fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Finanse

Doracje unijne na rozwój szkół zawodowych

AdobeStock
Kształcenie zawodowe i ustawiczne musi opierać się na dwóch filarach: dobrych nauczycielach i programach, ale także na sprzęcie, aparaturze i laboratoriach, w których uczniowie będą mogli testować i rozwijać wiedzę.

Właśnie wsparciu infrastruktury szkół kształcenia zawodowego i ustawicznego województwa podlaskiego służy działanie 8.2.1 „Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego" regionalnego programu operacyjnego.

Na dofinansowanie z niego mogą liczyć projekty dotyczące inwestycji w infrastrukturę kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych, mające na celu dostosowanie oferty do potrzeb regionalnego i lokalnych rynków pracy, przystosowanie oferty do kierunków rozwojowych województwa (zgodnie ze strategią inteligentnych specjalizacji) oraz stworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. W praktyce na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia polegające na przykład na:

- rozbudowie, przebudowie oraz dostosowaniu bazy lokalowej, bazy techniczno-dydaktycznej szkół i placówek kształcenia zawodowego i ustawicznego służącej doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu,

- tworzeniu i modernizacji pracowni, warsztatów, laboratoriów do praktycznej nauki zawodu,

- wyposażeniu parku maszynowego, wyposażeniu bazy dydaktyczno-technicznej w sprzęt, narzędzia, urządzenia służące doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu w szkołach i placówkach kształcenia zawodowego oraz ustawicznego,

- rozbudowie, przebudowie, remontach centrów kształcenia zawodowego i praktycznego oraz ich wyposażenia,

- rozbudowie, adaptacji i modernizacji infrastruktury dydaktycznej państwowych wyższych szkół zawodowych,

- wyposażeniu bazy dydaktyczno-technicznej w nowoczesny sprzęt, narzędzia, urządzenia służące praktycznej nauce zawodu w państwowych wyższych szkołach zawodowych,

- dostosowaniu obiektów kształcenia zawodowego, ustawicznego oraz ich wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnością jako jeden z elementów projektu.

Należy bezwzględnie podkreślić, że ogłoszony przez zarząd województwa nabór wniosków jest uzupełnieniem dla projektów realizowanych przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 3.3 programu regionalnego. Oznacza to, że warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest uzyskanie wsparcia lub jednoczesne ubieganie się o dofinansowanie w ramach trwających naborów i w konsekwencji realizacja projektu współfinansowanego ze środków EFS – przedsięwzięcie współfinansowane ze środków EFRR może stanowić jedynie uzupełnienie interwencji ze środków EFS.

Na dofinansowanie projektów, które spełnią wymagane kryteria i zostaną najwyżej ocenione zarezerwowano 35 mln zł, w tym:

- infrastruktura edukacyjna na potrzeby państwowych szkół – 5 mln zł,

- infrastruktura edukacyjna na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego – 30 mln zł.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA