego projektu mogą być także działania inwestycyjne w infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako zakup środków trwałych (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do prowadzenia prac B+R przedstawionych w projekcie. Warunek jest taki, że koszty takich działań nie przekraczają 30 proc. wartości kosztów kwalifikowanych projektu. Ogółem na sfinansowanie badań zarezerwowano ponad 43 mln zł.

Atrakcyjna turystyka

Z kolei władze województwa zachodniopomorskiego poszukują autorów ciekawych projektów z zakresu turystyki. Takich, które wykorzystywałyby walory przyrodnicze tego regionu, a jednocześnie wnosiły pierwiastek innowacyjności do tej branży. Wskazując precyzyjnie, chodzi o takie projekty przedsiębiorstw, które zakładają rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki w obszarze turystyki wodnej, turystyki aktywnej (w tym w szczególności turystyki rowerowej), turystyki poznawczej i kulturowej.

Wsparcie w konkursie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia, których realizacja prowadzi do wprowadzenia w przedsiębiorstwie innowacji produktowej lub procesowej co najmniej w skali regionalnej. Przy tym dopuszczalne są tutaj inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

- budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,

- wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,

- zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Wnioski mają prawo składać tylko firmy z sektora MSP, które mogą liczyć na 55 procentowe dofinansowanie (mikro i małe) lub 45 proc. dofinansowanie (średnie), Budżet konkursu przekracza kwotę 19 mln zł.

Aż po pilotaż

Nie tylko prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, ale także próba praktycznego wykorzystania ich wyników – to może być przedmiotem szeroko zakrojonych działań realizowanych przez małopolskich przedsiębiorców oraz ich kooperantów. Działanie 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw", dla którego nabór wniosków jest zaplanowany na okres od 30 kwietnia do 24 października, pozwala bowiem:

- nabywać wyniki badań lub prac rozwojowych, pod warunkiem, że będą one dalej rozwijane na potrzeby przedsiębiorstwa (dostosowywane do jego indywidualnych potrzeb),

- na przygotowanie prototypów doświadczalnych,

- na tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych,

- na dokonanie walidacji danego rozwiązania,

- na uruchomienie pierwszej produkcji, która nie może jednak obejmować produkcji masowej lub działalności handlowej,

- na wspieranie procesów przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego).

Streszczając powyższe jednym zdaniem, wsparciem objęte mogą zostać przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, chociaż już bez samego wdrożenia.

Wnioski o dofinansowanie w województwie małopolskim mogą składać: przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich firm, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo, konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

- jednostek naukowych,

- uczelni, w tym spółek celowych uczelni,

- organizacji pozarządowych,

- instytucji otoczenia biznesu.

Ogółem na sfinansowanie projektów zarezerwowano blisko 75 mln zł.

Od infrastruktury do badań

Po bezzwrotne dotacje mogą sięgnąć także warmińskie i mazurskie firmy. A to za sprawą działania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw". Także w tym wypadku mogą one działać samodzielnie, jak i wolno im połączyć siły i nawiązać współpracę z inną firmą albo jednostką naukową, instytucją otoczenia biznesu lub też uczelnią. A na co można otrzymać dofinansowanie?

Po pierwsze na wsparcie infrastruktury B+R tj. tworzenie lub rozwijanie istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych. Po drugie na prowadzenie badań (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie oraz walidację nowych lub ulepszonych produktów. Takie działania mogą obejmować inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).

W ramach projektu B+R możliwe będzie także dofinansowanie działań zmierzających do uzyskania praw wyłącznych do wytworzonych/uzyskanych w ramach projektu własnych rozwiązań technologicznych, zakończone uzyskaniem tych praw (patentów, rejestracji wzorów).

Na koniec informacje formalne: nabór wniosków staruje wraz z końcem kwietnia i będzie prowadzony do 28 czerwca. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano ponad 8,6 mln zł.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA