fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Firma

Dotacje unijne na proinnowacyjne usługi instytucji otoczenia biznesu dla MSP

123RF
Oferta skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy skorzystają z proinnowacyjnych usług świadczonych przez akredytowane ośrodki otoczenia biznesu oraz zdecydują się na wdrożenie wypracowanych rozwiązań.

Przeglądając program „Inteligentny rozwój" pod kątem możliwości pozyskania dotacji przez przedsiębiorców, natrafia się na działanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP". To ciekawa oferta dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcieliby rozwinąć własną ofertę, wprowadzając nowy produkt (towar, usługę) lub znacząco ją unowocześniając dzięki zmianom technologicznym, a także w zakresie szeroko rozumianego wzornictwa i marketingu.

O atrakcyjności tego instrumentu wsparcia przesądza to, że firma ma szansę skorzystać z dofinansowanych usług doradczych, a następnie pozyskać pieniądze na wdrożenie nowych rozwiązań w przedsiębiorstwie. Sam pomysł, czy choćby świadomość konieczności wprowadzenia zmian i unowocześnienia wizerunku firmy i jej oferty może nie wystarczyć, jeżeli sam właściciel lub kadra zarządzająca nie mają pewności, co i jak należałoby przeprowadzić.

Właśnie na tym etapie z pomocą mogą przyjść doradcy zewnętrzni, którzy przyjrzą się organizacji, zapoznają się z propozycjami zmian, a może sami je zaproponują lub zmodyfikują, a następnie pomogą wdrożyć je w firmie przyczyniając się do powstania innowacyjnych rozwiązań. Koniec końców, aby firma mogła skorzystać z dofinansowania, muszą to być innowacje produktowe lub procesowe związane ze zmianami technologicznymi (innowacje organizacyjne, zmiany wzornictwa, nowe modele marketingowe mogą być wprowadzane uzupełniająco – nie mogą jednak stanowić istoty projektu).

Akredytowana pomoc

Zgodnie z warunkami funkcjonowania działania 2.3.1, proinnowacyjne usługi mogą być świadczone przez akredytowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii instytucje otoczenia biznesu. W myśl przepisów dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące zakupu następujących rodzajów usług proinnowacyjnych wspierających wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie wnioskodawcy:

- usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,

- usług doradczych w zakresie innowacji, o których mowa powyżej oraz usług wsparcia innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 95 oznaczających udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów, procesów i usług.

Powyższe określenia wynikają z przepisów unijnego rozporządzenia. Aby lepiej je zrozumieć warto podać bardziej konkretne przykłady. I tak te pierwsze usługi mogą obejmować następujące działania:

- analizy alternatywnych ścieżek rozwoju poprzez wdrażanie innowacji,

- uszczegółowienia i oceny wybranej ścieżki rozwoju związanej z wprowadzaniem innowacji,

- przygotowania szczegółowego modelu finansowego dla opracowywanej lub wykorzystywanej innowacji,

- identyfikacji i mapowania kluczowych procesów biznesowych związanych z wdrażaniem innowacji, ich modyfikacji i optymalizacji,

- poszukiwania i nawiązania kontaktu z dostawcą technologii,

- pomocy w opracowaniu dokumentacji funkcjonalnej lub technicznej niezbędnej do zastosowania nowości,

- pomocy w procesie przygotowania lub przeprowadzenia negocjacji z dostawcą technologii,

- doradztwa w procesie przygotowania umowy zakupu technologii pomiędzy dostawcą i odbiorcą technologii,

- analizy ryzyka wdrożenia innowacji,

- doradztwa i pomocy w opracowaniu i przeprowadzeniu pilotażowego wykorzystania innowacji,

- doradztwa, pomocy i szkolenia w pełnym wprowadzeniu innowacji,

- monitorowania i oceny efektów wdrożenia innowacji,

- analizy wpływu zastosowania technologii na środowisko naturalne,

- doradztwa w zarządzaniu własnością intelektualną, w tym w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, badania stanu techniki i czystości patentowej,

- opracowania strategii marketingowej dla wyrobu lub usługi będącej przedmiotem wdrożenia innowacji,

- doradztwa w zakresie rozwoju zasobów ludzkich związanych z istotą realizowanego projektu,

- pozostałego uzasadnionego doradztwa niezbędnego do skutecznego wprowadzenia innowacji technologicznej.

Plus inwestycja

Skorzystanie z pomocy ekspertów ma pomóc przedsiębiorcy wdrożyć innowacje technologiczne. To ostatnie w praktyce może wymagać zakupu oraz montażu (instalacji) nowych maszyn, urządzeń, a także wykorzystania wartości niematerialnych i prawnych w formie wykupienia praw do korzystania z patentów, licencji lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej. Biorąc to pod uwagę, jak również fakt, że celem większości projektów wspieranych unijnym dofinansowaniem powinny być nowe produkty, a nie jedynie pomysły ich stworzenia, część inwestycyjna również może zostać dofinansowana.

W związku z tym, śledząc katalog kosztów kwalifikowanych (podlegających rozliczeniu), można zobaczyć, że dofinansowanie wolno przeznaczyć na zakup rzeczowych aktywów trwałych (za wyjątkiem nieruchomości) lub wartości niematerialnych i prawnych związanych z:

- założeniem nowego zakładu (przedsiębiorstwa),

- zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu,

- zróżnicowaniem (dywersyfikacją) dotychczasowej produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w danym przedsiębiorstwie,

- zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Powyższe kryteria oznaczają konieczność wpisania się w jeden z rodzajów tzw. inwestycji początkowej (zdefiniowanej w przywołanym wcześniej rozporządzeniu Komisji Europejskiej). Oczywiście wszystkie muszą być związane z wdrażaniem innowacji produktowej lub procesowej o charakterze technologicznym, co jest podstawą dla udzielania wsparcia z omawianego działania programu „Inteligentny rozwój".

Warto także podkreślić, że w przypadku projektów dotyczących wdrożenia jedynie innowacji produktowej, dopuszczalnymi formami inwestycji początkowej są tylko inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu oraz inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie.

Za realizację działania 2.3.1 odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. To ona ogłosiła konkurs i będzie przyjmować oraz oceniać wnioski (na podstawie opublikowanych kryteriów wyboru projektów). Stąd także na stronie agencji można znaleźć szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin.

Cztery rundy lub do wyczerpania budżetu

Konkurs jest podzielony na cztery rundy. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą składać wnioski w następujących terminach:

- dla rundy I – od 10 kwietnia do 31 maja,

- dla rundy II – od 1 czerwca do 31 lipca,

- dla rundy III – od 1 sierpnia 2018 r. do 30 września,

- dla rundy IV – od 1 października 2018 r. do 25 października.

Należy jednak pamiętać, że jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120 proc. dostępnego budżetu, termin składania aplikacji może ulec skróceniu. -

Akredytacja i efekt zachęty

Usługa proinnowacyjna może być świadczona przez maksymalnie trzy instytucje otoczenia biznesu wybrane przez wnioskodawcę przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakładana do realizacji w projekcie usługa musi być świadczona przez akredytowane IOB albo IOB zgłoszone do akredytacji. Akredytacja IOB powinna dotyczyć zakresu usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. Zgłoszenie IOB do akredytacji w zakresie usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie musi nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. IOB wskazana przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie musi zostać akredytowana w zakresie usług wskazanych przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie przed podpisaniem (zawarciem) umowy o dofinansowanie projektu.

Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie możliwe jest zawarcie z wykonawcami, w tym z IOB, umów warunkowych związanych z realizacją zadań przewidzianych w projekcie z warunkiem zawieszającym do czasu złożenia wniosku o dofinansowanie lub uzyskania dofinansowania na realizację projektu. Umowa warunkowa musi zawierać zobowiązanie do realizacji zakresu zamówienia w okresie realizacji projektu. Zawarcie z wykonawcą umowy bezwarunkowej będącej prawnie wiążącym zobowiązaniem do realizacji zamówienia na rzecz wnioskodawcy lub zakładającej realizację zamówienia przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, zostanie uznane za rozpoczęcie realizacji projektu, co oznacza utratę możliwości uzyskania dofinansowania.

Ważne liczby

Wartość kosztów kwalifikowanych dla części związanej z zakupem usługi proinnowacyjnej musi mieścić się w przedziale 50 tys. zł – 500 tys. zł. Natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji początkowej nie może przekraczać dwukrotności łącznej wartości takich kosztów dla usług doradczych w zakresie innowacji oraz usług wsparcia innowacji. Oznacza to, że przy maksymalnym wykorzystaniu możliwości, jakie daje działanie, wartość kosztów inwestycyjnych mogłaby zbliżać się do miliona złotych. -

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA